DSpace Repository

Browsing İlahiyat Fakültesi Makale Koleksiyonu by Title

Browsing İlahiyat Fakültesi Makale Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Çelebi, İlyas; Güdekli, Hayrettin N. (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009)
  Bu makale, temeli Bologna Bildirgesi ile atılan AB yüksek öğretim normları çerçevesinde genelde Türk yüksek öğretiminin ve özel olarak da ilahiyat ve kelam öğretiminin yerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Makalede ilk ...
 • Küçük, Raşit (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1985)
 • Konaklı, Numan; Ebu Zeyd, Nasr Hamid (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010)
 • Özay, Mehmet (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007)
  Bu makalede Güneydoğu Asya'da bir İslam beldesi olan Açe'nin başkenti Banda Açe'de, XVII. yüzyıl ikinci yarısı ile XVIII. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı tahmin edilen bir Türk alimin hayatı konu edilecektir. Baba Davud ...
 • Ayten, Ali (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009)
  Araştırmada, affetme eğilimi ve bu eğilimin demografik değişkenler (cinsiyet, yaş vb), ve dindarlık ile ilişkisi ele alınmaktadır. müslüman örneklerinde uygulanabilir bir affetme eğilimi ölçeğinin geliştirilmesi, araştırmanın ...
 • Bilmen, Ömer Nasuhi (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1964)
 • ÖZDEMİR, İbrahim (2014)
  Şer’î hükümde değişim konusu birçok çalışmada usulî temelinden bağımsız olarak ele alınmaktadır. Bu konu, olguda değişimi esas alan ve her bir vakıanın alacağı hükmün illetini inceleyen tahkîku’l-menât yöntemi kapsamında ...
 • Kontbay, Hacer; Hallaq, Wael B. (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012)
  İslam ilim dünyası ile batı ahlâk ve hukuk felsefesindeki modernist faraziyeleri yeniden değerlendirdiğimde, Kur’an’ın Hz Muhammed’in vahiy almaya başladığı ilk Mekke döneminden itibaren İslâm hukukunun bir kaynağı olduğu ...
 • ARPAGUŞ, Safi (2013)
  Mesnevî, tasavvufî mirasın en kapsamlı klasiklerinden biridir. Ortaya çıkışından itibâren sü- rekli genişleyen bir okuyucu halkasına sahip olan eser, tasavvufun hemen her konusuna değinen içeriğiyle hep ilgi çekici olmuş, ...
 • BENLİ, Ali (2015)
  Ahmed Hasan ez-Zeyyât, XX. yüzyılın ilk yarısında etkili olmuş Mısırlı bir edebiyatçıdır. Onun çıkardığı er-Risâle dergisi Arap edebiyatının en önemli mahfillerinden biri haline gelmiş ve uzun soluklu bir yayın hayatı ...
 • Kaya, Süleyman (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011)
  Makalede Akifzâde el-Amasî’nin Mecelletü’l-mehâkim isimli fetva mecmuasında yer alan fetvalar değişim bağlamında incelenmiştir. Osmanlı Hukukunda sürekliliğin esas kabul edilmesine mukabil hayat şartlarındaki değişime ...
 • COŞKUN, Muhammed (2014)
  Aksâmu’l-Kur’ân” terkibi, Kur’ân’da kullanılan yeminler anlamına gelmektedir. Kur’ân-ı Kerim’in birçok âyetinde değişik varlıklara yemin edildiği bilinmektedir. Gerek tefsir bilginleri gerekse bu konuya dair müstakil ...
 • Öncel, Mehmet (İlke Yayıncılık, 2014)
  Ali Rifat Bey, klasik Türk müziğine konser havası vermeyi hedefleyen ilk musıkışinaslardandı. Türk musıkisi icrasında bilinen ilk 'şef Çağatay, zamanın görgü kurallarına ters düşmemek maksadıyla konserlerini yüzü seyirciye ...
 • K.Arpaguş, Hatice (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005)
  Allah-insan ilişkisi İslâm düşüncesinin en temel problemlerinden birini teşkil etmektedir. Bu amaçla makalede önce Allah tasavvurunun bilgisel imkânõ ve değeri rahmet-gazab kavramlarõ dikkate alõnarak incelenecektir. Bu ...
 • Coşkun, Muhammed (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012)
  Hac sûresinin 11. âyetinin tefsirinde, ilgili rivâyetlerin ortaya koyduğu anlam ile âyetin bağlamının (metin içindeki yerinin) ve nüzûl şartlarının dikkate alınması sonucunda ortaya çıkan anlam arasında önemli ölçüde bir ...
 • Özdemir, Yılmaz; Mccarus, Ernest (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002)
  Bu makalede II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nde Arap dili öğretimine dair yapılan faaliyetlerden bahsedilmektedir. Savaş esnasında ordu, üniversitelerdeki dilbilimcilerin yardımlarıyla ...
 • Çelebi, İlyas (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009)
  Bu makalede Kur'an ve sünnetin Okültizm'e bakı§ı ele alınmakta; kehanet, fal, sihir gibi okültist yöntemler incelenerek İslam inanç ve ahlak esasları açısından değerlendirilmektedir.
 • Çetiner, Bedreddin (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1989)
 • Temizer, Aydın (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010)
  Arapça gramerinde, ister fiil ister isim isterse harf olsun bir lafzın anlamının, bir diğerinin anlam çerçevesine dahil edilmesi; Arap edebiyatında ise, şiir veya nesir türlerinden bir edebi esere başka bir eserden alıntı ...
 • Kaçar, Halil İbrahim (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012)
  Bu makale, yabancı dil öğretiminde başarılı bir okuma-anlama dersinin temel parametrelerinin neler olduğunu konu edinmektedir. Genelde yabancı dil öğretimi, özelde ise Arapça öğretiminde ideal bir okuma-anlama dersinin ...

Search DSpace


Browse

My Account