Show simple item record

dc.contributor.advisorMahmut Oktayen_US
dc.contributor.authorÖzatalay, Hülyaen_US
dc.date.accessioned2019-03-18T15:12:34Z
dc.date.available2019-03-18T15:12:34Z
dc.date.issued2002en_US
dc.identifier.urihttps://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0048288.pdfen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/8177
dc.description.abstractBir ülkenin geleceği için en önemli hizmet örgütlerinin başında okullar gelmektedir. Çünkü okullarda geleceği yönetecek ve yönlendirecek olan çocuklar yetiştirilmektedir. Bu nedenle okullarımızda görev yapan öğretmenlerin, çağdaş, demokratik ve laik bir Türkiye'yi oluşturacak ve yaşatacak öğrencileri yetiştirecek nitelikte olması, sorunlarından arındırılmış olması gerekmektedir. Öğretmenlerimizin sorunlarının bazılarının ülke politikası ile bağlantılı olduğu, bazılarının da okul içinde oluşan çeşitli iletişim hatalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu çalışmada öncelikle örgüt içinde özellikle öğretmenlerle yönetim kadrosu arasında oluşan iletişim sorunlarına değinilmiş ve bu sorunların nedenleri üzerinde durulmuş, bu konulara açıklık getirmek amacıyla iletişim, iletişimin işlevleri, eğitim kurumlarında iletişimin önemi, güdülenme kavramları ile bir kurumda iletişim kanallarının yönlerine göre türleri açıklanmış, daha sonra kısaca Türk Milli Eğitim sistemine değinilerek öğretmen davranışları, okul yönetimi, Toplam Kalite Felsefesi ve Halkla İlişkiler anlayışı üzerinde durulmuştur. Çalışmanın ikinci aşamasında ise bu sorunların tespiti amacıyla bir takım alan çalışmaları yapılmış, devlet okulu - özel okul, merkez okul - varoşlarda bulunan okullar kıstas alınarak belirlenen dört ilk öğretim okulunda gerek öğretmenlere anket uygulaması, gerekse yöneticilerle görüşme şeklinde çalışmalar yapılmış; elde edilen sonuçlar grafikler ve metinlerle değerlendirilmiştir. Bu verilere göre yönetim kadrosu ile öğretmenler arasında iş veriminin düşmesini sağlayacak iletişim kopukluklarının olduğu, yönetim ile öğretmenler arasında daha çok dikey iletişim ve yukarıdan aşağı işleyen bir hiyerarşik sıralamanın kullanıldığı, verimi arttırmak için gerekli motivasyon çalışmalarının yapılmadığı tespit edilmiştir. Son bölümde ise elde edilen bulgular çerçevesinde okullarımızda toplam kalite felsefesi anlayışının yerleşmesinin önemi ve gereği, bunun sağlanmasında halkla ilişkiler çalışmasının yapılmasının önemi belirtilerek bir takım önerilerde bulunulmuştur. SUMMARY Schools have a principal role among the most important service organizations for the future of a country. The children who will administer and direct the future are upbrought in schools. This is the reason why the teachers in schools have to be satisfied and carry the qualifications to upbring the students who will constitute and enliven a modern, democratic and secular Turkey. Some of the problems of our teachers are related to the policies of the country, but some arise from various communication errors that take place in schools. This study is primarily concerned with the communication problem that occur between the teachers and administrative staff in the organization. It dwells upon the reasons of these problems and in order to clarify the matters, it explains communication, the functions of communication, the importance of communication in educational institutions, motivational concepts and the kinds of communication in terms of the communication channels at an institution. Afterwards, it briefly evaluates the Turkish National Education system, dwelling upon the teacher behavior, school administration, Total Quality Approach and Public Relations approach. In the second stage of the study, in order to determine these problems several field studies have been done. Four primary schools are determined by taking public schools, private schools, schools from central areas, schools from suburbs, as criterion. At these schools studies like surveys among teachers or interviews by administrative staff has been done. The results are evaluated by graphics and texts. In accordance with these data, it has been figured out that; there is lack of communication between the administrative staff and the teachers, which gives rise to inefficiency; the communication channels between the administrative staff and teachers are mostly vertical and a hierarchic sequence from the top to the bottom is in practice; no motivational studies are being done to increase efficiency. In the conclusion of the study, in the frame of the findings that are figured out, some proposals are made by expressing the importance and necessity of the establishment of total quality approach in our schools, and the importance of a public relations study for providing the establishment of this approach.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.subjectToplam Kalite Yönetimi_Eğitimen_US
dc.titleÖrgütsel iletişim ve iş doyumu açılarından ilköğretinde toplam kalite yönetimien_US
dc.typeYüksek Lisansen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record