Makale Koleksiyonu

Bu Koleksiyon için kalıcı URI:

Gözat

Son Gönderim

Gösteriliyor 1 - 5 of 20
 • Öge
 • Öge
  Medeni yargılamanın amacı bağlamında ispat yükü kavramı
  ( 2015) Yavaş, Murat ; TR189680
  Hakim HMK m. 33 gereği hukuk re’sen uygulamakla yükümlüdür. Ancak dava malzemesinin taraflarca getirilmesi ilkesi gereği dava malzemesini teşkil eden vakıalar ve delilleri taraflar getirmekle yükümlüdür. İspat yüküyse HMK m. 190 gereği bir vakıanın hukuki sonucundan hak .ıkaracak kişinin o vakıayı ispatla yükümlü tutulması ve bu vakıanın ispat edilmemesi sonucu ortaya .ıkan ispatsızlık riskinin ispat yükü kendisinde olan tarafın aleyhine sonu.lanmasını ifade eder.
 • Öge
  Türk hukukunda avukatın reklam yapma yasağı
  ( 2015) Yavaş, Murat ; TR189680
  Rekabet ortamında her ne kadar avukatın reklam yapabilme hakkının olması gerektiği düşünülebilirse de avukatın yargılama faaliyetinin .nemli bir par.ası oluşu ve bu sebeple avukatın bir kamu hizmeti ifa ettiği düşünüldüğünde avukatın reklam yapabilmesinin .nemli sınırlamalara tabi olması gerekir. Zira avukata sınırsız bir reklam yapma yetkisi tanınması kamu menfaatine aykırı olacaktır.
 • Öge
  Temyiz kanun yolunun tarihçesine ilişkin bazı tespitler
  ( 2015) Öztek, Selçuk ; TR7090
  Hukukumuzda Yargıtay’ın g.revi hukukun ülke i.inde uygulanmasında birliği sağlamaktır ve bu fonksiyon bugün artık bireysel bir temele dayanmaktadır: kanun .nünde eşitlik ilkesi. Bugün temyiz mahkemesi kurumuna bütün dünyada atfedilen i.tihat birliğini sağlama g.revinin temelinde bulunan, bir bakıma bu g.revin varoluş nedenini oluşturan bu ilke, hukuk kurallarının aynı şartlar altında bulunan herkese aynı şekilde uygulanmasını gerektirir. Kanunun mücerret ihlali, bu ihlalin i.tihat birliğine olan ve bazen ihmal edilebilecek kadar .nemsiz addedilebilen etkisinden bağımsız olarak, temyiz mahkemesinin (ülkemizde, Yargıtay’ın) müdahalesine maruz kalabilecektir.
 • Öge
  İtirazın kaldırılması yargılamasında delil başlangıcının delil değeri
  ( 2016) Yıldırım, M. Kamil ; Tok, Ozan ; TR39342 ; TR205099
  Delil başlangıcı, Kanunda ispat hukukuna ait genel hükümlerde düzenlenmiş bir müessesedir. Delil başlangıcı senetle ispat zorunluluğunun önemli bir istisnası olarak Kanunda düzenlenmiştir. Buna göre bir belgenin delil başlangıcı teşkil edebilmesi için öncelikle senetle ispatı gereken bir vakıa bulunmalıdır. İtirazın kaldırılması yargılamasında ise kanun koyucunun amacı, elinde itibar edilen belgeler bulunan alacaklının takibe hızlı bir şekilde devam edebilmesini sağlamaktır. Bu sebeple de kanun koyucu itirazın kaldırılması yargılamasında ispat hukukunun genel hükümlerinden ayrılarak özel ispat araçlarıyla ispatın gerektiğini belirlemiştir. Bu halde delil başlangıcı, senetle ispat zorunluluğunun değil ve fakat belgeyle ispat zorunluluğunun söz konusu olduğu itirazın kaldırılması yargılamasında varlık kazanamaz.