Show simple item record

dc.contributor.authorÇalışkan, Türkan
dc.contributor.authorÇınar, Sezgi
dc.date.accessioned2014-10-27T11:17:13Z
dc.date.available2014-10-27T11:17:13Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn2146-3654
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/3497
dc.description.abstractAmaç: Bu araştırmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin birbirleriyle yardımlaşma durumlarını değerlendirmek için Kuo ve ark. (2007) tarafından geliştirilen Akran Desteği Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirliğini yapmaktır. Yöntem: Metodolojik tipte olan bu çalışmada örneklemi Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu’nda ulaşılabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 223 öğrenci oluşturdu. Akran Desteği Ölçeği’nde toplam 17 madde bulunmaktadır. Veriler, “Öğrenci Tanıtım Formu” ve 17 maddeden oluşan “Akran Desteği Ölçeği” ile toplandı. Verilerin analizinde içerik geçerliği için Kendal W Analizi, güvenirlik çalışmasında ölçek ve alt boyutlarının iç tutarlılığı için Cronbach alfa katsayısı, madde toplam puan analizi için Pearson Korelasyon Analizi kullanıldı. Bulgular: Ölçekte yer alan maddelere ilişkin uzman görüşleri arasında uyum olduğu saptandı. Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı .93 olup yüksek güvenirlik derecesine sahip olduğu belirlendi. Ölçeğin alt boyutlarının güvenirlik katsayıları ise Fiziksel Yardım .89, Akademik Yardım .77, Duygusal Yardım .81 olarak bulundu. Sonuç: Kuo ve ark. tarafından geliştirilen ve orijinal dili İngilizce olan Akran Desteği Ölçeği’nin ülkemiz için geçerlik ve güvenirlik düzeyi yüksektir. Ölçeğin Türk toplumunda hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin birbirlerini destekleme davranışlarını değerlendirmede kullanılması önerilmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.subjectAkran desteği, fiziksel destek, duygusal destek, akademik desteken_US
dc.titleAkran desteği: Geçerlik güvenirlik çalışmasıen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR119204en_US
dc.contributor.authorIDTR173295en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record