Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarına ve araştırmalarına yönelik tutumları ve etkileyen faktörler

Küçük Resim Yok
Tarih
2019
Yazarlar
Adalı, Ayşe
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Özet
Amaç: Bu çalışmanın ana amacı, müfredatında hemşirelikte kanıt dersi olan 4. sınıf hemşirelik öğrencilerinin kanıta dayalı hemşirelik (KDH) uygulamalarına, hemşirelik araştırmalarına yönelik tutumlarını ve etkileyen faktörleri belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı- ilişki arayıcı türdeki bu çalışma iki devlet, üç özel üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 2018-2019 akademik güz döneminde öğrenim gören 4. sınıf hemşirelik bölümü öğrencileri ile gerçekleştirildi. Araştırmanın evreni 1769 kişi iken örneklem büyüklüğü en az 474 kişi olarak hesaplandı. Gönüllü 509 kişiye ulaşıldı. Veri toplama araçları; anket formu, “Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği (KDHYTÖ)” ve ‘‘Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelikte Araştırma ve Gelişmelere Yönelik Farkındalık ve Tutumu Ölçeği (HÖHAGYFTÖ)’’ dir. Veriler, ortalama, standart sapma, frekans, Shapiro Wilks testi, Student- t testi, Tukey HSD post- hoc testi, Ki- Kare testi, Pearson Korelasyon Analizi ve Basit Doğrusal Regresyon Analizi ile test edildi. Anlamlılık p<0,05 düzeyinde kabul edildi. Bulgular: Öğrencilerin KDHYTÖ puan ortalaması 46,85±6,58’dir. KDHYTÖ puanını anlamlı düzeyde etkileyen değişkenler sırasıyla; hemşirelik dergisine abone olma, araştırma etkinliğine katılma, mezuniyet sonrasında araştırma yöntemlerine yönelik eğitim almayı düşünme ve lisans bitirme tezi yapmaktır (p<0,05). HÖHAGYFTÖ puan ortalaması 88,41±15,84’dür. Hemşirelikte kanıt dersi alanların KDHYTÖ toplam puanı ile HÖHAGYFTÖ puanı arasında, dersi almayanlara göre daha güçlü bir ilişki bulunmuştur (r:0,586; p<0,01). Sonuçlar: Hemşirelik öğrencilerinin KDHYTÖ puanının orta düzeyde, HÖHAGYFTÖ puanının yüksek olduğu bulundu. KDHYTÖ puanını etkileyen faktörler sırasıyla şu şekildeydi; hemşirelik dergisine abone olma, araştırma etkinliğine katılma, mezuniyet sonrasında araştırma yöntemlerine yönelik eğitim almayı düşünme ve lisans bitirme tezi yapmak.--------------------Aim: The purpose of this study is to determine the attitudes and factors towards the nursing research and practices based on evidence- based nursing (EBN) for nursing students in 4th grade in nursing curriculum. Materials and method: This research is conducted by means of descriptive correlation method with senior nursing students at the faculty of health sciences during their academic fall semester of 2018-2019 in 2 state and 3 private universities. While the ‘‘universe’’ of the research is 1769 people, the sample at least 474 people are calculated. 509 volunteers were reached. Data collection tools are, questionnaire, ‘‘Attitude Towards Evidence-Based Nursing Questionnaire (EBNAQ), ‘‘Nursing Students’ Attitudes to and Awareness of Research and Development within Nursing Scale (NSNRGAAS).’’ Data were tested using average, standard deviation, frequency, Shapiro Wilk test, student's - t test, Turkey HSD post - hoc test, Chi- Square Test, Pearson Correlation Analysis and Simple Linear Was Tested with Regression Analysis. The level of significance was accepted at the level of p<0, 05. Findings: The average of students’ points is 46,85±6,58. The variables affecting the ‘‘EBNAQ’’ meaningfully are respectively, subscription to nursing magazine, participating in research, thinking about getting education for research methods and writing an undergraduate thesis (p<0,05). ‘‘NSNRGAAS’’ average score is 88,241±15,84. A stronger relationship was found for students who take the course than those who don’t, between EBNAQ total score and NSNRGAAS (r:0,586; p<0,01). Results: The nursing students’ EBNAQ scores are found to be at a moderate level and NSNRGAAS scores are found to be high. The factors which affected the ABNAQ score are as follows, respectively: subscription to nursing magazine, participating in research, thinking of getting education for research method and writing an undergraduate thesis.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
Koleksiyonlar