Show simple item record

dc.contributor.advisorNiyazi Berken_US
dc.contributor.authorİşipek, Pekhanen_US
dc.date.accessioned2019-03-18T15:15:37Z
dc.date.available2019-03-18T15:15:37Z
dc.date.issued2005en_US
dc.identifier.urihttps://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0051410.pdfen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/11445
dc.description.abstractFinansal piyasalarda risk ölçülebilen ve yönetilebilen bir unsur olup, bankaların karşılaşabileceği riskler tahmin edilen, tahmin edilemeyen ve oluşturulan senaryolar çerçevesinde stres testleriyle tahmin edilen olarak üç kategoride toplanmaktadır. Bankalarda aktif - pasif yönetiminden risk yönetimine değişen süreç içerisinde, krediler de tek başına kredilerin risklerinin yönetiminden, kredi portföyleri risklerinin yönetimine doğru hızla değişmiştir. Kredi riski kredinin zamanında ve eksiksiz olarak geri ödenmemesi olasılığının yarattığı bir risktir. Kredi riskinin normal dağılım gösterdiği genelde kabul görmez,kredi getirileri uzun ve kalın kuyruk özelliği ile piyasa riskinden daha farklı bir dağılım gösterirler. Kredi riski yönetimi, bankalarda kredilendirme faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkabilecek risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve ölçülmesi için gerekli olan yapının geliştirilmesi ve uygulanması sürecidir Kredi risk ölçümünde kullanılan en temel kavramlar beklenen ve beklenmeyen kayıplardır. Portföy Kredi Riski Modellerinin temelde dört parametresi vardır; - Temerrüt - Geri kurtarma - Rating Derece kaymaları - Korelasyon Kredilerde risk, kaybedilecek miktar ve kredinin kötü çıkma olasılığı (kalitesi) olmak üzere iki yönlüdür. Kredi portföyü risk modelleriyle ilgili finansal literatürde üzerinde durulan dört önemli model çalışmada detaylı olarak incelenmiştir.. CreditMetrics (JPMorgan), bir zaman dilimi içerisinde, kredi kalitelerindeki değişimleri rating geçişme matrislerini kullanmak suretiyle hesaplayarak temerrüt olasılığına yaklaşmıştır. Beklenen Batma Sıklığı (KMV); şirketin pazar değerinin belirli bir kritik seviyenin altına düşmesi durumunda şirket yükümlülüklerini yerine getireme ile karşılaşır önermesidir. KrediRisk+ (CSFS) temeli batma olana kadar hiç bir kaybın olmamasıdır. Her borç yükümlüsünün dönem sonu durumunda sadece temerrüde düşme veya temerrüde düşmeme iki olası durum vardır. Kredi Portföy Yaklaşımı (McKinsey) işsizlik, faiz oranları seviyesi, ekonomideki büyüme oranları gibi ekonomideki kredi döngüsünü büyük oranda genişletebilecek makro ekonomik değişkenlerle ilişkili modelidir. In financial markets, risk is a measurable and manageable content. Risk that banks can face with, to be interpreted as inclusive of three categories, which are estimated risk, unestimated risk and estimated risk occurred with stress test in the view of formed scenarios. In respect of changing process from asset-liability management to risk management in banking system, also the credit itself has become increasingly major in credit portfolios` risk management rather than credit risk management. Credit risk is such a risk that was occurred in a probability of unability in receiving credit payments fully and on-time. It is widely agreed that, credit risk does not demonstrate normal distribution, but credit yields with the tall and fat tail character differ from market risk. Credit risk management is a process of improvement and application, formed for the purpose of description, evaluation, observation and measurement of the risk, which may appear in result of banks credit activities. Expected loss and unexpected loss are two major aspects for measuring the risk. There are four main parameters for portfolio credit risk models. - Default - Recovery - Rating Transitions (Credit Migration) - Correlation Credit facilities risk reflects in two ways, exposure of loss and the probability of bad credit quality. In financial literature, regarding credit portfolio risk models, there are four important models, which have been examined in detail. CreditMetrics (JPMorgan), default probability approach says that, in a certain time horizon, credit quality changes are calculated by using rating transition matrix. Expected Default Frequency (KMV) model's approach proposition is, in case of going down of company's market value on a specific level, in this state the company won't be able to exercise his obligation. In CreditRisk+ (CSFS) basis, there were no losses until bankrupt stage. At the end of the term each loan obligors have two possible probabilities, default and non-default. CreditPortfolioView (McKinsey) is such a model involves with the macroeconomic variables that might enlarge credit circle such as unemployment, interest rates levels, economic growth valuesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.subjectBankalar ve Bankacılık Kredi Riskien_US
dc.titleBanka stratejik yönetimi açısından kredi riski yönetim modellerien_US
dc.typeDoktoraen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record