Medyanın aile içi iletişimde güven algısına etkisi

Küçük Resim Yok
Tarih
2019
Yazarlar
İnan, Tuğba Akbey
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Değişen hayat şartları, geniş ailerden çekirdek- hatta tek ebeveynli- ailelere geçiş, gelişen teknoloji sonrası internet ve sosyal medya aracılığıyla Dünya’nın bir ucundaki olaylardan kolayca haberdar olmamız, kişilerarası iletişimde ve aile içi iletişimde pek çok değişime sebep olmuştur. Bu değişimlerden biri olan güvene ilişkin medyanın etkilerini tespit etmek, insanların hem medyaya, hem de birbirlerine olan güven düzeyini ortaya koymak ve medyanın aile içi iletişimdeki güven algısını anlayabilmek bu çalışmanın sorunsallarıdır. Araştırmada elde edilen veriler, Türkiye genelinde 2715 kişinin verdiği cevaplar üzerinden toplanmıştır. Çalışma sonucunda, katılımcıların, medya ve insanlara güven konusunda kararsız ve güvensiz olduğu tespit edilmiştir. Medyanın güven algısını ve aile içi iletişimdeki güven algısını olumsuz etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Çalışmada en çok takip edilen medya aracının sosyal medya, en az takip edileninse gazete olduğu, insanları en çok kaygılandıran programların haberler olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, medyanın aile içi iletişimde güven algısına etkisi konusunda insanların kararsız bunun yanında olumsuz bir yargısının olduğu sonucuna ulaşılmıştır.--------------------Changing life conditions, transitions from extended families to nuclear family (even family with one child), by post developing technology being easily informed of us about events at anywhere on the world through social media and Internet have caused many changes in interpersonal communication and family communication. Problematic of the study are to determine the effects of the media on trust which is one of these changes, to reveal the trust level of people both in media and to each other and to understand the trust perception of media in family communication.The data obtained in this study were collected from the responses of 2715 people across Turkey.As a result of the study, it was determined that the participants were undecided and insecure about the trust to media and people.Also it was concluded that the media negatively affected the perception of trust and the perception of trust in family communication.In this study, the most followed media tool was social media, the least followed was newspaper and most worried programs were news was determined.As a result , It was concluded that people are undecided and have negative judgement about the effect of media on the perception of trust in family communication.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Media, Medya
Alıntı
Koleksiyonlar