Spor bahisi oynayan üniversite öğrencilerinin bahis oynama güdülerinin belirlenmesi

Küçük Resim Yok
Tarih
2020
Yazarlar
Öztürk, Umut
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Özet
Spor olgusu bilindiği gibi günümüzde önemli bir yer edinmiş durumdadır. Spor müsabakalarını seyretme ve bahis oyunları spor olgusunun iki önemli unsurudur. Spor pazarında hızlı çıkış gösteren ve spor müsabakalarının sonuçları üzerine bahis oynamayı içeren spor bahis sektörü de karmaşık spor endüstrisini oluşturan eğlence sektörünün bir parçasıdır. İlk zamanlarda at yarışlarıyla başlayarak gelişen spor bahis pazarı, son zamanlarda çeşitli spor müsabakalarının sonuçları için bahis oynama taleplerinin artışıyla iyice büyümüştür. Bu çalışma bahis oynama ile bahis oynama motivasyonu arasındaki ilişkiyi inceleyip elde edilen sonuçları sunması bakımından hem spor endüstrisi içerisinde yer alan yöneticilerin yapacakları planlamalar için hem de daha sonra bu alanda yapılacak çalışmalar için rehber olacağı için önem taşımaktadır. Bu çalışmada spor bahisi oynayan bireylerin bahis oynama güdülerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Betimsel yöntem ve ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada toplanılan veriler anket yöntemiyle elde edilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 18 yaş ve üstü öğrenciler oluşturmuştur. Bahis oynayan öğrenciler hakkında kayıtlı bir veri bulunmadığından anket dağıtımı sırasında katılımcıların bahis oyunlarına katılıp katılmadıkları sorularak örneklem grubu oluşturulmuştur. Araştırmada, veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci bölüm kişisel bilgilerin sorgulandığı ifadelerden oluşurken ikinci bölümde ise Bahis Güdüleme Ölçeği kullanılmıştır. Literatürdeki bilimsel çalışmalar spor bahislerinin kişisel, psikolojik ve toplumsal etkileri boyutuyla ilgilenmiştir. Bununla beraber bahis oyunları spor endüstrisinde hızlı büyüyen bir pazar oluşturmasına karşın, literatürde spor bahsi oynayan bireylerin pazarın paydaşları olarak ele almış yeterli düzeyde bilimsel çalışma bulunmamaktadır. Spor bahis oyunlarını birer spor tüketim ürünü olarak algılamak, oyunlara iştirak eden bireyleri spor tüketicisi davranışları bağlamında araştırmak yararlı olacaktır.--------------------As the sport phenomenon is known, it has gained an important place today. Sports events and betting games are two important elements of sport. The sports betting sector, which has a rapid output in the sports market and includes betting on the results of sports events, is also part of the entertainment industry, which forms the complex sports industry. The sports betting market, which started with horse racing in the early times, has been growing with the increasing demand for betting for the results of various sports competitions recently. In this study, it is important to examine the relationship between betting motivation and motivation and to present the results. In this study which will be used descriptive method and relational screening model, collected data will be obtained by survey method. The sample group of the study will consist of students aged 18 years and over who study at Marmara University Faculty of Sport Sciences. Since there is no recorded data about the betting students; during the survey distribution, the sample group will be formed by asking the participants whether they participate in the betting games. The questionnaire will be used as data collection tool. The questionnaire consists of two parts. The first part consists of expressions in which personal information is questioned, while in the second section, the Bet Motivation Scale is used. The scientific studies in the literature have concerned the personal, psychological and social impacts of sports betting. Nevertheless, despite the fact that betting games constitute a fast growing market in the sports industry, there is not enough scientific study in the literature to address the individuals who play sports betting as the stakeholders of the market. It will be useful to perceive sports betting games as sports goods and to investigate individuals who participate in games in the context of sports consumer behavior.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Sports, Study and teaching, Spor, Öğrenim ve öğretim
Alıntı
Koleksiyonlar