2 ) Makale

 

Güncel Gönderiler

 • Uysal, Veysel; Batan, S. Nazlı; Baş, Selma; Zafer, Hakan (Öneri Dergisi, 2014)
  Bu araştırmada ergenlerin Tanrı algılarıyla sosyal kaygı ve umut düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca, bu değişkenler ile cinsiyet, okul dışında dinî içerikli eğitim alıp almama, ebeveyn öznel dindarlık ...
 • Keleş, Emrah; Eren, Ercan (Öneri Dergisi, 2014)
  Rasyonellik ve homojenlik varsayımları ile iktisadi ajanlar arasındaki etkileşimi göz ardı eden temsili ajan yaklaşımı, dinamik stokastik genel denge modellerine dayanan yerleşik iktisada duyulan güvenin azalmasına yol ...
 • Tamer, İdil; Dereli, Beliz (Öneri Dergisi, 2014)
  Interpersonal trust is one of the major themes which has a substantial role in managing human capital effectively. Accordingly, authors presumed that trust among peers creates a strong and positive affect on their level ...
 • Yıldırım, Nihan (Öneri Dergisi, 2014)
  Üniversiteler, eğitim ve araştırma misyonları doğrultusunda bilgi üretip, bu bilgiyi topluma ve sanayi kuruluşlarının kullanımına sunmanın yanısıra, artık bu misyonun ötesine geçerek, teknoloji üretim ve transferinde ...
 • Türedi, Hasan; Gürbüz, Filiz; Alıcı, ÜmmüGülsüm (Öneri Dergisi, 2014)
  İktisadi ve teknolojik gelişmeler; zaman içinde çok sayıda faaliyetin çok sayıda kişi ve uzun süreçlerle yürütüldüğü, hiyerarşik örgütsel düzenlerin sürekli geliştiği, karmaşık işletme yapılarının ortaya çıkmasına neden ...
 • Şentürk, Fatih; Fındık, Hakkı (Öneri Dergisi, 2014)
  Ekonomi literatüründe neo-klasik döneme kadar ekonomi ve psikoloji bilimleri arasındaki bağ göz ardı edilerek, insanın salt rasyonel kararlar alan bir varlık olduğu ifade edilmiştir. Ancak son otuz yıllık dönemde insanların, ...
 • Sezen, Bülent; Gürsev, Samet (Öneri Dergisi, 2014)
  Küreselleşme ile birlikte artan ticaret eğilimleri beraberinde lojistik faaliyetlerin ve lojistik sektörünün önemini her geçen gün biraz daha arttırmaktadır. Lojistik merkez kavramı ortaya atılıp uygulamaya geçmesinden ...
 • Eyice, Sinem; İlbasmış, Sezin; Pirtini, Serdar (Öneri Dergisi, 2014)
  Kapitalizm gelişme süreci ile birlikte; tüm dünyada oluşturulan tüketim anlayışı ve tüketicilerin beklentileri değişmeye başlamıştır. Tüketicilerin tarafından oluşturulan tüketim hareketliliğini canlı tutmak için üreticiler ...
 • Pamukçu, Ayşe; Akarçay Öğüz, Ayça (Öneri Dergisi, 2014)
  Bilgi teknolojisinde yaşanan gelişmelerin ve değişimlerin etkisiyle ticari sınırların ortadan kalkması, yatırımların uluslararası boyutlarda olması, artan küresel rekabet koşulları; işletmeleri değerlerini belirleyebilmek ...
 • Karadeniz, Mustafa; Ünver, Nuh Mehmet (Öneri Dergisi, 2014)
  Taşımacılık ve ulaştırma sektörü lojistiğin önemli bir faaliyet alanıdır. Teknolojide ve hizmet sektöründe yaşanan gelişmeler bu sektörü de her yönüyle değiştirmiştir. Müşteri memnuniyetini sağlamak rekabet gücünü ...
 • Can, Mevlüde Canan; Kazancı Başaran, Zeynep (Öneri Dergisi, 2014)
  Günümüzde, küreselleşme ile birlikte pek çok alan rekabet içine girmektedir. Bunlar arasında yerler (mekânlar), ülkeler, kentler yer almaktadır. Bu araştırmada; “Rize Kent Markası ve Marka İmajının Belirlenmesi, Rize ...
 • Altuk Özden, Evrim; Ataman, Başak (Öneri Dergisi, 2014)
  Kar yönetimi, finansal raporlama sürecinde yöneticilerin takdir yetkilerini kullanmaları sonucunda ortaya çıkmaktadır. Birtakım işlemler yoluyla ya da Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri’ndeki (GKGMİ) esnekliklerden ...
 • Akarçay, Çağatay (Öneri Dergisi, 2014)
  Sürdürülebilirlik eski bir terim olmasına rağmen, iş dünyasındaki gelişmeler ve artan rekabet sebebiyle devamlılıklarını güvenceye almak isteyen işletmeler açısından yeniden önem kazanmıştır. Sürdürülebilirlik, ekonomik, ...
 • Asiye Kakırman, Yıldız (Öneri Dergisi, 2011)
  Kütüphanecilik anlayışında önemli dönüşümleri gerekli kılan değişim yönetimi uygulamaları, kütüphanelerin derme yapılarında, hizmet sunuş şekillerinde, teknik hizmetlerde, kütüphane binalarında ve kütüphanecilerin sahip ...
 • Olguntürk, Kağan (Öneri Dergisi, 2011)
  Bilindiği gibi film yapımı, ister film, ister video malzemesi kullanılsın üç aşamadan oluşur. Ön-yapım, yapım, ve son-yapım (bu aşama çekilen filmin kurgulanmasını da içermektedir). Her ne kadar bir film çekimi bu üç farklı ...
 • Temel Eğinli, Ayşen (Öneri Dergisi, 2011)
  Özet: 21. yüzyılda dünya vatandaşı olabilmenin önemli koşullarından birisi diğer kültürlerin farkına varmaya ve bu kültürleri anlamaya bağlıdır. Globalleşme ile birlikte yabancı sermayenin uluslararası dolaşım hızının ...
 • Turanlı, Münevver; Bağdatlı, Seda (Öneri Dergisi, 2011)
  Özet: Klasik (parametrik) regresyon teknikleri, bağımlı değişkenin bağımsız değişkenlerle doğrusal bir ilişki içerisinde olduğunu ve ilişkinin şeklinin biliniyor olduğunu varsayar. Bu varsayımların sağlanamaması durumunda ...
 • Yüksel, Esra; Sarıdoğan, Ercan (Öneri Dergisi, 2011)
  Özet: Uluslararası ticaret teorileri, uluslararası serbest ticaretin, belirli koşullar altında, ülkeler için önemli refah artışları sağlayacağını ortaya koymaya çalışmaktadır. Geliştirilen teoriler, ülkelerin doğal ve ...
 • Kızılboğa, Rüveyda (Öneri Dergisi, 2011)
  Özet: Köylerin yönetimini düzenleyen 1924 tarihli Köy Kanunu, Türkiye’nin değişen ekonomik, sosyal ve demografik koşulları dikkate alınarak yeniden düzenlenme ihtiyacı duymaktadır. Bu kapsamda hazırlanan Tasarı, mahalli ...
 • Karaman Akgül, Arzu (Öneri Dergisi, 2011)
  Özet: Küresel rekabet, kısalan ürün yaşam eğrileri ve imalât teknolojilerindeki gelişmeler, imalât firmalarını karmaşık ve belirsiz bir çevre içerisinde rekabet etmeye zorlamıştır. Müşterilerin gereksinimleri ve firmaların ...

Daha fazlasını gör

Açık Arşiv'de Ara


Göz at

Hesabım

Discover

RSS Beslemeleri