Now showing items 1-20 of 223

  • 1,2,4-Triazol halkası taşıyan bazı üre ve tiyoüre türevleri ve anti-asetilkolinesteraz aktiviteleri 

   Mohsen, Usama Abu; Kocyigit-Kaymakcioglu, Bedia; Celen, Ahmet Ozgur; Kaplancikli, Zafer Asim (2014)
   1,2,4-Triazol halkası taşıyan bazı üre ve tiyoüre türevleri ve anti-asetilkolinesteraz aktiviteleri Amaç: Yirmi adet farklı tiyoüre ve üre türevleri sentezlenmiş ve asetilkolinesteraz enzimini (AChE) inhibe etme yetenekleri ...
  • 3 dimensional evaluation of maxillary sinuses after rapid maxillary expansion and following one year retention period 

   Motro, Melih; Erverdi, Nejat (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012)
   The purpose of this study was to evaluate volumetric differences of the maxillary sinus on computed tomography data taken before RME, after 3 months of retention and 1 year following retention. Twenty one consequtive ...
  • ABC taşıyıcı proteinleri: Sirkadiyan ritimler ve cinsiyete bağlı farklılıklar 

   Kara, Zeliha Pala; Öztürk, Narin; Öztürk, Dilek; Okyar, Alper (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2013)
   ABC (ATP-binding cassette) taşıyıcı ailesi çeşitli ilaçların, ksenobiyotiklerin ve endojen bileşiklerin, membranlardan taşınmasını sağlayan proteinlerden oluşmaktadır. ABC proteinleri substratlarını membranlardan pompalayan, ...
  • Açlık ve şiddet 

   Özenoğlu, Aliye; Ünal, Gökçe (2015)
   Besin öğesi yetersizlikleri ve buna bağlı olarak gelişen nörotransmitter ve hormon metabolizmasındaki bozukluklar bireylerin davranışlarını etkilemektedir. Bu derlemede, açlık sonucu vücutta oluşan besin eksikliklerini ...
  • Adolescent health promotion model and the ımpact of oral health behavior of nursing ıntervention applied to the ınformation proccessing theory 

   Üstüner Top, Fadime; Ocakçı, Ayşe Ferda (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012)
   This research is planned to assess the impact of oral and dental health behavior of nursing intervention applied to Health Promotion Model and the Information Processing Theory of adolescents with low oral and dental health ...
  • Agmatinin Kognitif Fonksiyonlara Etkisinin Araştırılması 

   Bozkurt, Nimet Işıl; Utkan, Tijen; Arıcıoğlu, Feyza (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Öğrenme ve bellek bozuklukları; yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen birçok hastalıkla primer veya sekonder olarak ilişkilidir. Bu çalışmada; agmatinin kognitif fonksiyonlar üzerine olası etkisi araştırılmıştır. Yöntem: ...
  • Akran desteği: Geçerlik güvenirlik çalışması 

   Çalışkan, Türkan; Çınar, Sezgi (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012)
   Amaç: Bu araştırmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin birbirleriyle yardımlaşma durumlarını değerlendirmek için Kuo ve ark. (2007) tarafından geliştirilen Akran Desteği Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirliğini yapmaktır. ...
  • Akt-GSK-3 ilişkisi: İki ayrı yolak iki ayrı hastalık 

   Şahin, Ceren; Ünal, Gökhan; Arıcıoğlu, Feyza (2014)
   Akt-GSK-3 ilişkisi: İki ayrı yolak iki ayrı hastalık Günümüzde şizofreni ve duygu durum bozukluklarını kapsayan birçok psikiyatrik hastalıkta glikojen sentaz kinaz-3 (GSK-3) hiperaktivitesine işaret edilmektedir. Serin ...
  • Aktif Hareket Skalası (Active Movement Scale-AMS) obstetrik brakial pleksus paralizisinde fonksiyon belirteci olabilir mi? 

   Akel, Burcu Semin; Oskay, Deran; Öksüz, Çiğdem; Fırat, Tüzün; Karahan, Sevilay; Leblebicioğlu, Gürsel (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012)
   Amaç: Bu çalışmanın amacı Aktif Hareket Skalası’nın (Active Movement Scale (AMS)) fonksiyonel değerlendirmelerle ilişkisini belirlemek ve Obstetrik Brakial Pleksus Paralizisi (OBPP) olan çocukların değerlendirilmesinde ...
  • Alendronat tedavisinin senil osteoporozlu hastalarda idrar kalsiyum/kreatinin oranı üzerine etkisinin değerlendirilmesi 

   Yörükoğlu, Elçin; Okuyan, Betül; Sancar, Mesut; İzzettin, Fikret Vehbi (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011)
   Amaç: Bu çalışmada, alendronat kullanan senil osteoporozlu kadınlarda alendronat tedavisinin idrar kalsiyum/kreatinin oranları üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu amaçla, tedavi öncesi ve 3 aylık ...
  • Alt çene büyük azı dişinde komplike bir iatrojenik furkasyon perforasyonunun biküspidizasyon tekniği ile tedavisi: vaka raporu 

   Arabacı, Taner; Çiçek, Yasin; Güngör, Hasan (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012)
   İatrojenik furkasyon perforasyonu, endodontik tedavi esnasında dişin prognozunu oldukça azaltan önemli hatalardan biridir. Günümüzde, çoğu pratisyen hekim kompleks tedavi prosedürlerinden kaçınmak için bu gibi perfore ...
  • Ampakinler: Seçici AMPA reseptör modülatörlerinin olası faydaları 

   Gümrü, Salih; Arıcıoğlu, Feyza (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012)
   Glutamaterjik sistemin nöropsikiyatrik hastalıkların patofizyoloji ve tedavisindeki rolleri üzerine yapılan çalışmalara olan ilgi son yıllarda artmıştır. Eksitatör sinaptik iletimin ana mediyatörü olması sebebiyle, glutamatın ...
  • Anemi ve diş hekimliği: Derleme 

   Altın, Nazlı; Koray, Meltem; Meşeli, Süleyman Emre; Tanyer, Hakkı (2016)
   Hematolojik bir hastalık olan anemi, kan hemoglobin veya hematokrit de- ğerinin referans aralığının altında bulunması olarak tanımlanır. Hemoglobin miktarının, erişkin erkeklerde 13,5 g/dL ve erişkin kadınlarda ise 12 ...
  • Ankaferd blood stopper ve celox’un varfarin verilmiş sıçan derisinde glutatyon ve lipid peroksidasyon üzerine etkilerinin incelenmesi 

   Aktop, Sertaç; Alturfan Emekli, Ebru; Özer, Cüneyt; Gönül, Onur; Garip, Hasan; Yarat, Ayşen; Göker, Kamil (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012)
   Amaç: Çalışmamızın amacı, varfarin verilen deney hayvanlarında iki yeni nesil farklı lokal hemostatik ajanın kısa dönemde yumuşak doku iyileşmesi üzerine olan etkisinin biyokimyasal olarak incelenmesi ve karşılaştırılmas ...
  • Anterior maksillada süpernumerer dişin inverse erüpsiyonu: Nadir bir olgu raporu 

   Lakshman, Anusha Rangare; Kanneppady, Sham Kishor; Balan, Preethi (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2013)
   Literatürde hem maksillada hem de mandibulada inverse diş erüpsiyonları bildirilmiştir ve bunların çoğu inverse gömülü üçüncü büyük azı dişleri ve küçük azı dişleridir. Ancak, ağız içi inverse diş erüpsiyonu günümüze kadar ...
  • Antidepresan benzeri etkili 2-pirazolin türevleri 

   Koçyiğit Kaymakçıoğlu, Bedia; Gümrü, Salih; Beyhan, Nagihan; Arıcıoğlu, Feyza (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2013)
   Amaç: Yaygın, kronik ve tekrarlama riski olan psikiyatrik bir hastalık olarak depresyon, farklı sistemleri etkileyebilen semptomlar bütünüyle karakterize edilir. Patogenezinde rol oynayan çok farklı sistemlerin olması ve ...
  • Asetilkolin esteraz inhibitörü olan hidrazid hidrazonlar üzerinde çalışmalar 

   Mohsen, Usame Abu; Bedia Koçyiğit Kaymakçıoğlu; Oruç-Emre, Emine Elçin; Kaplancıklı, Zafer Asım; Rollas, Sevim (2015)
   Amaç: On beş adet hidrazit-hidrazon türevi sentezlenmiş ve asetilkolinesteraz enzimini (AChE) inhibe etme yetenekleri Ellman’ın modifiye spektrofotometrik yöntemi ile değerlendirilmiştir. Yöntem: Anti-asetilkolinesteraz ...
  • Asetilkolinesteraz inhibitörleri olarak imidazopiridin türevleri üzerine çalışmalar 

   Mohsen, Usama Abu (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012)
   Amaç: Bu çalışmada, imidazo[1,2-a]piridinin bazı hidrazid türevlerinin sentezlenmesi ve antikolinesteraz aktivitelerinin araştırılması amaçlandı. Yöntem: İmidazo[1,2-a]piridin-2-karboksilik asid hidrazidi ile çeşitli ...
  • Asetilkolinesteraz inhibitörü olarak tiyazolil-hidrazon türevleri üzerine çalışma 

   Özkay, Yusuf; Yurttaş, Leyla; Mohsen, Usama Abu; Sever, Belgin; Hussein, Weiam; Öztürk, Ömer; Sağlık, Begüm Nurpelin; Acar, Ulviye; Erdoğan, Özge Nurhan; Pekbağ, Ayşen; Kaplancıklı, Zafer Asım (2014)
   Asetilkolinesteraz inhibitörü olarak tiyazolilhidrazon türevleri üzerine çalışma Amaç: Bu çalışmada, tiyazolün bazı hidrazon türevlerinin sentezlerinin ve antikolinesteraz aktivitelerinin araştırılması amaçlandı. Yöntem: ...
  • Assessing the association among smoking, diabetes mellitus, and periapical status using panoramic radiography 

   Keser, Gaye; Namdar Pekiner, Filiz (2016)
   Objective: This retrospective case-control study aimed to investigate the association between smoking and radiographically diagnosed apical periodontitis using panoramic radiographs and periapical index (PAI) scoring ...