DSpace Repository

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Makale Koleksiyonu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Makale Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • SEFER, Özlem (2014)
  Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı; İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşan, 1973 senesinde Avrupa Birliği’ne tartışmalı uzun yılların ardından üye olmuş bir ülkedir. Bu çalışmada, Birleşik Krallık ...
 • DEMİRBULAK, Ayşegül (2014)
  Çalışma, Osmanlı Beyliği’nden Osmanlı İmparatorluğu’na kadar uzanan geniş zaman dilimindeki konut ve idare merkezi özelliği olan Osmanlı saraylarıdır. İzmit’teki iki saray, ihmal edildiği ve hatırlanması gerektiği düşüncesi ...
 • DEMİR, Mahmut; DEMİR, Şirvan Şen (2014)
  Bu çalışmanın amacı, turizm işletmelerinde yöneticilerin staj ve stajyerler hakkındaki düşüncesini ortaya koymak, genel staj sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri getirmektir. Bu çalışma iki bölümde oluşmaktadır. İlk ...
 • TAŞLIGİL, Nuran; ŞAHİN, Güven (2014)
  Hızla artan dünya nüfusuyla birlikte kaynakların tükenmesi ve en önemlisi de temiz su ve gıda yetersizliği de çarpıcı bir biçimde artmaktadır. Söz konusu bu sıkıntılar başta tarımsal araştırmalar olmak üzere farklı dis ...
 • Yılmaz, Yaşar; Seydinbekulı, Asan Dosmahanbet; Abishov, Nurzhan (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014)
  Bu çalışmada, kısa bir süre sonra iş hayatına atılacak olan üniversite son sınıf öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinde ailesel faktörlerin etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak ...
 • Çelik, Halil (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014)
  Bu çalışma, esas olarak, UlrichBeck’inkozmopolitan perspektifini, onun risk toplumu teorisi bağlamında irdelemeyi amaçlamaktadır. Risk kavramı, modern bir kavramdır. Beck’e göre “risk” felaketten farklıdır. Felaket, ...
 • Can, Aynur (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014)
  Bu makale İstanbul’da kentsel koruma sorunsalı üzerine odaklanmaktadır. Kentsel koruma sürdürülebilirlik bağlamında ele alınmaktadır. Öncelikle kavramsal çerçeve ve konunun arka planı açıklanmaktadır. Kentsel koruma ...
 • Cihangir, Emine (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014)
  Küreselleşmenin yarattığı yoğun rekabet ortamı, kurumların geleceğe dönük stratejiler geliştirmesi ve çalışanlarını bu stratejilere ve hedeflere odaklayabilmesi önemlidir. Kurumsal performans, kurumların belli bir dönem ...
 • Halilov, Toğrul (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014)
  Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti eski ve sengin bir geçmişi vardır. Azerbaycan arkeolojisinde Erken Tunç çağı Kür-Araz kültürü adı ile bilinir. Bu kültür Kuzey ve Güney Kafkasya ile yanı ...
 • Çobanlı Erdönmez, Işıl (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014)
  20. yüzyılın postmodern düşünürlerinden biri olarak adlandırılan Fransız düşünür Gilles Deleuze’ün felsefesinin irdelendiği bu makalede, yazarın ortaya koyduğu kavramlar üzerinden ayrıntılı bir değerlendirme yapılarak neden ...
 • Akalın, Kürşat Haldun (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2013)
  Egemenliğin yasal tipine uygun düşen tipik yönetsel aygıt, bürokrasi olarak adlandırılmıştır. Bürokrasi, kurallara ve yasal düzene beslenilen inanç olarak da tanımlanmaktadır. Bürokratın konumu, çok açıktır. İlişkileri ...
 • Meydan Uygur, Selma; Meydan, Ali Turan (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2013)
  Sanal ortamların her geçen gün gelişmesi ve tüketicilerin bu ortamlarda bilgi paylaşmaya başlaması ile birlikte, işletmeler de pazarlama faaliyetlerini bu ortamlara taşımaya başlamışlardır. Sanal topluluklara yönelik ...
 • Soyak, Münevver (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2013)
  Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kitle turizmi büyük ölçüde gelişmiş ülkelerin talep yapıları tarafından biçimlendirilmektedir. Kitle turizminin olumlu ekonomik etkilerinden faydalanmayı hedefleyen Türkiye’de bu ...
 • Aytekin, Çiğdem; Cem Sefa Sütçü (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012)
  Yeni Medya, internet teknolojilerinin sosyal hayatımıza giderek daha fazla girmesi sayesinde popülerlik kazanan bir kavram haline gelmiştir. Yeni Medyanın ülkeler arasındaki gelişmişlik düzeyi fark etmeksizin tüm dünyada ...
 • Şenel, Bilgin (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012)
  Günümüzde çetin rekabet şartlarında mücadelelerine devam etmek isteyen işletmelere ciddi mali yük getiren personel devamsızlığı artık incelenmesi ve çözülmesi gereken çok önemli bir konu haline gelmiştir. Bu amaçla çalışmada, ...
 • Özkan, Devrim (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012)
  Bu çalışmada modern sanat ve estetiğin öznelerarasılık ve refleksivite kavramlarıyla bağlantısı incelenmektedir. Bunun için öncelikle modernlikle geleneksellik arasındaki farlılıklar incelenmektedir. Modernlik, toplumsal ...
 • Demirbulak, Ayşegül (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012)
  Fransız Estetik tarihinin önemli ismi Taine’nin, herhangi bir ulusun veya sanatçının yaratmış olduğu eserlerini; kavmin, iklimin, çevresel ve tarihsel hal ve koşulların, dinsel inançların ürünü saydığı (Sena, 1972, s.57) ...
 • Halilov, Toğrul (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012)
  Makalede Nahçıvanda bulunmuş Son Tunç-Erken Demir çağı süsleri ögrenilmiştir. Süs eşyaları kullanım amacına göre gruplaştırılarak tipoloji tahlil edilmiştir. Belirlenmiştir ki, Nahçıvan`dakı Son Tunç-Erken Demir çağına ait ...
 • Aksu, Gökhan (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012)
  Bu araştırma ile, Matematik Dersi Öğretim Programının meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal gelişim süreçleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu çalışma deneysel bir çalışma olarak ...
 • Artar, Okşan Kibritçi (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012)
  ABD ekonomisinde finansal sistemden 2007 yılında kaynaklanan ve kısa sürede dünya ekonomisine yayılan küresel finansal kriz, ekonomilerin ekonomik büyümesi, istihdamı ve makroekonomik dengeleri üzerine önemli düzeyde olumsuz ...

View more