Hilmi Ziya Ülken'in düşüncesinde felsefî sentezcilik

Küçük Resim Yok
Tarih
2019
Yazarlar
Akgün, Emine
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
ÖZETHİLMİ ZİYA ÜLKEN’İN DÜŞÜNCESİNDE FELSEFÎ SENTEZCİLİKBu çalışma Hilmi Ziya Ülken düşüncesinde felsefî sentezcilik meselesini tartışmaktadır. Birinci bölümde Ülken’in hayatı ve ilmî faaliyetleri ele alınırken, çalışmamıza konu olan eserleri değerlendirildi. İkinci bölümde Ülken’in felsefe ile ilişkisi, düşünsel serüveni, modern dönemler açısından felsefeyi konumlandırdığı yer ve felsefe anlayışı ortaya konuldu. Üçüncü ve son bölümde ise sentezcilik kavramı ele alınarak Ülken’in sentezciliğe bakışı ve felsefesinde sentezci bir yöntem kullanıp kullanmadığı değerlendirildi.--------------------ABSTRACTPHILOSOPHICAL SYNTHESIS IN THE THOUGHT OF HILMI ZIYA ULKENThis thesis discusses the issue of philosophical synthesis in Hilmi Ziya Ülken thought. In the first chapter, his life, books and scientific studies were evaluated. In the second part, Ülken's relationship with philosophy, his intellectual life, his place of philosophy in terms of modern times and his understanding of philosophy are presented. In the third and the last part, the concept of synthesism was discussed and it was evaluated whether Ülken used a synthesizing method in his philosophy.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Philosophy and religion, Felsefe ve din, Islamic philosophy, İslam felsefesi
Alıntı
Koleksiyonlar