Toplam kayıt 223, listelenen: 1-20

  • Effect of mitochondrial electron transport chain inhibitors on superoxide radical generation in rat hippocampal and striatal slices 

   Saybaşılı, Hale; Yüksel, Meral; Haklar, Goncagül; Yalçın, Süha (2001-12)
   In this study, we have compared the generation of superoxide radical in rat hippocampal and striatal slices in the presence of specific mitochondrial electron transport chain (ETC) inhibitors (complexes I and III) under ...
  • Düşük doz ketamin-midazolam sedasyonunun gömülü üçüncü molar diş cerrahisi üzerine etkilerinin araştırılması 

   Satılmış, Tülün; Garip, Hasan; Gönül, Onur; Sipahi, Ayşegül; Basa, Selçuk; Göker, Kamil (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Bu çalışmanın amacı düşük doz ketamin-midazolam sedasyonunun gömülü üçüncü molar diş cerrahisi sonrası ağrı ve hasta memnuniyeti üzerine etkisinin saptanmasıdır. Randomize, çiftkör, plasebo kontrollü çalışmaya mandibular ...
  • Pediatrik hastalarda rastlantısal patolojik ve dental anomalilerin oranı: Radyografik bir çalışma 

   Namdar Pekiner, Filiz; Borahan, M. Oğuz; Gümrü, Birsay; Aytugar, Emre (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Retrospektif bu çalışmanın amacı pediatrik hastalarda patolojik ve dental anomalilerin oranını ve panoramik radyografinin bu anomalileri belirlemede önemini değerlendirmektir. Yöntem: 2008 ve 2009 yılları arasında ...
  • Behçet hastalığı 

   Aytuğar, Emre; Namdar Pekiner, Filiz (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Behçet Hastalığı (BH) ilk olarak 1937 yılında Türk Dermatolog Hulusi Behçet (1889-1948) tarafından tanımlanan kronik vasküler- enflamatuar multisistemik bir hastalıktır. Oto-immün olduğu düşünülen hastalık, ataklarla ...
  • Yakın kızılaltı spektroskopi ve yüzeyel elektromiyografi kullanarak kas yorgunluğu inceleme çalışmaları 

   Şayli, Ömer; Biçer, Bilal; Uzun, Selda; Pelvan, Orkun; Akın, Ata; Çotuk, Birol (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Oldukca gelişen olcum tekniklerine rağmen yorgunluğa neden olan etmenlerin gelişimi ve etkileşimi tam olarak acığa cıkarılamamıştır. Esas hedef olarak ise girişimsiz metotlarla yorgunluğa neden olan etmenlerin takibi ...
  • Deneysel meme kanseri modelinde süt proteinlerinin koruyucu etkisi 

   Yılmaz, Ayşe Mine; Attaallah, Wafi; Biçim, Gökhan; Arda, Nazlı; Aktan, A. Özdemir; Yalçın, A. Suha; Uçar, Evren Önay (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Süt serumu proteinlerinin insan sağlığına üzerine birçok yararlı etkileri olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda, sıçanlarda N-metil-N-nitrozure ile indüklenen meme kanseri modelinde süt serumu proteinlerinin koruyucu ...
  • siRNA’nın biyodağılımına kitozan komplekslerinin etkisi 

   Şalva, Emine; Özkan, Naziye; Kabasakal, Levent; Özbaş Turan, Suna; Akbuğa, Jülide (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: RNAi kanser dahil olmak üzere birçok hastalığın moleküler mekanizmasının analizinde ve gen susturulmasında hücresel proseslerin kontrolü için önemli bir araçtır. VEGF sinyali meme kanserinde siRNA taşınmasında önemli ...
  • Alendronat tedavisinin senil osteoporozlu hastalarda idrar kalsiyum/kreatinin oranı üzerine etkisinin değerlendirilmesi 

   Yörükoğlu, Elçin; Okuyan, Betül; Sancar, Mesut; İzzettin, Fikret Vehbi (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Bu çalışmada, alendronat kullanan senil osteoporozlu kadınlarda alendronat tedavisinin idrar kalsiyum/kreatinin oranları üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu amaçla, tedavi öncesi ve 3 aylık ...
  • Maksillada bilateral gömülü süt ikinci azı ve daimi ikinci küçük azı dişleri: Olgu bildirisi 

   Gönül, Onur; Güvercin, Muharrem; Gürler, Gökhan; Satılmış, Tülün; Göker, Kamil (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Sürme yaşı tamamlandığı halde oklüzyonda yerini alamamış, kemik ve /veya yumuşak doku içerisinde kısmen ya da tamamen kalmış dişler gömülü dişler olarak adlandırılır. Çok çeşitli faktörlere bağlı olarak en sık gömülü kalan ...
  • Oral hastalıkların tedavisinde, İstanbul’daki diş hekimleri arasında antibiyotik reçetelendirme profili 

   Şermet, Sinan; Akgün, Müşerref Asuman; Atamer-Şimşek, Şükran (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: İstanbul’daki diş hekimleri tarafından, akılcı ilaç kullanımını, dental tedavi amacıyla antibiyotiklerin verilme nedenlerini ve ilaç konusunda hastaya verilen bilgileri belirlemek. Yöntem: İstanbul’da çalışan 250 ...
  • Sağlıklı quadriseps femoris kasında handheld dinamometrenin intrarater ve interrater güvenirliği: Kas kuvvetinin etkisi 

   Aslan Telci, Emine; Baş Aslan, Ümmühan; Cavlak, Uğur (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Bu çalışmanın birinci amacı Quadriseps Femoris (QF) kas kuvveti değerlendirmesinde hand- held dinamometrenin (HHD) intrarater ve interrater güvenirliğini incelemekti. Çalışmanın ikinci amacı kas kuvvetinin güvenirliğe ...
  • Hasta kontrollü analjezide diklofenak ve parasetamol kullanımının morfin tüketimi ve analjezi kalitesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması 

   Kuzucuoğlu, Tamer; Özer Özok, Ayşegül; Yakupoğlu, Sezer; Alatlı, İzzet; İtal, İlker (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Çalışmamızda, elektif histerektomilerde hasta kontrollü analjezi (HKA) yöntemi ile morfin kullanımına ilave, im diklofenak ve iv parasetamol’ün analjezi kalitesi ve morfin tüketimi üzerine etkilerini karşılaştırmayı ...
  • Doğal yaşamdaki kaplumbağa ve kirpilerin kenelerinde zoonotik Borrelia burgdorferi sl. ve Rickettsia spp. varlığı 

   Kar, Sırrı; Yılmazer, Nadim; Midilli, Kenan; Ergin, Sevgi; Alp, Hatice; Gargılı, Ayşen (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Keneler tarafından bulaştırılan Riketsioz ve Borelyoz önemli zoonotik hastalıklardır. Çalışmada bu hastalıkların etkenleri Trakya yöresinde doğal alanlarda saptanan kaplumbağa ve kirpilerden toplanan kenelerde ...
  • Kanıta dayalı halk sağlığı 

   Ay, Pınar (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Bir toplumda var olan sağlık sorunlarının tanımlanması, tanımlanan sorunlar arasından öncelikli olanların tespit edilmesi ve ardından bu sorunların önlenmesi ile kontrolüne yönelik etkililiği kanıtlanmış müdahale yöntemlerinin ...
  • Oral kandidozis: Etiyoloji, klinik özellikler, tanı ve tedavi 

   Gümrü Tarçın, Birsay (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Oral kandidozis dişhekimliği pratiğinde en sık karşılaşılan fungal enfeksiyondur. Birçok farklı klinik görünümde ortaya çıkabildiğinden, klinik tanı ve tedavisi genellikle zordur. Hastalık sıklıkla sistemik rahatsızlığı ...
  • Pirolizidin alkaloidlerin toksisitesi - ciddi bir sağlık problemi 

   Wiedenfeld, Wiedenfeld (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Pirolizidin alkaloidleri (PA) insanlar ve çiflik hayvanları için toksiktir. Karaciğer, PA’ların toksik etkiyi gösterdikleri ilk hedef organdır ve burada metabolik toksikasyon işlemi başlar. Dünya çapında, insanlarda PA ...
  • Bisfenol-A içerikli dental materyallere güncel yaklaşım 

   Yarat, Ayşen; Egil, Edibe; Akyüz, Serap (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Bisfenol-A ilk kez 1891 yılında sentezlenmiş ve östrojenik etkileri 1930’larda bulunmuş olan endüstriyel bir kimyasaldır. Bisfenol–A günlük hayatın birçok alanında kullanılan ürünlerden biberon, saklama kapları, su şişeleri ...
  • Hemşirelerin yönetsel hizmetleri ve çalışma ortamlarını değerlendirmesi - bir üniversite hastanesi örneği 

   Bostan, Sedat; Köse, Aslı (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Sağlık hizmeti sunucularının en önemli aktörlerinden olan hemşireler, sağlık bakım hizmeti sunulmasında ve hasta memnuniyetinin sağlanmasında hastanelerin başarısını etkilemektedir. Bu çalışma bir üniversite hastanesinde ...
  • Sağlık profesyonellerinin eğitiminde E-öğrenme 

   Mumcu, Gonca; Köksal, Leyla; Şişman, Nur; Çatar, Özgür (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   E-öğrenme sağlık profesyonellerinin eğitiminin yeni ve değişen yüzüdür. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sağlık profesyonellerinin sürekli eğitiminde yapısal değişiminin olmasına yardım etmektedir. E-öğrenme ...
  • Hemanjiom: Orta-yüz bölgesinde yer alan lezyonun görüntüleme bulgularının değerlendirildiği olgu sunumu 

   Namdar Pekiner, Filiz; Kodallı, Nihat; Horasan, Sinan (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Bu makalede; 43 yaşında bir kadın hastada, maksilla ve üst dudak derisi ile sol burun kanadını da tutan subkutanöz geniş yayılımlı hemanjiom olgusu sunulmaktadır. Hastanın protetik restorasyonunun yapılabilmesi amacıyla ...