DSpace Repository

Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışma uygulamasının 8. sınıf öğrencilerinin sınav kaygısına etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Demirci, İbrahim
dc.contributor.author Erden, Seval
dc.date.accessioned 2018-01-25T10:31:01Z
dc.date.available 2018-01-25T10:31:01Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11424/6043
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışmanın öğrencilerin sınav kaygısı düzeylerini azaltmada etkili olup olmadığını incelemektir. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma İstanbul ilinde bir ortaokulda öğrenim gören öğrenciler üzerinde yürütülmüştür. Araştımanın deney grubu ve kontrol grubu, araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden öğrenciler içerisinden yansız atamayla seçilen 15’er öğrenci ile oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Friedben Sınav Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. 15 kişilik deney grubuna yaklaşık 90 dakika süren sekiz oturumluk bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışma uygulanırken; kontrol grubunda ise herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Deney ve kontrol grubunun sınav kaygısı ölçeği ön testlerinden ve son testlerinden almış oldukları puanların anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere non-parametrik Mann Whitney-U testi yapılmıştır. Deney ve kontrol grubunun sınav kaygısı son test puanlarının ön test puanlarına göre anlamlı bir şekilde azalıp azalmadığını belirlemek için non-parametrik Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışma yaklaşımının, öğrencilerin sınav kaygısını düşürmede etkili olduğu bulunmuştur. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Sınav kaygısı, grupla psikolojik danışma, bilişsel davranışçı yaklaşım en_US
dc.title Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışma uygulamasının 8. sınıf öğrencilerinin sınav kaygısına etkisi en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.authorID TR272269 en_US
dc.contributor.authorID TR53770 en_US
dc.relation.journal Eğitim Bilimleri Dergisi en_US
dc.identifier.volume 43 en_US
dc.identifier.issue 43 en_US
dc.identifier.startpage 67 en_US
dc.identifier.endpage 83 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account