Show simple item record

dc.contributor.advisorÜlkü Uzunçarşılıen_US
dc.contributor.authorKöksal, Nurdanen_US
dc.date.accessioned2019-03-18T15:20:34Z
dc.date.available2019-03-18T15:20:34Z
dc.date.issued2003en_US
dc.identifier.urihttps://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0048941.pdfen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/16798
dc.description.abstractAraştırmada; ülke kalkınması için önemli eğitim kurumlarından endüstri meslek liselerinde eğitim gören gençlerin meslek seçimlerinin önemli olduğu düşüncesinden yola çıkılarak; meslek lisesi öğrencilerinin mesleki ilgileri ile bölüm tercihleri arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin mesleki ilgilerini belirlemek için, Prof. Dr. Muharrem Kepçeoğlu'nun geliştirdiği "Mesleki Yönelim Envanteri" ve öğrencilerin meslek seçimi kriterlerini belirlemek için de araştırmacı tarafından geliştirilen "Meslek Seçimi Anketi" kullanılmıştır. Araştırma İstanbul İli, Anadolu Yakasındaki Endüstri Meslek Liselerinin Bilgisayar, Elektrik ve Tesviye bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler ile sınırlandırılmıştır. Beş bölümden oluşan araştırmada birinci bölümde problem durumu, amaçlar, önem, varsayımlar, sınırlılıklar ve tanımlar yer almaktadır. Araştırmanın ikinci bölümünde, meslek seçimi ile ilgili literatür ve bu alanda yapılmış araştırmalara yer verilmiştir. Yöntem kısmını oluşturan üçüncü bölümde araştıma modeli, evren, örneklem, verilerin toplanması, işlenmesi, çözümü, yorumlanmasına ilişkin bilgiler verilmiştir ve araştırma sonucunda elde edilen bulgular bağımsız değişkenlere göre uygun istatistik yöntemler kullanılarak tablolar halinde verilerek gerekli yorumlamalar yapılmıştır. Dördüncü bölümde ise bulgulara bağlı olarak ulaşılan genel sonuçlar yer almaktadır. Araştırmanın son bölümünde ise tartışma ve değerlendirmeler ile elde edilen veriler ışığında geliştirilen öneriler yer almaktadır. İstatistiki çözümlemelerde çoklu grup karşılaştırmaları için p<0,05 anlamlılık düzeyinde tek boyutlu varyans analizi kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda gruplar arasında önemli bir fark çıktığında, farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek içinde, t-testi kullanılmıştır. iki değişken arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı ki-kare tekniği ile test edilerek anlamlı farklılığa rastlanan gruplar tablolaştırılarak verilmiş ve yorumlanmıştır. Endüstri meslek lisesi öğrencilerinin çoğunluğu orta ve üstü büyüklükteki (4 ve daha fazla aile bireyi), anne, babaları hayatta olan, orta ve alt gelir seviyesinde gelire sahip ailelerin çocuklarıdır. Meslek lisesi öğrencilerinin büyük kısmı erkektir. Anne ve babalarının öğrenim düzeyleri genelde düşüktür. Annelerinin büyük bir kısmı ev hanımı, babalarının iş durumu işçi, memur ve serbest meslek seviyesindedir. Öğrenciler teknik ve fen mesleki yönelim alanından en yüksek puanı almışlardır. Diğer alanlar sırasıyla edebiyat ve dil, sosyal bilimler, güzel sanatlar, idare ve ekonomi, tıp ve sağlıktır. Eylül 2002 ABSTRACT Relationship Between Vocational Interests and Preferred Departments of Students Attending Diverse Departments of Vocational Schools for the Industry This study dwells on the relationship between vocational interests and preferred departments of students of vocational highschools of industry. Our starting point is the importance of the choice of vocation for students attending these schools which play a significant role in the development of the country. The vocational interest of the students are measured by using "Vocational Choice Inventory" developed by Muharrem Kepçeoğlu and "Vocational Tendencies Inventory" designed for this study. This research is limited by the students of electronics and computer sciences, electrics and machine manufacturing, located in Anotalian side of İstanbul. This research consists of five chapters. The first chapter of the research presents the problem, objectives, importance, assumptions, limitations and definations. In the second chapter related publications and researches are collected. In the third chapter, the research model, population and sample group, data gathering and interpretation of data are stated. In the fourth chapter findings are processed in accordance with independent variable and statistical methods are used to produce tables with interpretations. In the fifth and the last chapter of the research proposals are made in accordance with the findings provided. For statistical analyses, one-dimentional variance analysis on the p<0,05 significance level is utilised. When significant differences occurred between groups result of variance analysis, t-tests were used to determine differing groups. The existence of significant differences between two variables are tested by way of the chi-square technique and the groups that show a significant difference are presented in the tables and interpretated. The majority of the students of technical and vocational schools are children of middle and lower income families with four or more members. The majority of the sample group are male. Most of their parents are not well-educated. Their mothers are mostly house-viwes and their fathers are workers and civil servants or entrepreneurs. The students get highest points in technical and science oriented areas. Other areas are, respectively, literature and language, social sciences, fine arts, economics and administration, medicine, and health. September 2002en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.titleEndüstri meslek liselerinin farklı bölümlerinde eğitim görmekte olan öğrencilerin mesleki ilgileri ile seçtikleri bölümler arasındaki ilişkileren_US
dc.typeYüksek Lisansen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record