Marmara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Türkiye’de reel döviz kuru ve işsizlik ilişkisi: 2003-2012

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author BOZ, Çiğdem
dc.date.accessioned 2017-01-24T11:19:03Z
dc.date.available 2017-01-24T11:19:03Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/5072
dc.description.abstract İki ülke mallarının göreli fiyatını gösteren reel döviz kuru, ihracat ve ithalatın en önemli belirleyicilerinden biridir. Kuramsal olarak, rekabetçi bir döviz kurunun ihracatı ve dolayısıyla üretimi tetikleyerek işsizlik oranında bir azalmaya neden olduğu kabul edilir. Türkiye ekonomisinde son on yılda yüksek büyüme rakamlarına rağmen işsizlik oranında kayda değer bir azalış olmamasının bir nedeni olarak döviz kurundaki gelişmeler gösterilebilir. Türkiye’de reel döviz kurunun işsizlik üzerindeki etkisini 2003:1-2012:3 dönemi için analiz etmeye çalıştığımız bu çalışmada, reel döviz kuru ile işsizlik arasında negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, yüksek istihdam ve büyüme gibi amaçlara ulaşmada izlenecek döviz kuru politikalarının önemini ortaya koymaktadır. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Reel Döviz kuru, İşsizlik, Türkiye en_US
dc.title Türkiye’de reel döviz kuru ve işsizlik ilişkisi: 2003-2012 en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.authorID TR46849 en_US
dc.relation.journal Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi en_US
dc.identifier.volume 34 en_US
dc.identifier.issue 1 en_US
dc.identifier.startpage 51 en_US
dc.identifier.endpage 61 en_US


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım