Hüseyin Azmî dede ve Beyânü’l-Makāsıd adlı risâlesi

Küçük Resim
Tarih
2006
Yazarlar
Arpaguş, Safi
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Özet
Bu makalede Gelibolu ve Kahire Mevlevîhâneleri şeyhi Hüseyin Azmî Dede’ye âit Beyânü’l- Makāsıd isimli yazma risâle ele alınacaktır. Müellifin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verdikten sonra bu risâlenin günümüz diline aktarımı yapılacaktır. Beyânü’l-Makâsıd da tasavvufî anlayışta usûl ve usûl belirlemenin şartları, geçmişten günümüze âdâb ve erkâna yönelik esaslar ele alınıp tartışılmaktadır. Eser, XX. yüzyılda Mevlevîliğin tasavvufî hayat ve düşünce bakımından ne noktada olduğunu yansıtması ve ortaya koyması açısından önemlidir. Ayrıca eserde, Mevlevîliğin 1925’ten hemen önce denilebilecek bir zaman dilimindeki durumunu ve müellifin tasavvufî düşünce ve metodolojik tartışmalara yönelik fikir ve tespitleri ile bazı problemlerin çözümüne dâir önermiş olduğu çözüm yollarından bahsedilmektedir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Hüseyin Azmî Dede, Beyânü’l-Makāsıd, Mevlevîlik, Mevlevîhâneler, âdâb ve erkân
Alıntı
Koleksiyonlar