The relationship between psychological capital and work engagement : the role of toxic leadership perception

Küçük Resim Yok
Tarih
2020
Yazarlar
Çeken, Serdar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Bu çalışmanın başlıca amacı psikolojik sermaye ile çalışmaya tutkunluk arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu çalışmada, psikolojik sermayenin bileşenleri (öz-yeterlik, umut, iyimserlik ve dayanıklılık) önemli birer kişisel kaynak olarak ele alınmış ve bu kişisel kaynakların çalışmaya tutkunluk gibi çalışanların tutumları üzerindeki etkileri araştırılmıştır.Görülebildiği kadarıyla; psikolojik sermaye, toksik liderlik ve çalışmaya tutkunluk kavramlarının bir arada ele alındığı bir çalışmaya bugüne kadar rastlanılmamıştır. Bu bağlamda, bu çalışmanın bir diğer amacı ise algılanan toksik liderlik düzeyinin, psikolojik sermaye ile çalışmaya tutkunluk arasındaki olası ilişkiye dair düzenleyici etkisini araştırmaktır.Bu çalışmanın araştırma verisi, Türkiye’de çalışmakta olan 308 kişiden elde edilmiştir. Yürütülen istatistiki analizler göstermiştir ki, çalışanların psikolojik ve kişisel kaynakları ile çalışmaya olan tutkunlukları arasında güçlü ve pozitif bir ilişki vardır. Bununla beraber, psikolojik sermayenin her bir alt boyutu da çalışmaya tutkunluğu etkilemektedir. Çalışmaya tutkunluğun her bir alt boyutunun (dinçlik, adanmışlık ve yoğunlaşma) da psikolojik sermaye tarafından açıklandığı görülmüştür. Öte yandan, toksik liderliğin psikolojik sermaye ile çalışmaya tutkunluk arasındaki ilişki üzerinde anlamlı bir seviyede düzenleyici etkisine rastlanılmamıştır. Bu sonuca rağmen, gene de toksik liderliğin bazı alt boyutlarının (ör. İstismarcı Liderlik) bağımlı ve bağımsız değişkenlerin bazı alt boyutlar arasındaki ilişkiler (ör. Psikolojik Sermaye-Dinçlik) üzerinde anlamlı ve düzenleyici etkileri de gözlemlenmiştir. Bununla beraber, toksik liderlik ile çalışmaya tutkunluk arasında olumsuz ve zayıf korelasyon olduğunu gösteren bulgular da elde edilmiştir. Ayrıca, çalışmanın örneklemine dayanarak bazı demografik gruplar arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.Son kısımda, çalışmanın tüm sonuç ve sınırlılıkları ele alınıp tartışılarak işletmelere ve gelecek çalışmalara yönelik öneriler sunulmuştur--------------------The main aim of this study is to examine the relationship between psychological capital and work engagement. In this study, the components of psychological capital (self-efficacy, hope, optimism and resilience) were considered as important personal resources, and, their effect on the employees’ attitudes such as work engagement was evaluated.As far as it has been seen, no study encountered on the interaction effect of psychological capital and toxic leadership on work engagement so far. In this regard, another goal of this study is to investigate the moderating effect of perceived toxic leadership on the potential relationship between psychological capital and work engagement.Data were collected from 308 employees in Turkey and the statistical analyses showed that there is a strong and positive relationship between employees’ psychologically personal resources and their engagement in the work. Moreover, each dimension of psychological capital contributes to work engagement. Each dimension of work engagement (vigor, dedication and absorption) is predicted by psychological capital based on the current findings. However, no significantly moderating effect of toxic leadership on the relationship between psychological capital and work engagement was encountered. Despite this, some significantly moderating effects of sub-dimensions of toxic leadership (e.g. abusive supervision) were seen on some sub-relationships (e.g. psychological capital-vigor). Also, the findings revealed that toxic leadership and work engagement weakly and adversely correlated with each other. Further, some significant differences were found among the demographic groups within the current sample.The results and limitations of the study were discussed. It was made suggestions for organizations and future studies in the last part of the study.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Business, İşletme, Organizational behavior, Örgütsel davranış
Alıntı
Koleksiyonlar