Now showing items 1-20 of 47

  • 20. ve 21. yüzyıllarda tekstil baskı tasarımı ve üretiminin değişen tanımı 

   Akbostancı, İdil (2014)
   Tekstil baskıcılığı alanındaki tarihsel örnekler farklı kültürlere ait yüksek estetiği ve üretim yöntemlerindeki el becerisini yansıtmaktadır. Endüstri devrimiyle birlikte el baskı ve el boyamalarının yerini alan mekanik ...
  • 554 sayılı endüstriyel tasarımların korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnamede yer alan “tasarım” tanımının irdelenmesi 

   Eryayar, Erkut (Sanat - Tasarım Dergisi, 2010)
   Tasarım ve endüstriyel tasarım kavramları birbirleri ile ilişkili, ama uygulamada birbirinden bağımsız iki farklı kavramdır. Tasarım kavramını bir üst başlık olarak, endüstriyel tasarım kavramını ise ticari bir meta ve ...
  • Akıllı tekstiller ve günümüzdeki uygulamalarından bazı örnekler 

   Şahinoğlu Ural, Nilüfer; Uygur, Ayşe (2014)
   Klasik tekstil liflerinden önce teknik tekstiller, daha sonra günümüzde akıllı tekstiller üretilmeye başlamıştır. Gerek tekstil, gerekse teknoloji, özellikle bilişim teknolojisi alanında yaşanan gelişmeler, bu iki alanın ...
  • Andre Jolivet’nin büyü dönemi ve cinq incantations 

   Gündüz, Jülide (Sanat - Tasarım Dergisi, 2010)
   Jolivet’nin 1930’lu yıllara denk gelen birinci bestecilik dönemi Büyülü Dönem olarak adlandırılır. Besteci bu dönemde, pek çok yirminci yüzyıl sanatçısı gibi Batı toplumlarının dış kültürlere yoğunlaşan ilgisinden ...
  • Batı klasik müzik etkinliklerinde görgü kuralları: alkışlama kuralı üzerine bir çalışma 

   Karşıcı, Gülay (2019)
   The data gathered through dozens of activity observations focusing on the clapping rule mentioned in the etiquette of Western classical music activities, participatory observation as a chorist member in polyphonic choirs ...
  • Beden üzerinde kavram biçim ilişkisi 

   Üstüner Uzunöz, H. Şeyma (2014)
   Bu metin geçmiş yıllarda ve içinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılında derslerimizde ve çalıştayda üretilen projeler arasından seçilen çalışmaların düşünce ve üretim süreçlerine dair değerlendirilmesinden oluşmaktadır. ...
  • Bilgisayar teknolojilerinin günümüz tasarım anlayışına olan etkileri 

   Yazıcıoğlu, Deniz Ayşe (Sanat - Tasarım Dergisi, 2011)
   Günümüz tasarım anlayışı her zamankinden daha hızlı bir biçimde kimliğini değiştirmeye başlamıştır. Bu değişim gerçekleşirken tasarımcının çok sayıda faktörün etkisi altında kaldığı tartışmasızdır. Bu etkenler içerisinde ...
  • Bilinçdışının ve sanatın sonuna dair bir anlatının eleştirisi 

   Ümer, Engin (Sanat - Tasarım Dergisi, 2013)
   Donald Kuspit “Sanatın Sonu” adlı kitabında çağdaş sanat eleştirisinde bulunurken bilinçdışının son bulduğunu öne sürer. Diğer taraftan Kuspit bir dizi tema ile sanatın sonunu açıklar. Kuspit’in asıl vurgusu sanatsal ...
  • Bir nezaket ekici sergisi bağlamında performans sanatına genel bakış 

   Kirazcı, Alaattin (Sanat - Tasarım Dergisi, 2010)
   İlk adımları 1950’lerde atılan performans sanatı, sosyo-kültürel gelişmelerin de etkisiyle tüm dünyaya yayıldı. Bu sanat türü 1960’lardan itibaren kendi sınırlarını genişleterek radikal bir biçimde sanatsal ve toplumsal ...
  • Bir sanatsal biçim olarak “arada olmak”: intermedya üzerine çözümlemeler 

   Arapoğlu, Fırat; Yavuz, Seda (Sanat - Tasarım Dergisi, 2012)
   Geleneksel sanat tarihi yazınında yöntemsel olarak bir sanat nesnesi; tanımlanır, biçimsel olarak kategorize edilir ve tarihsel olarak dönemleştirilir. Belirli kategorizasyonlar, sanatsal üretimlerin biçimlerinin “kesin” ...
  • Çağdaş sanatta doğa algısı ve ekolojik farkındalık 

   Saygı, Sevil (2016)
   Sanatın her döneminde sanatçının üretimlerinde ele alınan doğanın sanatla ilişkisi bağlamında geçmişten bugüne farklılıklar gözlenmiştir. 1980’lere uzanan süreçte doğa bağlamında üretilen sanatsal pratiklerin galeri mekanının ...
  • Eğitimde yaratıcılığın yaşamı 

   Çellek, Tülay (Sanat - Tasarım Dergisi, 2012)
   Sanat/Tasarım eğitimi öğrenciyi merkeze alarak yaratıcılığın yaşam bulmasına olanak tanır. Yaratıcılığın anlamı insan yapısı, çevre, eğitim ortamı bağlamında irdelenmiştir. Yaratıcılığa dair bilgiler ve yorumlar yaşantı ...
  • Ekolojik bebek giysilerinde doğal liflerin önemi 

   Gümüşer, Tülay (Sanat - Tasarım Dergisi, 2013)
   Bu makalede doğal liflerin kullanımı ve ekolojik bebek giysilerinin önemi incelenmektedir. Bu kapsamda doğal lifler sınıflandırılmış, giysiler üzerindeki teknik özellikleri, olumlu ve olumsuz özellikleri bebek sağlığı ...
  • Enformasyon çağı sanatında kronotopos: zihnin tasarlanması olarak yazılım 

   Bozdurgut, Ayşe (Sanat - Tasarım Dergisi, 2013)
   21. yüzyıl enformasyon çağı sanatında yapıtın tasarlanmasında ve mekânsallaştırılmasında etkin araç dildir. Yapıt ise nesnesini aşan yapısıyla, çoğu zaman izleyicinin kendisine dönüşmektedir. Yapıtın dili, -yazılımın ...
  • Fotoğraf odaklı sistemlerin ilişkisel estetik bağlamında sanatta kullanımı 

   Aktaş, Cem; Onur, Ömer Hakan (2016)
   Bu çalışma, fotoğrafın bir iletişim aracı olarak, insanların gündelik yaşamlarına etkisini irdeleyen ve fotoğraf üzerinden ilişkisellikler kuran sanat yapıtlarını incelemeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, sanat eleştirmeni ...
  • Fotoğraf, gerçeklik ve ideoloji 

   Satkın, Mustafa Bilge (2014)
   Fotoğraf makinesinin ortaya çıkması ile birlikte, sosyal yaşamın akışında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Fotografik görüntünün yaşamı anlatma, sorgulama olanakları, insanların fotoğrafı farklı okumalarına ve ...
  • Fotoğraf: belleği olan ayna 

   Turan, Ergün (Sanat - Tasarım Dergisi, 2011)
   Görüntünün yüzey üzerine aktarılmasında kullanılan farklı resmetme teknikleri, 19. yüzyıla gelene kadar çeşitli uğraklardan geçerek evrimsel bir çizgi izlemiş olsa da 1826 yılında Joseph Nicephore Niepce (1765-1833) ...
  • Fotoğrafta resimsel ve grafiksel yaklaşımlar 

   Tunç, Arif Ziya (Sanat - Tasarım Dergisi, 2010)
   Bu araştırmada sanatsal bir anlatım formu olarak fotoğraf sanatı, diğer görsel/plastik sanatlar Resim ve Grafik Sanatlar bağlamında incelenmektedir. Bu noktadan hareketle günümüzde, fotoğraf sanatı ile resimsel ve grafiksel ...
  • Geç-Osmanlı Türkiye’sinde sanatsal modernizmin sosyolojik dinamikleri üzerine 

   Polat, Nusret (2014)
   Bu makalede, toplumsal modernleşme süreçlerine paralel olarak, 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı sanatının form ve üsluplarını benimseyen Osmanlı-Türk sanatının görsel planda içinde barındırdığı modernleşme ...
  • Geleneksel İznik konutları 

   Tunalı, Selma (Sanat - Tasarım Dergisi, 2010)
   Bu çalışmada, ilk çağlardan günümüze yerleşim yeri olmuş İznik bölgesinin geleneksel konut yapısı üzerinde yapılan incelemeler ve İznik bölgesinin kısa tarihçesi incelenmiştir. Geleneksel konut yapılarının oluşmasında etken ...