Show simple item record

dc.contributor.advisorGül Ünsal Barlasen_US
dc.contributor.authorTavlı, Filizen_US
dc.date.accessioned2019-03-21T14:52:05Z
dc.date.available2019-03-21T14:52:05Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.urihttp://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/10A1B89B-9161-BC42-BEBF-DB7D8846A339/2F52004A-9BA1-A241-B832-C36F34E34A49.pdfen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/37010
dc.description.abstractFABRİKA ÇALIŞANLARININ STRES KAYNAKLARI VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Amaç: Stres, bireyler üzerinde etki yapan ve onların davranışlarını, başka insanlarla ilişkilerini, iş verimliliğini etkileyen bir kavramdır. Bireyler istenmeyen ve beklenmedik olaylar karşısında stresle başa çıkma çabası içerisine girer. Her bireyde algılanan stres ve stresle başa çıkma şekilleri farklılık göstermektedir. Stresle başa çıkma, ruh ve beden sağlığını korumak, üretici ve verimli bir yaşam sürdürmek için gereklidir. Bu çalışmanın amacı, fabrikadaki çalışanların stres kaynaklarını ve stresle başa çıkma tutumlarını belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Bu araştırmaya fabrikada çalışan 202 kişi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Stres Kaynağı Ölçeği, Stresle Başa Çıkma Tutumları Değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel analizler (ortalama, standart sapma, medyan, yüzde), Student-t testi, Mann-Whitney-U, ANOVA testi, Kruskal Wallis ve Tukey testi kullanıldı. Çalışmada p<0,05 güven aralığı olarak kabul edildi. Bulgular: Çalışmanın bulgularına göre, stres kaynakları ile yaş, eğitim durumu, medeni durum ve çocuk sahibi olma durumları karşılaştırıldığında anlamlı farklılıklar olduğu saptandı (p<0,05). Stresle başa çıkma tutumları ile cinsiyet, medeni durum, eğtim durumu, çalışılan bölüm ve yaş arasında anlamlı farklılıklar olduğu bulundu (p<0,05). Sonuçlar: Fabrikada bütün stres kaynağı alt boyutlarında hastalık geliştirme ihtimali olduğu saptandı ve hastalık geliştirme ihtimali en yüksek stres kaynağı alt boyutu işle ilgili strestir (%61,9). Çalışmada en çok kullanılan stresle başa çıkma tutumunun ‘pozitif yeniden yorumlama ve gelişme’ olduğu tespit edildi. Anahtar Kelimeler: Stres, Stres Kaynakları, Başa Çıkma, Fabrika Çalışanları ASSESSMENT OF SOURCE OF STRESS FOR FACTORY EMPLOYEES AND THEIR MANNERS TO COPE WITH STRESS ABSTRACT Aim: Stress is a concept that has an influence on persons and effects their relations with other people and labor productivity. People make efforts to cope with stress when they are faced with unwanted and unexpected situations. Stress perceived by each individual and their attempts to cope with stress display differences. Coping with stress is necessary in order to stay healthy mentally and physically and to pursue a productive and efficient life. The aim of this study is to determine the sources of stress for employees in the factory and their manners to cope with stress. Tools and Methods: 202 persons working in a factory have participated in this research. The Stress Source Scale and Manners of Coping with Stress and Assessment were used as tools to collect data. Complementary statistical analysis (mean, standard deviation, median, percentile), Student-t test, Mann-Whitney-U, ANOVA test, Kruskal Wallis and Tukey test were used for analysis of the data collected. P<0.05 was accepted as confidence interval for the study. Result: According to the findings of the study; significant differences were observed when the sources of stress were compared with age, level of education, marital status and having children (p<0.05). It had been determined in the study that the most commonly used manner to cope with stress had been “positive reinterpretation and development”. Significant differences were observed between methods of coping with stress and gender, marital status, level of education, department worked and age. Conclusions: It has been determined the possibility to develop an illness in sub-dimensions of all sources of stress in the factory and the sub-dimension of the highest source of stress possibility to develop an illness observed had been work stress (%61,9). It had been determined in the study that the most commonly used manner to cope with stress had been “positive reinterpretation and development”. Keywords: Stress, Sources of Stress, Coping, Factory Employeesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.subjectHemşirelik -- Psikiyatrien_US
dc.titleFabrika çalışanlarının stres kaynakları ve stresle başa çıkma tutumlarının değerlendirilmesien_US
dc.typeYüksek Lisansen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record