Tüketici değerleri marka ilişki kalitesi ve marka kredibilitesi arasındaki ilişkilerin değiştirme ve yeniden satın alma niyetleri üzerindeki etkileri

Küçük Resim Yok
Tarih
2012
Yazarlar
Başcı, Ahmet
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
ÖZETTÜKETİCİ DEĞERLERİ, MARKA İLİŞKİ KALİTESİ VE MARKAKREDİBİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞİŞTİRME VE YENİDEN SATINALMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİPazarlama literatüründeki temel kavramlardan birisi olan marka kavramının anlaşılması ve başarılı bir biçimde yönetilebilmesi, işletmeler için anahtar başarı faktörlerinden birisidir. Marka yönetiminin etkili bir şekilde sürdürülebilmesine yönelik literatürde farklı bakış açıları ve ekoller görülmektedir. Bu ekollerden birisi de tüketici ve marka arasındaki ilişkileri açıklamaya ve marka yönetimini bu ilişkiler açısından organize etmeyi savunan ilişki ekolüdür. Doktora tez çalışmasının temel amacı marka yönetimini ilişki yaklaşımı bakış açısıyla ele alıp, tüketici – marka ilişki kalitesi yapısını ve ilgili bazı kavramlarla arasındaki ilişkilerini analiz etmek, söz konusu ilişkilerin tüketicilerin markayı yeniden satın alma veya değiştirme niyetleri üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaca yönelik olarak tasarlanan ve yürütülen araştırma kapsamında toplanan veriler yardımı ile tüketici-marka ilişki kalitesinin, tüketicilerinsahip olduğu değerler ve marka kredibilitesi ile arasındaki ilişkiler analiz edilmiş, bulunan ilişkilerin marka değiştirme ve yeniden satın alma niyetleri üzerindeki etkileri ortaya çıkarılmıştır.Key Words : Consumer – brand relationships, brandrelationship quality, consumer values, brandcredibility, and repurchase intention,switching intentionABSTRACTTHE EFFECTS OF RELATIONS BETWEEN CONSUMER VALUES, BRANDRELATIONSHIP QUALITY AND BRAND CREDIBILITY ON SWITCHING ANDREPURCHASE INTENTIONSUnderstanding and managing the brand successfully which is a basic concept of marketing literature is the key factor of achievement for businesses. Marketing literature contains different views and schools related to the efficient brand management. One of these schools is “relationship school” which tries to explain relationships between consumer and brand and also argues that brand management should be organized in term of these kinds of relationships. The main purpose of this dissertation is to analyze the consumer - brand relationship quality with regard to relationship school and to reveal the impacts of these kinds of relationships on consumer’s repurchase and switching intentions. Consumer-brand relationship quality, relationships between consumer’s values and brand credibility were analyzed by means of collected data from the research which was designed and conducted to realize stated purpose. In addition to this, the impacts of found relationships on brandswitching and repurchase intentions were also revealed.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Marka, Tüketici Davranışı, Satın Alma Davranışı, Müşteri İlişkileri
Alıntı
Koleksiyonlar