Show simple item record

dc.contributor.authorOrhan, Berna
dc.contributor.authorGülseven Karabacak, Bilgi
dc.date.accessioned2017-02-09T06:51:28Z
dc.date.available2017-02-09T06:51:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/5197
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışma diyabetli bireylerde bilişsel sosyal faktörler ile metabolik kontrol değişkenlerinin ilişkisini saptamak amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapıldı. Yöntemler: Araştırmanın örneklemini İstanbul ilindeki bir kamu hastanesine başvuran 200 diyabetli hasta oluşturdu. Verilerin toplanmasında Hasta Tanılama Formu ve Çok Boyutlu Diyabet Anketi kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesi yüzdelik, ortalama, Spearman’s korelasyon analizi, Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testleri kullanılarak yapıldı. Bulgular: Diyabetlilerin yaş ortalaması 52,50±13,78, %46,5’i kadın, %74’ü evli, %42,5’i ilköğretim mezunu olup, %78’i ailesiyle birlikte yaşamaktaydı. Çok Boyutlu Diyabet Anketi’nin engel algısı ve yanlış yönlendirmeye dayalı davranışlar puanları ortalamanın altında iken, ciddiyet algısı, destek algısı, öz-yeterlilik algısı ve sonuç beklentisi algısı puanları ortalamanın üzerinde bulundu. Lise ve üniversite mezunu olanlarda, ailesi ile yaşayanlarda ve düzenli egzersiz yapanlarda engel ve ciddiyet algısı düşük iken, destek, öz-yeterlilik, sonuç beklentisi algısının yüksek olduğu bulundu. Yaş ile engel ve ciddiyet algısı arasında pozitif yönde, destek, öz-yeterlilik ve sonuç beklentisi algısı arasında negatif yönde korelasyon saptandı. Çok Boyutlu Diyabet Anketi’nin engel ve ciddiyet algısı ile metabolik kontrol değişkenleri arasında pozitif yönde, destek, öz-yeterlilik ve sonuç beklentisi algısı ile metabolik kontrol değişkenleri arasında ise negatif yönde korelasyonlar saptandı. Sonuç: Araştırmanın bulguları doğrultusunda bilişsel ve sosyal faktörler ile metabolik kontrol değişkenleri arasında anlamlı ilişki olduğu sonucuna varıldı.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTip 2 diyabet, bilişsel sosyal faktörler, metabolik faktörleren_US
dc.titleTip 2 diyabetlilerde diyabete ilişkin bilişsel ve sosyal faktörler ve metabolik kontrol parametreleri arasındaki ilişkien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR185592en_US
dc.contributor.authorIDTR171923en_US
dc.relation.journalClinical and Experimental Health Sciencesen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage8en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record