Now showing items 1-20 of 223

  • Effect of mitochondrial electron transport chain inhibitors on superoxide radical generation in rat hippocampal and striatal slices 

   Saybaşılı, Hale; Yüksel, Meral; Haklar, Goncagül; Yalçın, Süha (2001-12)
   In this study, we have compared the generation of superoxide radical in rat hippocampal and striatal slices in the presence of specific mitochondrial electron transport chain (ETC) inhibitors (complexes I and III) under ...
  • IgE yüksekliği ve/veya otoimmünite ile seyreden immün yetmezliklerde Th17 hücre farklılaşmasının araştırılması 

   Akkoç, Tunç; Tevetoğlu, Ayzer; Öğülür, İsmail; İzgi, Ayşegül; Karakoç Aydıner, Elif; Barış, Safa; Bahçeciler, Nerin; Barlan, Işıl (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Hiper IgE Sendromu (HIES) tekrarlayan cilt apseleri, pnömoni, mukokutanöz mantar enfeksiyonları, egzema, eozinofili ve yüksek IgE düzeyi ile karakterize, Sık Değişken İmmün Yetmezlik (SDİY) ise solunum ve gastrointestinal ...
  • Doğal yaşamdaki kaplumbağa ve kirpilerin kenelerinde zoonotik Borrelia burgdorferi sl. ve Rickettsia spp. varlığı 

   Kar, Sırrı; Yılmazer, Nadim; Midilli, Kenan; Ergin, Sevgi; Alp, Hatice; Gargılı, Ayşen (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Keneler tarafından bulaştırılan Riketsioz ve Borelyoz önemli zoonotik hastalıklardır. Çalışmada bu hastalıkların etkenleri Trakya yöresinde doğal alanlarda saptanan kaplumbağa ve kirpilerden toplanan kenelerde ...
  • İmidazolin-2 reseptörlerinin rolünün in vivo morfin bağımlılığı modelinde araştırılması 

   Çetin, Zehra; Utkan, Tijen; Hudson, Alan; Arıcıoğlu, Feyza (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Bu çalışma son yıllarda tanımlanan imidazolin (I) reseptörlerinin özellikle I2 alt tipine seçici olarak bağlanan maddelerden yararlanarak söz konusu reseptörlerin morfin bağımlılığındaki etkisini araştırmak üzere ...
  • Sık değişken immün yetmezlik hastalarında Carboxyfluorescein succinimidylester (CFSE) yöntemi ile lenfosit proliferasyonu 

   İzgi, Ayşegül; Akkoç, Tunç; Öğülür, İsmail; Tevetoğlu, Ayzer; Karakoç Aydıner, Elif; Barış, Safa; Bahçeciler, Nerin; Barlan, Işıl (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Sık Değişken İmmün Yetmezlik (SDİY); hipogamaglobülinemi ve normal / düşük B hücre ile tanımlanan antikor eksikliği hastalıkları grubundandır ve tekrarlayan bakteriyel infeksiyonlar, otoimmün hastalıklar ve malignite ...
  • Kannabinoid tip 1 reseptör (CB1) ve terapötik yaklaşımlara genel bakış-I 

   Çınar, Reşat; Gündüz Çınar, Özge (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Esrarın kullanımı çok eskilere dayanmasına rağmen biyolojik mekanizmalarının aydınlatılabilmesi için araştırmalar halen devam etmektedir. Esrarın psikoaktif bileşeni olan Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC), sentetik analogları ...
  • Türk okul çocuklarında ağrı özellikleri 

   Kadıoğlu, Hasibe; Ergün, Ayşe; Yıldız, Ayşe (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Bu çalışmanın amacı akut ağrı şikayeti ile sağlık ofisine başvuran Türk okul çocuklarında ağrının özelliklerini, cinsiyet göre farkını ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkisini değerlendirmektir. Yöntem: Bu ...
  • Hasta kontrollü analjezide diklofenak ve parasetamol kullanımının morfin tüketimi ve analjezi kalitesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması 

   Kuzucuoğlu, Tamer; Özer Özok, Ayşegül; Yakupoğlu, Sezer; Alatlı, İzzet; İtal, İlker (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Çalışmamızda, elektif histerektomilerde hasta kontrollü analjezi (HKA) yöntemi ile morfin kullanımına ilave, im diklofenak ve iv parasetamol’ün analjezi kalitesi ve morfin tüketimi üzerine etkilerini karşılaştırmayı ...
  • Pirolizidin alkaloidlerin toksisitesi - ciddi bir sağlık problemi 

   Wiedenfeld, Wiedenfeld (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Pirolizidin alkaloidleri (PA) insanlar ve çiflik hayvanları için toksiktir. Karaciğer, PA’ların toksik etkiyi gösterdikleri ilk hedef organdır ve burada metabolik toksikasyon işlemi başlar. Dünya çapında, insanlarda PA ...
  • siRNA’nın biyodağılımına kitozan komplekslerinin etkisi 

   Şalva, Emine; Özkan, Naziye; Kabasakal, Levent; Özbaş Turan, Suna; Akbuğa, Jülide (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: RNAi kanser dahil olmak üzere birçok hastalığın moleküler mekanizmasının analizinde ve gen susturulmasında hücresel proseslerin kontrolü için önemli bir araçtır. VEGF sinyali meme kanserinde siRNA taşınmasında önemli ...
  • Kanıta dayalı halk sağlığı 

   Ay, Pınar (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Bir toplumda var olan sağlık sorunlarının tanımlanması, tanımlanan sorunlar arasından öncelikli olanların tespit edilmesi ve ardından bu sorunların önlenmesi ile kontrolüne yönelik etkililiği kanıtlanmış müdahale yöntemlerinin ...
  • Hemşirelerin yönetsel hizmetleri ve çalışma ortamlarını değerlendirmesi - bir üniversite hastanesi örneği 

   Bostan, Sedat; Köse, Aslı (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Sağlık hizmeti sunucularının en önemli aktörlerinden olan hemşireler, sağlık bakım hizmeti sunulmasında ve hasta memnuniyetinin sağlanmasında hastanelerin başarısını etkilemektedir. Bu çalışma bir üniversite hastanesinde ...
  • Pediatrik hastalarda rastlantısal patolojik ve dental anomalilerin oranı: Radyografik bir çalışma 

   Namdar Pekiner, Filiz; Borahan, M. Oğuz; Gümrü, Birsay; Aytugar, Emre (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Retrospektif bu çalışmanın amacı pediatrik hastalarda patolojik ve dental anomalilerin oranını ve panoramik radyografinin bu anomalileri belirlemede önemini değerlendirmektir. Yöntem: 2008 ve 2009 yılları arasında ...
  • Alendronat tedavisinin senil osteoporozlu hastalarda idrar kalsiyum/kreatinin oranı üzerine etkisinin değerlendirilmesi 

   Yörükoğlu, Elçin; Okuyan, Betül; Sancar, Mesut; İzzettin, Fikret Vehbi (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Bu çalışmada, alendronat kullanan senil osteoporozlu kadınlarda alendronat tedavisinin idrar kalsiyum/kreatinin oranları üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu amaçla, tedavi öncesi ve 3 aylık ...
  • Oral hastalıkların tedavisinde, İstanbul’daki diş hekimleri arasında antibiyotik reçetelendirme profili 

   Şermet, Sinan; Akgün, Müşerref Asuman; Atamer-Şimşek, Şükran (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: İstanbul’daki diş hekimleri tarafından, akılcı ilaç kullanımını, dental tedavi amacıyla antibiyotiklerin verilme nedenlerini ve ilaç konusunda hastaya verilen bilgileri belirlemek. Yöntem: İstanbul’da çalışan 250 ...
  • Deneysel meme kanseri modelinde süt proteinlerinin koruyucu etkisi 

   Yılmaz, Ayşe Mine; Attaallah, Wafi; Biçim, Gökhan; Arda, Nazlı; Aktan, A. Özdemir; Yalçın, A. Suha; Uçar, Evren Önay (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Süt serumu proteinlerinin insan sağlığına üzerine birçok yararlı etkileri olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda, sıçanlarda N-metil-N-nitrozure ile indüklenen meme kanseri modelinde süt serumu proteinlerinin koruyucu ...
  • Kolorektal kanser tanısı konmuş olgularda ve birinci derece yakınlarında DNA hasarının araştırılması 

   Tozan-Beceren, Ayfer; Omurtag, Gülden Z.; Yeğen, Cumhur; Şardaş, Semra (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Dünyanın pek çok ülkesinde yapılan araştırmalar kalıtımsal duyarlılık ve çevresel faktörlerin etkileri sonucu kolorektal kanserlerin oluştuğuna işaret etmektedir. Kolorektal kanser hastalarının birinci derece ...
  • Agmatinin Kognitif Fonksiyonlara Etkisinin Araştırılması 

   Bozkurt, Nimet Işıl; Utkan, Tijen; Arıcıoğlu, Feyza (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Öğrenme ve bellek bozuklukları; yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen birçok hastalıkla primer veya sekonder olarak ilişkilidir. Bu çalışmada; agmatinin kognitif fonksiyonlar üzerine olası etkisi araştırılmıştır. Yöntem: ...
  • Hemanjiom: Orta-yüz bölgesinde yer alan lezyonun görüntüleme bulgularının değerlendirildiği olgu sunumu 

   Namdar Pekiner, Filiz; Kodallı, Nihat; Horasan, Sinan (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Bu makalede; 43 yaşında bir kadın hastada, maksilla ve üst dudak derisi ile sol burun kanadını da tutan subkutanöz geniş yayılımlı hemanjiom olgusu sunulmaktadır. Hastanın protetik restorasyonunun yapılabilmesi amacıyla ...
  • Sağlık profesyonellerinin eğitiminde E-öğrenme 

   Mumcu, Gonca; Köksal, Leyla; Şişman, Nur; Çatar, Özgür (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   E-öğrenme sağlık profesyonellerinin eğitiminin yeni ve değişen yüzüdür. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sağlık profesyonellerinin sürekli eğitiminde yapısal değişiminin olmasına yardım etmektedir. E-öğrenme ...