Show simple item record

dc.contributor.advisorMüzeyyen Sevinçen_US
dc.contributor.authorŞengül, F. Lemis Önkolen_US
dc.date.accessioned2019-03-18T15:14:34Z
dc.date.available2019-03-18T15:14:34Z
dc.date.issued2007en_US
dc.identifier.urihttps://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0056917.pdfen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/10346
dc.description.abstractTÜRKÇE VE İKİNCİ DİLDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN 5-6 YAŞ ÇOCUKLARININ TÜRKÇE DİL KULLANIM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Bu araştırmada, Türkçe ve ikinci dilde okul öncesi eğitime devam eden 5-6 yaş çocuklarının Türkçe dil kullanım becerileri incelenmiştir.Araştırma, İstanbul ili Avrupa ve Asya yakası sınırları içinde bulunan SHÇEK ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel anaokullarında ve üniversitemiz yuvalarında eğitim görmekte olan 5;0-5;12 yaş grubu toplam 90 çocuk ve onların anne- babalarıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma 2006- 2007 öğretim yılının I. ve II. dönemini kapsamaktadır. Araştırmada, verilerin toplanılması için, Dil Kullanım Ölçeği ve Veli Anket Formu kullanılmıştır. Dil Kullanım Ölçeği sırasıyla; “İsimlendirme, İşlevini Belirtme, Çağrışım Yapma, Gruplandırma, Benzerlik, Farklılık ve Özellikler” alt boyutlarından oluşmaktadır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 13.0 paket programı kullanılmış, veriler yüzde ve frekans dağılımları, ortalama ve standart sapmaları hesaplanarak varyans analizi, t- testi, pearson çarpım momentler korelasyon katsayısı analizleri yapılmış, tek yönlü 0.005 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Araştırmanın bulguları Türkçe ve ikinci dilde eğitim alan çocukların, Türkçe Dil Kullanım becerilerindeki farklılığı ortaya koymuştur. Türkçe ve ikinci dilde eğitim alan 5-6 yaşındaki okul öncesi eğitime devam eden çocukların; cinsiyet, baba eğitim durumu, doğum sırası, özel yeteneğe sahip olma ve anne-babanın Türkçe dışında bir dil kullanıyor olması durumları incelendiğinde, alt boyutların hiçbirinde farklılık belirlenmemiştir. Dil Kullanım Ölçeğinin “İsimlendirme”, “İşlevini Belirtme”, Benzerlik”, “Farklılık”, “Özellik” ve “Toplam Puan” alt boyutlarında Türkçe eğitim gören 5-6 yaş çocukları lehine sonuç bulunmuştur. Anne eğitim düzeyine göre ise, “Gruplandırma” alt boyutunda lisansüstü eğitime sahip annelerin çocukları lehine sonuçlar bulunmuştur. Bu çocukların okula devam süreleri incelendiğinde “İsimlendirme”, “Benzerlik”, “Farklılık” ve “İşlevini Belirtme” alt boyutları okula devam süresi uzayan çocuklar lehine bulunmuştur. Kardeş sayılarına göre, “İşlevini Belirtme”, daha önceden İngilizce eğitim almalarına göre ise “İsimlendirme”, “Benzerlik”, ve “Farklılık” alt boyutları lehine sonuçlar elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, İkinci Dil, Dil Kullanım Becerisi ABSTRACT INVESTIGATION OF AN ANALYSIS OF TURKISH LANGUAGE PROCESSING SKILLS OF 5-6 YEARS OLD CHILDREN ATTENDING PRESCHOOL EDUCATION IN TURKISH AND IN/A SECOND LANGUAGEen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.subjectOkul Öncesi_Dil Kullanımı Eğitimen_US
dc.titleTürkçe ve ikinci dilde okul öncesi eğitime devam eden 5-6 yaş çocuklarının türkçe dil kullanım becerilerinin incelenmesien_US
dc.typeYüksek Lisansen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record