Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Bir vakıf üniversitesi tıp fakültesi hastanesi fiziksel tıp ve rehabilitasyon servisi’nin maliyet yapısı ve analizi

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author CANBAZ, Mustafa
dc.contributor.author AYDIN, Teoman
dc.contributor.author TAŞPINAR, Özgür
dc.contributor.author ERSOY, Mehmet
dc.date.accessioned 2015-07-03T10:48:09Z
dc.date.available 2015-07-03T10:48:09Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/3896
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, geçmişte uzun yıllar idari ve mali açıdan kamu müessesesi niteliğinde hizmet veren, günümüzdeyse bir vakıf üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi’nin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Anabilim Dalı’na ait bakım ve tedavi servislerinin maliyet yapısı ve analizidir. Çalışmada, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat gereğince tutulan kayıt ve raporlara dayalı muhasebe verileri kullanılmıştır. Bunlar, Microsoft Excel programı kullanılarak geleneksel yöntemlerle çözümlendikten sonra, bilgisayar istatistik programında Korelasyon (ilişki) testi yapılmış, veri güvenliğiyse Alfa testiyle yapılmıştır. ‘Toplam maliyet’in yarısından fazlasının ‘işgücü gideri’nden oluşmasına rağmen, bu iki değişken/gider arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.subject Maliyet, maliyet yapısı, maliyet analizi, FTR en_US
dc.title Bir vakıf üniversitesi tıp fakültesi hastanesi fiziksel tıp ve rehabilitasyon servisi’nin maliyet yapısı ve analizi en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.authorID TR112431 en_US
dc.contributor.authorID TR174368 en_US
dc.contributor.authorID TR148745 en_US
dc.relation.journal Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi en_US
dc.identifier.volume 7 en_US
dc.identifier.issue 12 en_US
dc.identifier.startpage 65 en_US
dc.identifier.endpage 92 en_US


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım