Show simple item record

dc.contributor.advisorM. Hülya Karagüvenen_US
dc.contributor.authorGül, Çiğdemen_US
dc.date.accessioned2019-03-18T15:26:55Z
dc.date.available2019-03-18T15:26:55Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.urihttps://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/eTez023475.pdf https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/ONAYBELGESİ.pdfen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/22708
dc.description.abstractTEKSTİL BÖLÜMÜ OLAN KIZ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ALAN ÖĞRETMENLERİNDE İŞ TATMİNİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Tekstil Bölümü Olan Kız Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinde görevli alan öğretmenlerine yönelik yapılan bu çalışmanın amacı öğretmenlerin iş tatmin düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemektir. İş tatminin verim üzerinde etkili olduğu bilinen bir gerçektir. Ulaşılan bulgular çalışanların iş tatmin artırmak amacıyla kullanılabileceği gibi daha sonraki araştırmalara ışık tutabilir. Araştırmanın evreni İstanbul ilidir. Örneklem ise iki gruptan oluşmuştur, birinci bölümde Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil Eğitimi son sınıfta okuyan 303 öğrenciden toplanan verilerle bir ön çalışma yapılmıştır. İkinci bölümde ise tesadüfü örnekleme yöntemi ile seçilmiş 11 ortaöğretim meslek lisesinde görev yapan 175 öğretmenden veri toplanmıştır. Böylece örneklem toplamda 478 kişiden oluşmuştur. Veriler anket uygulama yöntemiyle toplanmıştır. Katılım gönüllü olmuştur. Üniversite öğrencilerine bir anket ve 12 maddelik mesleki öz-yeterlilik ölçeği uygulanmıştır. Özellikle erkek öğrencilerin öz yeterliliklerinin düşük olduğu tespit edildikten sonra araştırmanın ikinci bölümüne geçilmiştir. Öğretmenlere kişisel bilgiler, iş tatmini, çevresel destek, iş arkadaşları ile ilişki düzeyini belirlemeye yönelik toplam 51 soru yöneltilmiştir. İş tatminine yönelik analizler madde düzeyinde yapılmıştır. Verilerin analizinde ortalamalar arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon katsayısı, ikili gruplar arası anlamlı farklılıkların tespiti için t-test, Mann-Whitney U testi, ikiden fazla gruplar arası anlamlı farklılıkların tespiti için Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Bütün testlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Sonuçta; iş tatmini ölçeğindeki ifadelerden alınan puanların cinsiyet, yaş, branş, alanda çalışmaktan memnuniyet ve alanı kendi isteği ile tercih etme değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca iş tatmin düzeyinin iş ortamındaki iletişim düzeyi ile ilişkili olduğu görülmüştür. Farklı örneklem gruplarıyla benzer çalışmaların yapılması önerilmiştir. ABSTRACT THE ANALYSES OF JOB SATISFACTION IN DIFFERENT VARIABLES OF TEACHERS WORKING IN THE TEXTILE DEPARTMENTS OF TECHNICAL AND INDUSTRIAL GIRLS HIGH SCHOOLS The purpose of this study is to find out the factors that affect the job satisfaction of teachers who are working in the textile departments of Technical and Industrial High Schools. It is well known that job satisfaction is an effective factor over the job efficiency. The results can be used to increase the job satisfaction levels of employees and can also lead to new studies in the future. The sample consists of two different groups, for the preliminary study the first group consist of 303 senior students from the Marmara University, Technical Education Faculty, Department of Textile Education. The second group made out of 175 textile teachers from 11 different Technical and Vocational High Schools. Totally, 478 people were involved in this study. The participation was voluntarily. To collect data from the university students a questionnaire and a twelve item occupational self-efficacy scale were used. In the second part of the study, in order to collect data from textile teachers; a questionnaire, two job satisfaction inventories, a communal mastery scale and a relatedness scale were used. The job satisfaction inventories were analyzed item by item. Pearson product-moment correlation coefficient, independed-sample t-test, Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis H test statistical technics were used for the statistical analyses. The level of significance was accepted as 0.05 in all tests. From the results of the study; we can say that gender, age, department, being pleased to be working in the field, to be able to choose the branch on your own, makes significant differences and plays important roles on the outcome. We can also see that there is a significant correlation between job satisfactions and relatedness on the work place. Replication with different subjects in other contexts is suggested.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.subjectTekstil Tekstil -- Öğrenim ve Öğretimen_US
dc.titleTekstil bölümü olan kız teknik ve endüstri meslek liselerinde görev yapan alan öğretmenlerinde iş tatmininin farklı değişkenler açısından incelenmesien_US
dc.typeYüksek Lisansen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record