Now showing items 1-20 of 47

  • 554 sayılı endüstriyel tasarımların korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnamede yer alan “tasarım” tanımının irdelenmesi 

   Eryayar, Erkut (Sanat - Tasarım Dergisi, 2010)
   Tasarım ve endüstriyel tasarım kavramları birbirleri ile ilişkili, ama uygulamada birbirinden bağımsız iki farklı kavramdır. Tasarım kavramını bir üst başlık olarak, endüstriyel tasarım kavramını ise ticari bir meta ve ...
  • Grafik anlatım diliyle farklılık gösteren grafik romanlardan Sandman ve Kabukı 

   Uçmak, Aslı (Sanat - Tasarım Dergisi, 2010)
   Çizgi roman diğer tüm sanatlarla iç içe olduğu kadar, belki de daha fazla grafik tasarımla ilgilidir. Tıpkı grafik tasarım gibi yazılı, görsel sanatları kendi sentaksı içinde birleştiren apayrı bir dile sahiptir. ...
  • Suda çözünen seramik renklendiricileri 

   Sarıoğlu, Nihal; Güner, Güngör (Sanat - Tasarım Dergisi, 2010)
   Seramik renklendiriciler genel olarak “sıraltı renklendiriciler”, “ham sır sırüstü renklendiriciler”, “pişmiş sır sırüstü renklendiriciler” ve “çözelti renklendiriciler” olarak sınıflandırılabilir. Bu renklendiricilerden ...
  • Andre Jolivet’nin büyü dönemi ve cinq incantations 

   Gündüz, Jülide (Sanat - Tasarım Dergisi, 2010)
   Jolivet’nin 1930’lu yıllara denk gelen birinci bestecilik dönemi Büyülü Dönem olarak adlandırılır. Besteci bu dönemde, pek çok yirminci yüzyıl sanatçısı gibi Batı toplumlarının dış kültürlere yoğunlaşan ilgisinden ...
  • Gelibolu Mevlevihanesi iç mimari tezyinat programı 

   Kafkas, Metin Erkan (Sanat - Tasarım Dergisi, 2010)
   Gelibolu Mevlevihanesi’ni araştırmamdaki amacım, yapının mimari estetiğini ve iç mekânlarda bulunan ‘iç mimari tezyinat’ (kalemişi süslemeler) konularını ele almaktır. Dini yapılarda mimari oluşumun görkemi ve estetik ...
  • Fotoğrafta resimsel ve grafiksel yaklaşımlar 

   Tunç, Arif Ziya (Sanat - Tasarım Dergisi, 2010)
   Bu araştırmada sanatsal bir anlatım formu olarak fotoğraf sanatı, diğer görsel/plastik sanatlar Resim ve Grafik Sanatlar bağlamında incelenmektedir. Bu noktadan hareketle günümüzde, fotoğraf sanatı ile resimsel ve grafiksel ...
  • Bir nezaket ekici sergisi bağlamında performans sanatına genel bakış 

   Kirazcı, Alaattin (Sanat - Tasarım Dergisi, 2010)
   İlk adımları 1950’lerde atılan performans sanatı, sosyo-kültürel gelişmelerin de etkisiyle tüm dünyaya yayıldı. Bu sanat türü 1960’lardan itibaren kendi sınırlarını genişleterek radikal bir biçimde sanatsal ve toplumsal ...
  • Geleneksel İznik konutları 

   Tunalı, Selma (Sanat - Tasarım Dergisi, 2010)
   Bu çalışmada, ilk çağlardan günümüze yerleşim yeri olmuş İznik bölgesinin geleneksel konut yapısı üzerinde yapılan incelemeler ve İznik bölgesinin kısa tarihçesi incelenmiştir. Geleneksel konut yapılarının oluşmasında etken ...
  • Güncel sanatta sinema ve anlatısallık 

   Saray, Çağrı (Sanat - Tasarım Dergisi, 2010)
   Bu makale, güncel sanatta sinemanın yeri ve sinemanın diğer disiplinlerle anlatısallık üzerinden kurduğu ilişki üzerine odaklanmaktadır. Bu ilişki, makalde sinemadan görsel sanatlara ve grsel sanatlardan sinemaya doğru ...
  • Sinema dilinin evrimi: bireysel sinema 

   Yıldız, Selahattin (Sanat - Tasarım Dergisi, 2010)
   Sinema teknolojisinin gelişimine kimya biliminde yaşanan gelişmeler öncülük etmiştir. Görüntünün kimyasal çözünürlük sonucu sabitlenmesi, fotoğrafın ortaya çıkmasını sağlar, bir adım sonrası ise sinemadır. Durağan görüntülerin ...
  • Ortaöğretimde teknoloji ve tasarım dersi için yeni bir model oluşturulması 

   Tuğcuoğlu, Yiğit (Sanat - Tasarım Dergisi, 2011)
   Teknoloji ve Tasarım dersi ülkemiz müfredatında 2006-2007 öğretim yılından itibaren ortaöğretim 6,7 ve 8. sınıflar düzeyinde zorunlu ders olarak yer almaktadır. Ders ile ilgili olarak yayınlanmış olan resmi kaynak kitapçığı ...
  • Bilgisayar teknolojilerinin günümüz tasarım anlayışına olan etkileri 

   Yazıcıoğlu, Deniz Ayşe (Sanat - Tasarım Dergisi, 2011)
   Günümüz tasarım anlayışı her zamankinden daha hızlı bir biçimde kimliğini değiştirmeye başlamıştır. Bu değişim gerçekleşirken tasarımcının çok sayıda faktörün etkisi altında kaldığı tartışmasızdır. Bu etkenler içerisinde ...
  • Güzel sanat eserlerinde işlenme eserler 

   Eliri, İsa (Sanat - Tasarım Dergisi, 2011)
   İşlenme eserler, mevcut bir fikir ve sanat ürününden faydalanılarak meydana getirilen, fakat tamamıyla asıl eserden bağımsız olmayan, ancak işleyenin de hususiyetini taşıyan fikir ve sanat ürünleridir. Güzel sanat eserleri ...
  • Minyatür sanatındaki hayvan figürlerinin sembolik ifadeleri 

   Atila, Oya Kızıldağ (Sanat - Tasarım Dergisi, 2011)
   Bu makalede,Türk minyatür sanatında kullanılan hayvan figürlerinin, taşıdıkları semboller göz önüne alınarak ve yazma eserde anlatılmak istenen konuya da tamamlayıcı unsur olarak neden tercih edildikleri incelenmiştir. ...
  • Fotoğraf: belleği olan ayna 

   Turan, Ergün (Sanat - Tasarım Dergisi, 2011)
   Görüntünün yüzey üzerine aktarılmasında kullanılan farklı resmetme teknikleri, 19. yüzyıla gelene kadar çeşitli uğraklardan geçerek evrimsel bir çizgi izlemiş olsa da 1826 yılında Joseph Nicephore Niepce (1765-1833) ...
  • Günümüz turizm yapılarında simgesel biçimlenmeler 

   Ünlü, Feray (Sanat - Tasarım Dergisi, 2011)
   Turizm yapılarındaki mimari tasarımlar, tarihsel gelişim arasındaki salınımların fiziksel çevre ve toplumsal değerlere göre biçimlenen yeni gösterilenlerin ve gelişen olayların arasında karşılıklı değişen ilişkinin bir ...
  • Bir sanatsal biçim olarak “arada olmak”: intermedya üzerine çözümlemeler 

   Arapoğlu, Fırat; Yavuz, Seda (Sanat - Tasarım Dergisi, 2012)
   Geleneksel sanat tarihi yazınında yöntemsel olarak bir sanat nesnesi; tanımlanır, biçimsel olarak kategorize edilir ve tarihsel olarak dönemleştirilir. Belirli kategorizasyonlar, sanatsal üretimlerin biçimlerinin “kesin” ...
  • “Güzel” kavramı 18. yüzyılda mı keşfedilmişti? 

   Zeytinoğlu, Emre (Sanat - Tasarım Dergisi, 2012)
   18. Yüzyıldan önce “güzel” kavramı bilinmiyor muydu, ya da sanatçılar bu kavramı tek başına kullanmak istemiyor muydu sorusu anlamlıdır. Ortaçağ’ın sanatçıları “güzel”in tek başına bir kavram olduğunu içten içe biliyorlardı ...
  • Temel sanat eğitiminde ve çağdaş sanatta kolaj-fotomontaj 

   Ergün, Cemil (Sanat - Tasarım Dergisi, 2012)
   Bu makale, 20.yüzyılın başlarında ortaya çıkan, klasik-akademik resmin biçim, içerik ve temsil anlayışına radikal eleştiriler getiren Dadaist avangardı eksen alarak; bütün bir yüzyıl boyunca sanatçıların sanat üretimlerinde ...
  • Eğitimde yaratıcılığın yaşamı 

   Çellek, Tülay (Sanat - Tasarım Dergisi, 2012)
   Sanat/Tasarım eğitimi öğrenciyi merkeze alarak yaratıcılığın yaşam bulmasına olanak tanır. Yaratıcılığın anlamı insan yapısı, çevre, eğitim ortamı bağlamında irdelenmiştir. Yaratıcılığa dair bilgiler ve yorumlar yaşantı ...