Now showing items 1-20 of 429

  • AB yüksek öğretimi kriterleri bağlamında Türkiye' de ilahiyat öğretimi: kelam örneği 

   Çelebi, İlyas; Güdekli, Hayrettin N. (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009)
   Bu makale, temeli Bologna Bildirgesi ile atılan AB yüksek öğretim normları çerçevesinde genelde Türk yüksek öğretiminin ve özel olarak da ilahiyat ve kelam öğretiminin yerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Makalede ilk ...
  • Abdullah ibnu'l-mübarek ve hadis ilmindeki yeri 

   Küçük, Raşit (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1985)
  • Abdülkahir Cürcani'nin "nazım" (sözdizim) anlayışı -üslupbilim ışığında bir okuma- 

   Konaklı, Numan; Ebu Zeyd, Nasr Hamid (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010)
  • Açe'de bir Türk alimi: Baba Davüd 

   Özay, Mehmet (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007)
   Bu makalede Güneydoğu Asya'da bir İslam beldesi olan Açe'nin başkenti Banda Açe'de, XVII. yüzyıl ikinci yarısı ile XVIII. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı tahmin edilen bir Türk alimin hayatı konu edilecektir. Baba Davud ...
  • Affedicilik ve din: affetme eğilimi ve dindarlıkla ilişkisi üzerine ampirik bir araştırma 

   Ayten, Ali (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009)
   Araştırmada, affetme eğilimi ve bu eğilimin demografik değişkenler (cinsiyet, yaş vb), ve dindarlık ile ilişkisi ele alınmaktadır. müslüman örneklerinde uygulanabilir bir affetme eğilimi ölçeğinin geliştirilmesi, araştırmanın ...
  • Ahkam-ı Şeriyye ve Ahkam-ı Fıkhiyye 

   Bilmen, Ömer Nasuhi (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1964)
  • Ahkâmın değişmesi”ne farklı bir yaklaşım 

   Özdemir, İbrahim (2014)
   Şer’î hükümde değişim konusu birçok çalışmada usulî temelinden bağımsız olarak ele alınmaktadır. Bu konu, olguda değişimi esas alan ve her bir vakıanın alacağı hükmün illetini inceleyen tahkîku’l-menât yöntemi kapsamında ...
  • Ahlâkî hukukun temeli: Kur’an’a ve Şer‘î hukukun ortaya çıkışına yeni bir bakış 

   Kontbay, Hacer; Hallaq, Wael B. (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012)
   İslam ilim dünyası ile batı ahlâk ve hukuk felsefesindeki modernist faraziyeleri yeniden değerlendirdiğimde, Kur’an’ın Hz Muhammed’in vahiy almaya başladığı ilk Mekke döneminden itibaren İslâm hukukunun bir kaynağı olduğu ...
  • Ahmed Avni Konuk ve Mesnevî-i Şerîf Şerhi’nin tasavvuf çalışmaları açısından önemi 

   Arpaguş, Safi (2013)
   Mesnevî, tasavvufî mirasın en kapsamlı klasiklerinden biridir. Ortaya çıkışından itibâren sü- rekli genişleyen bir okuyucu halkasına sahip olan eser, tasavvufun hemen her konusuna değinen içeriğiyle hep ilgi çekici olmuş, ...
  • Ahmed Hasan ez-Zeyyât ve edebiyat anlayışı 

   Benli, Ali (2015)
   Ahmed Hasan ez-Zeyyât, XX. yüzyılın ilk yarısında etkili olmuş Mısırlı bir edebiyatçıdır. Onun çıkardığı er-Risâle dergisi Arap edebiyatının en önemli mahfillerinden biri haline gelmiş ve uzun soluklu bir yayın hayatı ...
  • Akifzâde’nin Mecelletü’l-Mehâkim isimli eseri çerçevesinde Osmanlı fetvasında değişim 

   Kaya, Süleyman (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011)
   Makalede Akifzâde el-Amasî’nin Mecelletü’l-mehâkim isimli fetva mecmuasında yer alan fetvalar değişim bağlamında incelenmiştir. Osmanlı Hukukunda sürekliliğin esas kabul edilmesine mukabil hayat şartlarındaki değişime ...
  • Aksâmu’l-Kur’ân 89/fecr, 1-14. âyetleri örneğinde yemin ifadelerinin anlaşılması ve tercüme edilmesi 

   Coşkun, Muhammed (2014)
   Aksâmu’l-Kur’ân” terkibi, Kur’ân’da kullanılan yeminler anlamına gelmektedir. Kur’ân-ı Kerim’in birçok âyetinde değişik varlıklara yemin edildiği bilinmektedir. Gerek tefsir bilginleri gerekse bu konuya dair müstakil ...
  • Ali Rifat Çağatay (1867-1935) 

   Öncel, Mehmet (İlke Yayıncılık, 2014)
   Ali Rifat Bey, klasik Türk müziğine konser havası vermeyi hedefleyen ilk musıkışinaslardandı. Türk musıkisi icrasında bilinen ilk 'şef Çağatay, zamanın görgü kurallarına ters düşmemek maksadıyla konserlerini yüzü seyirciye ...
  • Allah-insan ilişkisinde rahmet ve gazab 

   K.Arpaguş, Hatice (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005)
   Allah-insan ilişkisi İslâm düşüncesinin en temel problemlerinden birini teşkil etmektedir. Bu amaçla makalede önce Allah tasavvurunun bilgisel imkânõ ve değeri rahmet-gazab kavramlarõ dikkate alõnarak incelenecektir. Bu ...
  • Allah’a “bir harf üzere” ibadet etmek ne demektir? 

   Coşkun, Muhammed (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012)
   Hac sûresinin 11. âyetinin tefsirinde, ilgili rivâyetlerin ortaya koyduğu anlam ile âyetin bağlamının (metin içindeki yerinin) ve nüzûl şartlarının dikkate alınması sonucunda ortaya çıkan anlam arasında önemli ölçüde bir ...
  • Amerika Birleşik Devletleri’nde Arap dili araştırmaları tarihi 

   Özdemir, Yılmaz; Mccarus, Ernest (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002)
   Bu makalede II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nde Arap dili öğretimine dair yapılan faaliyetlerden bahsedilmektedir. Savaş esnasında ordu, üniversitelerdeki dilbilimcilerin yardımlarıyla ...
  • Approaches to Occultism in the Qur' an and the Sunnah 

   Çelebi, İlyas (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009)
   Bu makalede Kur'an ve sünnetin Okültizm'e bakı§ı ele alınmakta; kehanet, fal, sihir gibi okültist yöntemler incelenerek İslam inanç ve ahlak esasları açısından değerlendirilmektedir.
  • Arap aleminde fasih dil-ammi dil mücadelesi 

   Çetiner, Bedreddin (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1989)
  • Arap dilinde tazmin 

   Temizer, Aydın (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010)
   Arapça gramerinde, ister fiil ister isim isterse harf olsun bir lafzın anlamının, bir diğerinin anlam çerçevesine dahil edilmesi; Arap edebiyatında ise, şiir veya nesir türlerinden bir edebi esere başka bir eserden alıntı ...
  • Arapça öğretiminde ideal bir okuma-anlama becerisi üzerine 

   Kaçar, Halil İbrahim (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012)
   Bu makale, yabancı dil öğretiminde başarılı bir okuma-anlama dersinin temel parametrelerinin neler olduğunu konu edinmektedir. Genelde yabancı dil öğretimi, özelde ise Arapça öğretiminde ideal bir okuma-anlama dersinin ...