Oral-health related quality of life, self-esteem and bullying among patients receiving orthodontic treatment; comparison between labial and 2d-lingual orthodontic appliances

Küçük Resim Yok
Tarih
2019
Yazarlar
Karpitsaris, Nikolaos
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Özet
Amaç: Bu çalışmanin amaç lingual ve labial tedavi gören hastalarda ağız sağlığı ile ilişkili hayat kalitesi, özgüven düzeyi, tedavinin oral etkileri ve maruz kalınan zorbalık düzeyi ile ilgili değişiklikleri anketler yardımıyla araştırmaktır. Gereç-Yöntem: Çalışmamızda 2 gruba ayrılan 34 hastaya anket yaptırılmıştır. İlk grup bukkal sabit ortodontik apareyler ile tedavi edilen 17 hastadan, ikinci grup ise 2D lingual sabit ortodontik apareyler ile tedavi edilen 17 hastadan oluşmaktadır. Hastaların yaş ortalaması 15,38’ dir. Ortalama tedavi süresi 7±1 aydır. Anketler hastalara ortodonti kliniğinde yaklaşık 4-5 haftada bir yapılan seanslar sırasında verilmiştir. Tüm hastalar seviyeleme ve hizalama sürecindedir. Tüm veriler OHIP-14, Rosenberg Özgüven Skalası, Görsel Analog Skalası ve zorbalık ölçmek için kullanılan kendi kendine yönetilen anket’ten yararlanarak elde edilmiştir. Bulgular: Her iki tedavi yöntemi de hastaların hayat kalitesini ve özgüüvenini arttırmıştır, ancak labial braketlerle tedavi edilen hastaların hayat kalitelerindeki artışta daha hızlı bir gelişme gözlenmiştir. Tedavi sırasında oral bölgede oluşan etkiler, tedavi süresince daha iyi bir hal almış, bu etkilerin lingual tedavide daha belirgin olduğu gözlenmiştir. Akran zorbalığına maruz kalan hastalarda ortodontik tedavi sonucu zorbalık miktarının azaldığı görülmüştur, ancak bu ilişkinin uzun dönemli çalışmalar ve araştırmalar ile daha kapsamlı olarak araştırılması gerekmektedir. Sonuç: Her iki ortodontik tedavi yöntemi de, hastaların yaşam kalitesini, özgüvenini ve tedavi öncesindeki akran zorbalığı seviyesini iyileştirmiştir. Ortodontik tedavi sırasında oluşan oral etkilerin lingual tedavide daha belirgin olduğu bulunmuştur.-------------------- Aim: The aim of this study is to investigate the changes related to oral health related quality of life, self esteem, oral impacts and bullying among patients receiving lingual and labial treatment, with the help of questionnaires. Material and Methods: Our study is based on questionnaires, with 34 patients, divided in two groups. The first group consisted of 17 patients undergoing treatment with buccal fixed orthodontic appliances and the second group consisted of 17 patients with 2D lingual fixed orthodontic appliances. Patients’ mean age was 15.38 years. The mean treatment time was 7±1 months. All the questionnaires were given to the patients during their appointments at the clinic of Orthodontic department, approximately every 4-5 weeks. Each patient was at the levelling and alignment period. All of the data were collected by the use of the four questionnaires: OHIP-14, Rosenberg selfesteem scale, Visual Analog Scale (VAS) and a questionnaire used for bullying. Results: Both treatment modalities improved the quality of life and the self-esteem of patients, but patients treated with labial brackets had faster improvement of their quality of life. The oral impacts that were caused got improved throughout treatment, with lingual treatment causing more oral impacts. Orthodontic treatment resulted in fewer bullying episodes at bullied-patients, however, more research and longitudinal studies need to be conducted to fully examine this relationship. Conclusion: Both orthodontic treatments improve the quality of life, self-esteem and the pre-existing bulling levels, while lingual treatment results in the appearance of more oral impacts.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
Koleksiyonlar