Afiş sanatının 12-15 yaş grubunun sanatsal gelişimine katkıları

Küçük Resim Yok
Tarih
2010
Yazarlar
Taşören, Ali Tamer
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Özet
ÖZETAFİŞ SANATININ 12- 15 YAŞ GRUBUNUN SANATSAL GELİŞİMİNE KATKILARIBu araştırmada, ilköğretim 6.7.8. sınıf Resim-İş Dersi Programlarında yer alan “Afiş Tasarımı” konularının daha geniş bir zaman dilimine yayılması ve yaratıcı süreç aşaması üzerinde durularak, öğrencilerin sanatsal yaratıcılıklarını geliştirmesi amaçlanmıştır.Sanat, insanın çeşitli yöntemlerle kendisini ifade etme imkanı bulduğu bir alandır. 12–15 yaş grubu, afiş sanatı yöntemi ile sanat eğitimi önemini kavrayabilecek, yaratıcılığını geliştirebilecek ve kişiliğini biçimlendirebilecektir.12-15 yaş grubu afiş sanatı yöntemi bazı kişisel özelliklere ve şartlara (cinsiyet, yaş farkı genel başarı durumları vb.)göre farklılaşmakta mıdır?Deneme olarak düzenlenen bu araştırmanın evrenini İstanbul iline bağlı Ataşehir ilçelerindeki ilköğretim okullarına devam eden 12-15 grubunun tümü oluşturmaktadır. Örneklem ise, 2009–2010 Eğitim- Öğretim yılı 1.döneminde, İstanbul/Ataşehir, Ali İhsan Hayırlıoğlu İlköğretim Okulunun 6.7.8 sınıfına devam eden 340 öğrenciden oluşmaktadır. “Afiş Tasarımı” konusu İlköğretim Resim-İş Dersi Müfredat Programından yararlanılarak seçilmiştir. Resim-İş Dersi Müfredat Programına göre, öğrencilerden beklenen hedef davranışlar; afiş tasarımı konularını kavrayabilme ve yaratıcılıklarını kullanarak özgün afiş tasarımı uygulamaları yapabilmeleridir.Verilerin toplanmasında aşağıdaki formlar kullanılmıştır:1-Kişisel Bilgiler Formu 2-Denek olarak ele alınan öğrencilere konu hakkında ön bilgilerini ölçmek amaçlı uygulanan ön anket ve çalışmaların sonucunda elde etmiş olduklarını ölçmek amacıyla uygulanan son anket3-Öğrenci eskiz ve afiş tasarımlarıBu bağlamda araştırmada elde edilen bulgular, 12–15 yaş grubu sanat eğitiminin uygulama alanı olan resim-iş derslerindeki afiş çalışmalarının sanatsal eğitime katkı sağladığı, yaratıcılığı ve tasarım yapabilme becerisini geliştirdiği sonucuna ulaşılmış ve bir araç olarak nasıl kullanılabileceği gösterilmeye çalışılmıştır.ABSTRACTTHE CONTRİBUTİONS OF POSTER DESİGN ART TO THE FİNE ARTS DEVELOPMENT OF 12-15 AGE GROUPIn this thesis it is aimed to improve the 6,7,8th classes students’ creativity in fine arts by focusing on the creative stage and by enlarging the time periods of Poster Design subjects whic are included in the program.Art is an area in which people find the opportunity to express themselves in a variety of ways.Poster art, for the age group 12-15, by choosing the correct method, can grasp the importance of art education, improving creativity, his personality will be shaped. Do poster art metohd for the age group 12-15 iffer according to personal characteristics and conditions such as sex, age or success and etc.? The universe of this research consisted from all 12-15 age group students of Atasehir region o Istanbul province. However, th sample consists of 340 students of Ataşehir Ali Ihsan Hayirlioglu Primary School 6.7. and 8 classes enrolled in fall semestr of 2009-2010 education year.“Poster design” subject is selected in conjuction with the Elementary School Program. According to the Art Education Program the target behaviors expected from the students are to know the subjects of poster design and by using their creativity contemplating original posters.Below forms are used in collctin data;1- Personal informations form2- A front survey which targets to evaluate respondent students’ knowledge about the subject and a last survey which targets to evaluate respondent students’ knowledge about the subject after the education completed. 3- Student sketch and poster designsIt is tried to determine how poster desing can be used as a tool for the fine arts education of 12-15 age group in terms of improving the creativity and ability to design.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Sanat Eğitimi, Çocuklarda, Sanat Eğitimi, Afiş
Alıntı
Koleksiyonlar