Muhammed Efendi Mevkufâtî’nin Tercüme-i Sadru’ş-Şerîʻa adlı eseri (II vr. 191a – 221b) (inceleme – metin – dizin – tıpkıbasım)

Küçük Resim Yok
Tarih
2014
Yazarlar
Kartal, Tatice
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Özet
ÖZETTercüme-i Sadru’ş-Şerîʻa Arap harfleriyle yazılmış, Osmanlı Türkçesi dil özelliklerini taşıyan bir fıkıh tercümesidir. Çalışmamıza konu olan kısım, eserin Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi’nin Ayasofya Bölümü’nde 1052 demirbaş numarasıyla kayıtlı nüshasının 191a-221b varaklarını kapsamaktadır. Eser, Mülteka’l-Ebhur tercümesiyle tanınan Mevkûfâtî Muhammed Efendi tarafından yazılmıştır.Bu çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır: İnceleme, Metin, Dizin, Tıpkıbasım.İnceleme bölümünde müellif, mütercim ve tez konusu olan eser hakkında bilgi verildikten sonra eserin imla, dil ve ses özellikleri incelenmiş ve metnin geniş bir özeti verilmiştir.Metin bölümünde, çalışmamıza konu olan varakların transkripsiyonlu metni yer almaktadır. Arapça kısımlar metnin aralarında orijinaline bağlı kalarak aynen verilmiştir.Dizin bölümünde, transkripsiyonu yapılmış metinde bulunan tüm kelimeler metin içinde kullanıldığı anlamlarıyla anlamlandırılmıştır. Metinde geçen Arapça İbareler için de ayrı bir dizin oluşturulmuştur.Tıpkıbasım bölümünde de çalışmamıza konu olan varakların tıpkıbasımı yer almaktadır.ABSTRACTTercüme-i Sadru’ş-Şerîʻa which was written with Arabic letters, is a translation of figh, containing the features of Ottoman Turkish language the subject of our study includes 191a-221b leaves of copy which is registered with the stock number 1052 at the department of Ayasofya of Süleymaniye Manuscript Library. The manuscript was written by Mevkûfâtî Muhammed known for his translation of Mülteka’l-Ebhur.The study consist of four main section: Investigation, text, index and facsimile. In the introduction section, after giving information about author, translator and the manuscrift that is the subject of thesis; spelling, language and voice features are examined, in addition to this a comprehensive abstract of the text is presented.In the text section the leaves of the manuscript of the work with the transcriptions of the text are presented. The Arabic expressions are presented in the text adhering to the original.In the index section, all words that are translated in the text are explained as used in the text. Moreover, another index is generated for the Arabic expressions.In the facsimile section, the facsimile of the leaves of our study is given.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Türk Dili ve Edebiyatı, Mevkûfâtî Muhammed Efendi, Eserleri, İnceleme, Tercüme, i Sadru’ş, Şerîʻa
Alıntı
Koleksiyonlar