Futbolcuların profesyonellik algı ve tutumlarının davranışlarına yansımasının araştırılması (İstanbul örneği)

Küçük Resim Yok
Tarih
2010
Yazarlar
Karasu, Ercan
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Özet
ÖZETFUTBOLCULARIN PROFESYONELLİK ALGI VE TUTUMLARININ DAVRANIŞLARINA YANSIMASININ ARAŞTIRILMASI (İSTANBUL ÖRNEĞİ)Modern toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri de profesyonelleşme ve profesyonel iş bölümüdür. Sanayi devrimiyle birlikte başlayan meslekte profesyonelleşme zaman içinde hızla artmış ve artık günümüzde modern toplumlarda zorunluluk haline gelmiştir. Spor alanında da artan talep ve spora özgü rekabet ortamı, sporcuların yaptıkları işe tam gün mesai harcamalarını zorunlu hale getirmiş ve spordan geçimini sağlayan profesyonellerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sporun yükselen ekonomik potansiyeli de buradaki profesyonelleşme sürecini hızlandırmıştır.Saha ve survey (tarama) araştırmasının özelliklerine sahip çalışmamızın amacı futbolcuların profesyonellik algı ve tutumlarını incelemek ve profesyonel tutumlarını öğrenmeye çalışmaktır. Futbol ve profesyonellik ile ilgili literatür taramasının ardından İstanbul’da faaliyet gösteren profesyonel futbol kulüplerinde forma giyen ve random sistemiyle seçilen 8 kulüp ve 118 futbolcuya özel olarak hazırlanmış Likert tipi bir tutum ölçeği uygulanmıştır. Futbolda profesyonel tutum ölçeği için yapılan güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin güvenirliği (Crombach Alpha) 0,775 olarak bulunmuştur. Toplam 20 sorudan oluşan ölçeğin iç tutarlılığını olumsuz etkileyen 10,11,12,14,17,18. Sorular çıkartılarak güvenirlik hesaplaması yapıldığında güvenirlik katsayısı 0,830 olarak bulunmuştur. Araştırmada hipotez testleri olarak t-testi, anova, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır.Sonuç olarak kurumsal sorumluluk artıkça futbolcunun bireysel sorumluluğunun artığı ve aynı zamanda oynadığı ligin seviyesi arttıkça kişinin kurumsal profesyonellik tutumunun farklılaştığı, profesyonellik süresi ile bireysel profesyonellik tutumu arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu gözlenmiştir.Anahtar kelimeler: Profesyonellik, FutbolSUMMARYA STUDY ON THE FOOTBALLERS’ PROFESSIONALISM PERCEPTION AND ATTITIDES AND ITS REFLECTIONS ON THEIR BEHAVIOUR (İSTANBUL CASE)ABSTRACTOne of the indispensable parts of modern societies today is professionalization and professional division of labour. Making a beginning in concurrence with the Industrial Revolution, professionalization at occupation has increased in due course and today it has become a requirement in modern societies. The increased competition in the field of sports as well as the competition environment inherent in sports required the athletes to work full-time and gave rise to professionals living off sports. The increasing economic potential of sports has also speeded up that professionalization process. The purpose of our study bearing the characteristics of field and survey research is to scrutinize the perception and attitude of the athletes regarding professionalism and learn about their professional attitudes. In pursuit of the literature review on football and professionalism, randomly selected 118 footballers playing in professional sports clubs active in İstanbul were subjected to a Likert-type attitude scale distinctively prepared for them. As a result of the reliability analysis carried out for professional attitude in football, the reliability of the scale is determined as (Crombach Alpha) 0,775. In a scale of 20 questions, when the 10th, 11th, 12th, 14th, 17th and 18th questions that affect the internal consistency of the scale negatively are excluded and its reliability is calculated, the reliability co-efficient is determined as 0,830. As hypothesis tests, t-test, anova, correlation and regression analysis are carried out in the research. As a conclusion, it is observed that the individual responsibility of a football player increases as the institutional responsibility increases while at the same time the institutional professionalism attitude of the individuals differentiates as the level of the league the footballer plays at increases and there is a significant correlation between the period of professionalism and individual professionalism attitude. Key words: Professionalizm, Football
Açıklama
Anahtar kelimeler
Futbol, Beden Eğitimi ve Spor, Spor
Alıntı
Koleksiyonlar