Now showing items 1-20 of 30

  • 20. yüzyılın postmodern düşünürü olarak Gilles Deleuze 

   Çobanlı Erdönmez, Işıl (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014)
   20. yüzyılın postmodern düşünürlerinden biri olarak adlandırılan Fransız düşünür Gilles Deleuze’ün felsefesinin irdelendiği bu makalede, yazarın ortaya koyduğu kavramlar üzerinden ayrıntılı bir değerlendirme yapılarak neden ...
  • Ailelerin anaokullarından beklentileri üzerine bir araştırma 

   Seyfullahoğulları, Ayhan (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012)
   İyi öğretim en zeki çocukları başarıya götürmek değildir. Başarı, en az başarılı olanları ne kadar yukarı çekeceğinizle ölçülür. Bu anlamda ailelerin, çocuklarının eğitiminden neler bekledikleri önem kazanmaktadır. Aileler ...
  • Birleşik Krallık-Avrupa birliği ilişkileri üzerine bir inceleme 

   SEFER, Özlem (2014)
   Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı; İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşan, 1973 senesinde Avrupa Birliği’ne tartışmalı uzun yılların ardından üye olmuş bir ülkedir. Bu çalışmada, Birleşik Krallık ...
  • Büyükşehir belediye modeli ve reform 

   Arıkboğa, Erbay (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012)
   Bu makalede BġB modeli ve bu modelin reformu ele alınmaktadır. Makalede BġB modeli, “temel kurgusu” ve “uygulama mekanı” Ģeklinde iki temel eksende analiz edilmektedir. Yine, bir projenin bulgularından hareketle, uygulayıcıların ...
  • Devamsızlık nedenleri ve maliyetinin araştırılması 

   Şenel, Bilgin (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012)
   Günümüzde çetin rekabet şartlarında mücadelelerine devam etmek isteyen işletmelere ciddi mali yük getiren personel devamsızlığı artık incelenmesi ve çözülmesi gereken çok önemli bir konu haline gelmiştir. Bu amaçla çalışmada, ...
  • Erken devir Türk sanatının kaynakları 

   Demirbulak, Ayşegül (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012)
   Fransız Estetik tarihinin önemli ismi Taine’nin, herhangi bir ulusun veya sanatçının yaratmış olduğu eserlerini; kavmin, iklimin, çevresel ve tarihsel hal ve koşulların, dinsel inançların ürünü saydığı (Sena, 1972, s.57) ...
  • I Kültepe çevresinde yapılan arkeolojik araştırmalar 

   Halilov, Toğrul (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014)
   Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti eski ve sengin bir geçmişi vardır. Azerbaycan arkeolojisinde Erken Tunç çağı Kür-Araz kültürü adı ile bilinir. Bu kültür Kuzey ve Güney Kafkasya ile yanı ...
  • İstanbul’un ekolojik yapısı üzerine bir araştırma 

   Gürel, Ali; Gündüz, Arif Emre (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2011)
   Bu makalede, İstanbul‟un ekolojik yapısını genel hatlarıyla ve daha çok resmî kaynaklara dayanarak belirtmeye çalıştık. İstanbul‟un bu ekolojik yapısının sonucu olarak ortaya çıkan ve tarih boyunca İstanbul‟un birer simgesi ...
  • İstanbul’un göç olayı ve etnik hayat üzerine 

   Gürel, Ali; Balta, Yasemin (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2011)
   İstanbul yüzyıllardan beri tüm dünyada önem sahibi bir şehir olmuştur. Gerek başkentlik yaptığı yıllar gerekse günümüzde bu önem hiç azalmamıştır. Ve bu yüzden sürekli göç olaylarına maruz kalmış olup nüfusu sürekli ...
  • Konut ve idare merkezi olarak Osmanlı sarayları 

   DEMİRBULAK, Ayşegül (2014)
   Çalışma, Osmanlı Beyliği’nden Osmanlı İmparatorluğu’na kadar uzanan geniş zaman dilimindeki konut ve idare merkezi özelliği olan Osmanlı saraylarıdır. İzmit’teki iki saray, ihmal edildiği ve hatırlanması gerektiği düşüncesi ...
  • Kurumsal performans yönetimi ve yüksek performanslı organizasyonların özellikleri 

   Cihangir, Emine (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014)
   Küreselleşmenin yarattığı yoğun rekabet ortamı, kurumların geleceğe dönük stratejiler geliştirmesi ve çalışanlarını bu stratejilere ve hedeflere odaklayabilmesi önemlidir. Kurumsal performans, kurumların belli bir dönem ...
  • Küresel finansal krizin Türkiye’de bankacılık sektörü mali yapısına etkileri 

   Artar, Okşan Kibritçi (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012)
   ABD ekonomisinde finansal sistemden 2007 yılında kaynaklanan ve kısa sürede dünya ekonomisine yayılan küresel finansal kriz, ekonomilerin ekonomik büyümesi, istihdamı ve makroekonomik dengeleri üzerine önemli düzeyde olumsuz ...
  • Materyal kullanımının meslek yüksekokulu öğrencilerinin bilişsel ve duyuşsal gelişim süreçleri üzerindeki etkisi 

   Aksu, Gökhan (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012)
   Bu araştırma ile, Matematik Dersi Öğretim Programının meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal gelişim süreçleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu çalışma deneysel bir çalışma olarak ...
  • Modern sanatta öznelerarasılık, refleksivite ve tamamlanabilirlik 

   Özkan, Devrim (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012)
   Bu çalışmada modern sanat ve estetiğin öznelerarasılık ve refleksivite kavramlarıyla bağlantısı incelenmektedir. Bunun için öncelikle modernlikle geleneksellik arasındaki farlılıklar incelenmektedir. Modernlik, toplumsal ...
  • Mühendislik tarihi ve felsefesi üzerine bir araştırma 

   Alpaslan, Nuray (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2011)
   Mühendislik alanında yapılan çalışmalar toplumsal yaşamın her aşamasında önemli hizmetler vermektedir. İnsanoğlu 300 yıl öncesine kadar makineleri çalıştırmak için yel değirmenlerini ve su çarklarını kullanır, karada ...
  • Nahçivan'dan bulunmuş son tunc-erken demir çağının süsleri 

   Halilov, Toğrul (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012)
   Makalede Nahçıvanda bulunmuş Son Tunç-Erken Demir çağı süsleri ögrenilmiştir. Süs eşyaları kullanım amacına göre gruplaştırılarak tipoloji tahlil edilmiştir. Belirlenmiştir ki, Nahçıvan`dakı Son Tunç-Erken Demir çağına ait ...
  • Post Neoliberalizm? Kriz ve Sonrası Üzerine 

   Demir, Gülten (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2011)
   1970‟lerden sonra yaygınlaşan neoliberal politikalar finans merkezli birikim koşullarını oluşturmuş, 1990‟lı yıllardan itibaren dünyanın birçok ülkesinde birçok kriz yaşanmıştır. 2008 krizi sonrasında, neoliberalizmin ...
  • Rasyonel bürokrasinin batıdaki temelleri ve etkileri 

   Akalın, Kürşat Haldun (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2013)
   Egemenliğin yasal tipine uygun düşen tipik yönetsel aygıt, bürokrasi olarak adlandırılmıştır. Bürokrasi, kurallara ve yasal düzene beslenilen inanç olarak da tanımlanmaktadır. Bürokratın konumu, çok açıktır. İlişkileri ...
  • Sağlık hizmetlerinde ağızdan ağıza pazarlama 

   Yılmaz, Eda (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2011)
   Ağızdan ağıza pazarlama uzun zamandır alıcı tutumlarını ve satın alma davranışlarını etkileyen önemli bir bilgi kaynağı olarak değerlendirilmiştir. Özellikle itimat unsurlarının alıcı tercihlerinde kritik rol oynadığı ...
  • Sanal pazarlama karması bileşenlerinin 4s modeli kapsamında turizm açısından irdelenmesi 

   Meydan Uygur, Selma; Meydan, Ali Turan (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2013)
   Sanal ortamların her geçen gün gelişmesi ve tüketicilerin bu ortamlarda bilgi paylaşmaya başlaması ile birlikte, işletmeler de pazarlama faaliyetlerini bu ortamlara taşımaya başlamışlardır. Sanal topluluklara yönelik ...