Show simple item record

dc.contributor.authorGüven, Şahin
dc.date.accessioned2014-08-08T21:30:01Z
dc.date.available2014-08-08T21:30:01Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1302-4973
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/2374
dc.description.abstractHasan el-Basrî, Kur’ân vahyinin ini ine tan kl k etmi olan sahabe neslinin yeti tirmi oldu u tâbiîn dönemi âlimlerinden birisidir. Onun gerek ya ant s gerekse dü ünceleri sonraki nesiller için büyük bir örneklik te kil etmi tir. slâmî ilimlerin net olarak birbirlerinden ayr lmad klar bir zaman diliminde ya am olmas onu, tek bir ilmî disiplin aç s ndan de il, tefsir, f k h, kelam, tasavvuf vb. ilimler aç s ndan da öncü ve önemli bir âlim k lm t r. Hasan el-Basrî’nin, dönemin Emevî halifelerinden Abdülmelik b. Mervan’ n kendisine göndermi oldu u mektuba kar yazd cevabi yaz , konusundan hareketle “kader risâlesi” olarak me hur olmu tur. Bu sebeple söz konusu risâle, kendisinden sonraki dönemlerde içeri inden hareketle hep “Kelâm lmi”yle ilgili eser ve çal malar n konusu olagelmi tir. te biz de bu çal mam zda söz konusu risâlenin, tefsir ilmi aç - s ndan ne ifade etti ini ve dönemin tefsir çal malar na dair ne tür bilgiler verdi ini, yine bu risâle metninden hareketle anlamaya ve aç klamaya çal aca z. Zira bu risâle, slam ümmetinin üzerinde ihtilafa dü tü ü ilk ve en önemli meselelerden birisi olan “kader” konusunu, Kur’ân âyetlerini merkeze alarak anlamaya ve yorumlamaya çal an erken dönem ilmi çal malar ndan birisidir. Dolay s yla bu risâleden hareketle “konu merkezli” Kur’ân çal malar na k tutacak hususlar , imkânlar ölçüsünde tesbit etmeye çal aca zen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.subjectHasan el-Basrî, risâle, kader risâlesi, tâbiîn âlimi, tefsir ilmien_US
dc.titleHasan el-Basrî’nin kader risalesinin tefsir ilmi açısından değerlendirilmesien_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR18631


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record