Show simple item record

dc.contributor.advisorAysel Gürkanen_US
dc.contributor.authorDinç Fidan, Gülayen_US
dc.date.accessioned2019-03-18T15:22:58Z
dc.date.available2019-03-18T15:22:58Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.urihttps://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/eTez023863.pdfen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/19049
dc.description.abstractAmaç: Bu prospektif tanımlayıcı çalışma, kritik hastaların acil servisten hastane içi nakli sırasında gelişen sorunlarının değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Araştırma İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis’inde 1 Şubat-1 Haziran 2011 tarihleri arasında yapıldı. Çalışmaya 18 yaş ve üzerinde, tanı/tedavi edici girişimler amacıyla hastane içi nakli sağlanan, çalışmaya katılmaya onay veren 203 kritik hasta alındı. Veriler, hastaların demografik ve hastane içi nakillere ilişkin özelliklerini belirlemeye yönelik “Veri Toplama Formu”, “Yaralanma Şiddeti Skoru”, “Akut Fizyolojik ve Kronik Sağlığın Değerlendirmesi Skoru” ve “Glaskow Koma Skalası” ile yüz yüze görüşme ve izlem yöntemiyle elde edildi. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, grup ortalamalarının karşılaştırılmasında t-testi kullanıldı. Veriler p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 57.6, %61.6’sı erkek cinsiyetti. Hastaların çoğunluğunun (%63.5) tanı amacıyla radyoloji birimine nakledildiği görüldü. Nakillerin tümüne eğitimsiz hizmetli personel ve hasta yakınlarının, %62.1’ine hekimin eşlik ettiği, hiçbirine hemşirenin eşlik etmediği belirlendi. Nakil sırasında hastaların %0.9’unda idrar ve nazogastrik sondanın çıktığı, %5.9’unda nazogastrik, %2.1’inde idrar sondasının, %2.1’inde intravenöz sıvının, %0.9’unda göğüs tüpünün klampe edildiği, %1.5’inde ambu bag walfin endotakeal tüpten ayrıldığı belirlendi. Nakil öncesine göre nakil sonrası hastaların vücut sıcaklığı, oksijen satürasyonu, sistolik ve diyastolik kan basıncı ortalamalarının azaldığı, nabız hızı, solunum sayısı, APACHE II puan ortalamalarının arttığı ve istatiksel olarak aralarında anlamlı fark olduğu (p<0.05) saptandı. Hastane içi nakil sonrası hastaların %36.4’ünde sorun geliştiği ve gelişen sorunların %75.6’sının insan, %13.5’inin sistem, %12.1’inin insan ve sistem kaynaklı olduğu bulundu. Sonuç: Araştırma bulguları, kritik hastaların hastane içi nakli sırasında fizyolojik parametlerin olumsuz yönde etkilendiğini göstermektedir. Nakil sürecinin iyi organize edilmiş, yazılı protollerle, eğitimli ve deneyimli nakil ekibi eşliğinde gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Acil servis; kritik hasta; hastane içi nakil. SUMMARY The Evalution of Problems that Occur during the İntrahospital Transport of Critically İll Patients from Emergency Medical Service Purpose: This prospective descriptive study was performed to evaluate the problems that develop during the transfer of critically ill patients intrahospital emergency department. Materials and Methods: This research was performed in Istanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine Hospital Emergency Department between 1 February to 1 June 2011. It was carried out with 203 patiens who approved to be involved in the reaserch, and are over 18 years old and whose intrahospital transfer were already fulfilled for diagnosis/treatment pruposes. The data were obtained with interviews, "Data Collection Form", "Injury Severity Score", "Acute Physiology and Chronic Health Evaluation Score" and "Glasgow Coma Scale" which were to determine demographic and intrahospital transmissions characteristics. Descriptive statistical methods were used to to evaluate the data, the group averages compared by using t-test, and chi-square test was used to compare group rates. Data were evaluated significant p <0.05. Findings: The average age of patients was 57.6 and 61.6% were male. The majority of patients (63.5%) were transferred radiology unit for diagnostic purposes. All patient transfers were carried out by uneducated staff and patients' relatives and 37.9% of these transfers were accompanied by medical doctors, however no nurses got involved in the transfers . During transfers 0.9% of patients urine and nasogastric tube, 5.9% of the nasogastric, 2.1% ureteric catheter, 2.1% intravascular fluid, 0.9% chest tube clamping, and 1.5% ambu bag walf endotakeal were separated with the tube. When compared the before and after transfers, body temperature, oxygen saturation, mean of systolic and diastolic blood pressure decreased , pulse rate, respiratory rate, APACHE II mean score increased, and a statistically significant difference between them (p <0.05) were detected. 36.4% of the intrahospital patients transfers were completed with problems, 75.6% of which were human-driven, 13.5% system-driven, and 12.1% both human-driven and system-driven. Conclusion: The research findings show that physiological parameters are affected adversely during the transfer of critically ill patients intrahospital. It is recommended patient transfers to be well organized with written transfer protocols, and with trained and experienced teams. Keywords: Emergency room, critical patient, intrahospital transports.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.subjectCerrahi Hemşirelik Hemşireler Hemşirelik Araştırması Hemşire Rolü Acil Hemşireliğien_US
dc.titleKritik hastanın, acil servisten hastane içi nakli sırasında gelişen sorunlarının değerlendirilmesien_US
dc.typeYüksek Lisansen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record