Primer postpartum kanamanın azaltılmasında uterus masajlarının etkisi

Küçük Resim Yok
Tarih
2015
Yazarlar
Bilgin, Zümrüt
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Özet
Primer Postpartum Kanamanın Azaltılmasında Uterus Masajlarının Etkisi1.ÖZET Amaç: Araştırma, primer postpartum kanamanın azaltılmasında uterus masajlarının etkisini belirlemek amacıyla yapılmış randomize kontrollü deneysel bir çalışmadır. Gereç ve Yöntem: İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 27 Ağustos-20 Ekim 2015 tarihleri arasında yapılan çalışmaya; 50 transabdominal dairesel fundus masajı (Deney I), 50 transabdominal bimanual fundus masajı (Deney II) uygulanan ve 50 kontrol grubu olmak üzere toplam 150 kadın alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Ki-kare Testi, Kruskal Wallis-H Testi, Mann Whitney-U Testi, One-Way ANOVA Testi, ortalama, standart sapma değerleri, sayı ve yüzdelikler kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında; Bilgilendirilmiş Onam Formu, Gebe Tanıtım Bilgi Formu, Doğum Sonu Görüşme Formu, Visüel Analog Skala (VAS) (postpartum 1.,2.,6. saatte) ve Lohusa İzlem formları kullanılmıştır. Kadınlardan hemogram için venöz kan alınmış (prepartum, postpartum 2.,6. saatte), standart mezur ile uterus fundusunun umblikusa göre seviyesi ölçülmüş (1.,2.,6. saatte), ped ve yatak koruyucunun ağırlıkları (2.,6. saatte) tartılmış ve yaşam bulguları kaydedilmiştir. Kadınların idrar yapma ve bebeği emzirme durumu değerlendirilmiştir. Her üç gruba standart hemşirelik bakımı verilmiş olup deney gruplarına farklı olarak postpartum 1. saatte 5 kez (15 dakikada bir, 60 saniye süren) fundus masajı uygulanmıştır.Bulgular:Bu araştırmada, deney II grubunda hemoglobin ve hematokrit değerleri ile toplam loşia miktarı arasında anlamlı fark olduğu (p<0,05), kontrol grubunda loşiada pıhtı durumu ile toplam loşia miktarı arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Deney I ve kontrol grubunda hemoglobin değerleri ile toplam loşia miktarı arasında anlamlı fark olmadığı (p>0,05), gruplarda, uterus fundusunun umblikusa göre seviyesi benzerlik göstermiştir (p>0,05).Sonuçlar:Kadınların konforu da dikkate alındığında transabdominal bimanuel fundus masajının postpartum kanamayı azaltmada kullanılabileceği önerilmektedir.Anahtar Sözcükler: Postpartum, primer kanama, uterus masajı, etkisi.Effect of Uterine Massage in Reducing Primary Postpartum Hemorrhage2. ABSTRACTObjective:In this research, the main goal is to experiment the impact of uterine massages in reducing the primary postpartum hemorrhage with randomized controlled methods.Materials and Methods:150 women, who met the research sampling criteria, grouped in three research categories (50 in the experimental group-I, 50 in the experimental group-II and 50 in the control-group), have been participated to the research between August to November 2015 at İstanbul Zeynep Kamil Women's and Children's Diseases Traning and Research Hospital.To analyze the data, Chi-square, Fisher Chi-square, Kruskal Wallis-H Test, Mann Whitney-U Test, One-Way ANOVA Test, mean, standard deviation, numeric and percentile values have been used. The data were collected as following forms: Informed Consent Form, a Pregnant Advertisement Data Sheet, Postpartum Interview Form, Visual Analogue Scale (VAS) (postpartum 1st, 2nd, 6nd hours), a Puerperant Follow-up Form.The venous blood samples has been taken from participants for complete blood count (hemogram) on prepartum (2nd, 6th hours), fundus uteris level measured aligned with umblikus (1st, 2nd, 6th hours). Pads and its protections have been given and weighed (2nd ,6th hours) also women's vital signs have been recorded. Additionally the situational analysis of women's uritation and baby breastfeeding (6th hour) have been evaluated. Throughout postpartum duration each different group of women has been provided by a standard nursing care, also depending on their groups they have been given fundus massage on postpartum 1st hour (5 times every 15 minutes for 60 seconds).Results: In this research, There is a significant difference between the hemoglobin, hematocrit values and the total amount of lochia in group-II (p<0,05). There is a significant difference between the lochia clot situation and the total amount of in the control group (p<0,05). İt is noted that there is no significant difference between the hemoglobin values and the total amount of lochia in group I (p>0.05). In group the uterine fundus showed similar levels compared to the umbilicus (p>0,05). Conclusions: It is recommended that bimanual fundus massage can be used to reduce postpartum bleeding, when considering the comfort of women.Key Words: Postpartum, primary bleeding, uterine massage, effect.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Hemşirelik, Kadın Hastalıkları
Alıntı
Koleksiyonlar