Show simple item record

dc.contributor.advisorA. Yeşim Yaylaen_US
dc.contributor.authorYıldız, Aytaçen_US
dc.date.accessioned2019-03-18T15:22:54Z
dc.date.available2019-03-18T15:22:54Z
dc.date.issued2007en_US
dc.identifier.urihttps://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0056076.pdfen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/18991
dc.description.abstractOTOMOTİV YAN SANAYİİNDE HIZLANDIRMA TEKNİKLERİNİN ÜRÜN GELİŞTİRME ZAMANI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Son yıllarda, rekabet avantajı ve pazar başarısı ancak yeni veya mevcut pazarlara farklı ve orijinal ürünler sunmakla elde edilebilmektedir. Ürün yaşam çevrimlerinin kısalması ve müşterilerin siparişine göre hazırlanmayı gerektiren ürün taleplerinin artması ile firmalar, yeni ürün geliştirme proseslerini hızlandıran ve dolayısıyla ürün geliştirme çevrim zamanını kısaltan tekniklerin kullanımına yönelmiştir. Otomotiv sektörü ve buna bağlı olarak ta otomotiv yan sanayii hızlı ve sürekli olarak yeni ürünlere ve modellere ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda, otomotiv yan sanayiinde, ürün geliştirme çalışmalarında kullanılan hızlandırma tekniklerinin ürün geliştirme performansı üzerindeki etkilerinin ortaya konması, bu sektörde yer alan firmaların ürün geliştirme performansını artırmaya yönelik çalışmalarına yön verici bir kaynak niteliği taşıyacaktır. Bu çalışmada, otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren firmalarda, teorik modelde yer alan bağımsız değişkenlerin ürün geliştirme performansı üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmek amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesi amacıyla hazırlanan anket formu, İstanbul ve Gebze’de faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli 51 firmaya uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 10.0 istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Ankete katılan firmalara ait bilgileri içeren frekans tablolarına, araştırmanın teorik modelinde yer alan değişkenlere ait faktör analizi sonuçlarına, güvenilirlik analizi sonuçlarına, korelasyon analizi, ortalama ve standart sapma değerlerine, regresyon analizi ve hipotezlerin kabul ya da reddedildiğine dair sonuçlara yer verilmiştir. İstatistiksel analizin bulguları aşağıdaki gibi lenebilir: · Ürün geliştirme prosesini hızlandırma yaklaşımlarının; ürün geliştirme operasyonlarını basitleştirmek, ürün geliştirme operasyonlarını hızlandırmak, eş zamanlı mühendislik, lider kullanıcıların ve tedarikçilerin ürün geliştirme prosesinde yer alması bileşenleri, ürün geliştirme performansını pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Ürün geliştirme ekibinin yapısının bileşenleri olan; çapraz fonksiyonel ekipler, ekip üyelerinin ortak konumlandırılması (co-location), yetkilendirilmiş ekip ve ekip kararlılığı, ürün geliştirme performansını pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir. ABSTRACT THE IMPACT OF ACCELERATION TECHNIQUES ON PRODUCT DEVELOPMENT TIME IN AUTOMOTIVE SUPPLIER INDUSTRY Over the last years, the competition and market success can be achieved only by offering different and original products into new or available markets. The companies have been enforced to orient themselves to use the acceleration technics in their new product development activities. Automotive sector and its supplier industry continiously and rapidly need new products and new models to unsure their continuous growth. In this context, outlining the acceleration techniques used in product development activities in automotive supplier industry will have an immense effect on the related activities of product development performances of the companies in this sector. In this study, a detailed questionnaire has been conducted aiming to unveil the impact of the independent variables in our original theoretical model on the product development performance in the automotive supplier industry. The questionnaire aiming to obtain the relevant data has been applied on 51 large and medium scale companies operating in Istanbul and Gebze. The data obtained are evaluated by using the SPSS 10.0 statistics software. The frequency tables related with the data on participant companies, the factor analysis results with the variables in the theoretical model, the reliability analysis results, correlation analysis, the average and standard deviation, regression analysis, and finally the results on the hypothesis acceptance or refuse were stated. The findings of the statistical analysis can be summarized as follows: · The approaches to accelerating the product development process, namely simplifying the product development operations, accelerating the product development operation, the use of concurrent engineering approach, the involvement of main suppliers and lead users in product development process, have effected meaningfully and positively the product development performance. · The components of product development team, namely cross functionality of the team, the co-location of team members, authorized team and team consistency have effected meaningfully and positively the product development performance.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.subjectÜrün Geliştirme_Otomotiv Hızlandırma Teknikleri_Otomotiv Makine Eğitimien_US
dc.titleOtomotiv yan sanayiinde hızlandırma tekniklerinin ürün geliştirme zamanı üzerindeki etkilerien_US
dc.typeYüksek Lisansen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record