Öğrenci kulüp faaliyetleri yoluyla çevresel duyarlılık geliştirmede empati kullanımı

Küçük Resim Yok
Tarih
2014
Yazarlar
Şan, Selda
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Özet
ÖZETBu çalışmanın temel amacı; Çevre Koruma Kulübü öğrencilerinin çevresel duyarlılık anlayışının ne olduğu, Çevre Koruma Kulübü etkinliklerinde kullanılan empatinin çevresel duyarlılık geliştirmede etkisi, hayvan ve bitkileri yani doğayı anlayabilmek, yaşadıklarını hissedebilmek için empatinin kullanılabilirliğini, diğer bir deyişle doğa ile empatinin yapılıp yapılamayacağını belirlemektir. Araştırma, Çevre Koruma Kulübü 6. sınıf öğrencileri ile sekiz etkinlik olmak üzere 3 aylık bir süre içerisinde sürdürülmüştür. Çalışmada tek grup üzerinde öntest- sontest uygulanmış ve etkinlik çalışmaları sonunda öğrencilerle görüşme yapılmıştır. Bu çerçevede, İstanbul ili, Kağıthane ilçesinde, bir devlet okulunda uygulama yapılmıştır. Çevre Koruma Kulübü etkinliklerinde; fotoğraf / karikatür yoluyla empati, yazım yoluyla empati, rol oynama/drama yoluyla empati ve görüş alma yoluyla empati teknikleri kullanılmıştır. Anketler, veri analizi programı yardımıyla analiz edilmiştir. T testi sonucunda anlamlı bir farklılık olup olmadığına bakılmıştır. Nitel araştırma çerçevesinde ise betimsel analiz yapılmış ve daha derin sonuca ulaşabilmek için içerik analizi yapılmıştır. Bu çalışma nicel ve nitel verileri içeren karma bir modeldir. Fakat kulüp üye sayısının az olması nedeniyle az sayıda kişiye uygulanan anket nicel araştırma sonuçlarının genellenebilirliğini sınırlandırabilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, nicel araştırma sonucu, çalışma grubu üzerinde genellenecektir. Araştırma sonucunda öğrencilerin çevresel duyarlılık görüşleri üzerinde anlamlı bir farklılık oluşmuştur. Doğa ile empati kurulmasının önemi ortaya çıkmış ve empati yönteminin çevresel duyarlılık geliştirmede etkili olabileceği sonucuna varılmıştır. Anahtar Sözcükler: Çevre Koruma Kulübü, çevresel duyarlılık, dispozisyonel empati, doğa ile empati, empati.ABSTRACTThe main purpose of this study is to determine what the environmental sensitivity of Environmental Protection Club students is, impact of empathy which is used in Environmental Protection Club activities on the development of environmental sensitivity, availability empathy to understand animals and plants, that is nature, and their experiences, briefly, whether or not to empathize with nature. The research was processed during a 3 month period, including eight activities with Environmental Protection Club 6th grade students. In the study, a pre-test and a post-test were applied on a single group and at the end of the activity studies, interview was done with students. In this context, in Istanbul, Kağıthane district, the application of this study was made in a state school. In Environmental Protection Club activities, photo / cartoon through empathy, writing through empathy, role play / drama through empathy, perspective taking through empathy techniques were used. Questionnaires were analyzed by data analysis software. It is researched that whether there is a significant difference in the t-test results. Within the framework of qualitative research, descriptive analysis was used and content analysis was used in order to reach deeper results. This study is a mixed model that includes both quantitative and qualitative data. But, because of the small number of the club members, questionnaire which is applied on a small number of group may limit generalization of the results of quantitative research. Therefore, in this study, quantitative research results will be generalized on the study group.In result of the study, a significant difference was occurred on the environmental sensitivity of student opinion. Importance of empathizing with nature was occurred and it was concluded that the method of empathy may be effective in developing environmental sensitivity.Key Words: Environmental Protection Club, environmental sensitivity, dispositional empathy, empathy with nature, empathy.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Sosyal Bilgiler, Eğitim ve Öğretim, Türkiye, Çevre Koruma, Eğitim ve Öğretim (İlk), Türkiye, Çevre Koruma Kulübü, Eğitim, Türkiye, Çevresel Duyarlılık, Dispozisyonel Empati, Doğa ile Empati
Alıntı
Koleksiyonlar