Makale Koleksiyonu

Bu Koleksiyon için kalıcı URI:

Gözat

Son Gönderim

Gösteriliyor 1 - 5 of 10
 • Öge
  Climate justice at the local level: the case of Turkey
  ( 2020) Sarıkoç Yıldırım, Beyza ; https://orcid.org/0000-0002-3129-3294 ; Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yerel Yönetimler Bölümü
  Climate change is an issue of social justice, as it affects different social groups in the urban space differently. Yet, while formulating climate action plans, local governments often disregard the relationship between climate change and justice. By using content analysis, this article explores climate change action plans of Turkish municipalities from the perspective of climate justice. It concludes that action plans of Turkish municipalities do not consider climate change as a problem of justice despite the emerging or exacerbated inequalities in the urban space caused by climate change.
 • Öge
  6360 sayılı kanun çerçevesinde Gümüşlük belde belediyesi’nin kapatılmasına ilişkin yöre halkının algısı
  ( 2014) Kızılboğa Özaslan, Rüveyda ; Akıllı,Hüsniye ; Özaslan,Kamil ; TR42756
  2012 yılında yayımlanan 6360 sayılı Kanun çerçevesinde Türkiye’de kamu yönetimi alanında, özellikle de küçük ölçekli yerel birimleri ilgilendiren önemli bir idari reform gerçekleştirilmiştir. Bu Kanun uyarınca tüzel kişiliği kaldırılarak Muğla ilinin Bodrum ilçesine mahalle olarak bağlanan Gümüşlük Belde Belediyesi halkının, kapatılma kararını nasıl algıladığının ortaya konulması çalışmanın temel amacını oluşturmuştur. Araştırma evreninden rastgele örneklem yöntemine göre seçilen 409 kişiye anket uygulanmış; elde edilen veriler, SPSS1 programı aracılığıyla frekans analizi yapılarak yorumlanmıştır. Analizler neticesinde Gümüşlük halkının kapatılma kararını benimsemediği sonucuna ulaşılmıştır. Bir belde özelinde gerçekleştirilen çalışma, Türkiye genelinde uygulama yapmak isteyen araştırmacılara katkı sağlayıcı nitelikte ve karşılaştırma yapma imkânı sunmaktadır.
 • Öge
  Yerel kalkınma bağlamında yerel yönetim birliklerinin kuruluş sürecinde uygulanan vesayet denetimi ve bir model önerisi
  ( 2016) ERYİĞİT, Burak Hamza ; TR181479
  Dünyada ve Türkiye’de küreselleşme ekseninde gelişen yerelleşme olgusu yerel kalkınma kavramını daha fazla ön plana çıkartmıştır. Bu kapsamda Türkiye’de bir taraftan kamu yönetimini yeniden yapılandırmaya yönelik düzenlemeler ve buna bağlı yerel yönetim reformları uygulamaya sokulurken diğer bir taraftan bölgesel kalkınmayı bölgesel rekabet üzerinden hızlandırmayı amaçlayan kalkınma ajansları sisteme dâhil edilmiştir. Bahsi geçen dönemde yürürlüğe giren Mahalli İdare Birlikleri Kanunu yerel yönetim reformları içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada yerel kalkınma açısından önemli bir niteliğe sahip olan yerel yönetim birliklerinin merkezi yönetim ile aralarında kurgulanmış olan vesayet ilişkisi göz önünde bulundurularak daha etkin bir şekilde örgütlenebilmelerinin sağlanabilmesi için bir model önerisi geliştirmek amaçlanmıştır. Türkiye’de yerel yönetim kuruluşları içerisinde yer alan il özel idareleri, belediyeler ve köylerin birlik kurabilmeleri için bakanlar kurulunun onayına ihtiyaç vardır. Bu durum yerel yönetim birliklerinin kurulmasını zorlaştırmış ve henüz kuruluş sürecinde uygulanan güçlü vesayet nedeniyle yerel hizmetlerin daha etkin, verimli ve sürekli verilmesinin önünde engeller oluşturmuştur. Güçlü vesayetin desantralize edilerek daha etkin bir denetim ilişkisinin kurgulanabilmesi için hazırlanan bu çalışmada; içerik analizi ve arşiv araştırması yöntemleri kullanılmıştır. Bu kapsamda bu çalışmada küresel düzlemde gelişen bölgesel kalkınma olgusunun önemli araçlarından birisi olan yerel yönetim birliklerinin önemi anlatılmış, ardından Türkiye’de yerel yönetim birliklerinin tarihsel gelişimi ile uygulanan idari vesayet ve yerel yönetim birliklerinin durumu ele alınarak bahsi geçen kuruluşların kurumsallaşması sürecinde yeni bir vesayet modeli önerisi geliştirilmiştir. Yerel yönetim birliklerinin kuruluş sürecinde mevcut model dâhilinde vesayet ilişkisinin desantralize edilmesi durumunda; bu kuruluşların daha etkin şekilde kurulmasının ve hizmet vermesinin sağlanacağı sonucuna varılmıştır.
 • Öge
  Katılım Merdiveni've Çocukları Kente Katma Çabalarımız
  (Marmara Life (Marmara Belediyeler Birliği), 2014) Çakırer Özservet, Yasemin ; 1 ; Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü
 • Öge
  “You Know, We Live in Fear”: Transit Migrants with Their Neglected Disabilities in Istanbul-Kumkapı
  ( 2014) Çakırer Özservet, Yasemin ; Yerel Yönetimler
  When migrants are not able to reach their target country, they stop by in other countries on their migration route. Kumkapı area is one of the passing points for Europe targeted migration, which is home to long periods of waiting. This study will talk about the obstacles the international migrants go through in Kumkapı-İstanbul region; the immigrants who have left their home and try to keep their culture alive in a place they do not belong to. The obstacles these transit immigrants experience in an urban environment without the facility of making use of public and other services are reviewed with the ethnography method. Kumkapı area has been a transforming area since 1970's, and currently has a social mosaic that is filled with illegality and poverty. This region, which can be called an area of the excluded, has become an area that never gets visited by the other classes of the society.