Tekstil işletmelerinde çalışma sermayesi ihtiyacının belirlenmesi ve Türkiye uygulaması

Küçük Resim Yok
Tarih
2013
Yazarlar
Güçlü, Mehmet
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
ÖZETTEKSTİL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞMA SERMAYESİ İHTİYACININ BELİRLENMESİ VE TÜRKİYE UYGULAMASIİşletmelerin ticari varlıklarının devamı ve yatırımlarının verimliliği, işletme ortaklarına, tedarikçilerine, çalışanlarına ve ilgili tüm kesimlere karşı sorumluluklarını yerine getirmelerine bağlıdır. Bu amaçla sorumlu ortak ve yöneticilerin bir takım özellikli kararları almaları ve uygulamaları gerekmektedir. Çalışma sermayesinin yetersizliği; işletmenin piyasadaki saygınlığını yitirmesine, kârlılığın azalmasına, rekabet avantajlarının ortadan kalkmasına ve bunun sonucu olarak pazar payının azalmasına aşırı çalışma sermayesine sahip olması ise nakdi kaynakların atıl kalmasına, bunların verimsiz alanlara kanalize edilmesine, kârlılığın düşmesine sebep olmaktadır. Bu doğrultuda, optimum çalışma sermayesi politikasının muhasebe-finans yöneticilerinin en önemli görevleri arasında olduğu açıktır. Ülkemizde ekonomik ve siyasi alanlardaki belirsizlikler sanayi işletmelerinin çalışma sermayesi yönetimine önem vermelerinde etkili olmuş, serbest piyasa ekonomisine geçiş ile birlikte piyasada artan rekabet sonucu işletmeler yeni finans politikaları oluşturmak ve yeni imalat sistemleri belirleyerek maliyet-kâr analizleri yapmak zorunda kalmışlardır. Çalışmamızda amaçlanan, Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan tekstil ve konfeksiyon sektörü dahilinde çalışma sermayesi hakkında bilgiler vermek ve var olan tekstil firmalarında kararların ve uygulama yöntemlerinin sonuçlarının incelenmesidir.Anahtar Kelimeler : Tekstil İşletmeleri, Çalışma Sermayesi, Çalışma, Sermayesi İhtiyacı ABSTRACTDETERMINATION OF WORKING CAPITAL REQUIREMENTS İN TEXTILE MILLS IN TURKEY IMPLEMENTATIONCommercial assets and investments in more efficient businesses, business partners, suppliers, employees and depends on the fulfillment against all the relevant sections. For this purpose, a number of the responsible partner and managers to take decisions and practices must be enabled.Lack of working capital, business market, the loss of reputation, reduction in profitability, competitive advantages, and the elimination of excess working capital as a result, have reduced the market share of the cash resources to remain idle, they are to be channeled into unproductive areas, causes a decrease in profitability. In this context, the optimal working capital policy, it is clear that among the most important tasks of accounting and finance managers. Uncertainties in the economic and political spheres in our country have taken up the management of industrial enterprises has been effective in working capital, as a result of increased competition in the market with the transition to a free market economy businesses to create new financial policies and identifying new manufacturing systems have had to make a cost-benefit analysis. In our study, intended, Turkey has an important place in the economy of working capital within the textile and apparel sector to give information about the existing textile companies to examine the results of the decisions and application methods.Keywords: Textile Companies, working capital, working capital requirement
Açıklama
Anahtar kelimeler
Tekstil Endüstrisi, Muhasebe, Üretim Yönetimi, Türkiye, Endüstriyel Yönetim, Üretim Planlaması, Sermaye, Rekabet
Alıntı
Koleksiyonlar