Show simple item record

dc.contributor.authorŞahin, Mehmet
dc.contributor.authorUysal,Özge
dc.contributor.authorKuru,Elif
dc.date.accessioned2017-01-26T08:29:54Z
dc.date.available2017-01-26T08:29:54Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/5104
dc.description.abstractBu çalÕúmada Türkiye turizmindeki geliúmeler shift-share tekni÷i ile analiz edilmiútir. Analiz sonucu ortaya çÕkan sonuçlarla Türkiye’nin son yÕllardaki turizm politikasÕ de÷erlendirilmiútir. Analiz sonuçlarÕna göre, Türkiye ele alÕnan ülkeler içerisinde tüm bölgelerden gelen turist sayÕsÕnda ciddi bir pay artÕúÕ sa÷lamÕútÕr. Bu pay artÕúÕ özellikle Avrupa ve Asya bölgesinden gelen turistlerde daha dikkat çekicidir. Fransa, øsrail ve Güney KÕbrÕs pay kaybÕna u÷rarken, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan paylarÕnÕ az da olsa arttÕrmÕúlardÕr. Bu pay dönüúümleri bölgeler bazÕnda analiz edilmiútir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTurizm PolitikasÕ, Shift-Share Analizi, Türkiyeen_US
dc.titleTürkiye turizm politikasının shift-share analizien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMarmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisien_US
dc.identifier.volume32en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage95en_US
dc.identifier.endpage122en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record