İlköğretim okulları 1.devrede okul ve sınıf kitaplıklarının kullanılma durumunun incelenmesi

Küçük Resim Yok
Tarih
2002
Yazarlar
Özaslan, Hacer
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Özet
Öğrencilere, okuma alışkanlığı ve kaynaklara ulaşma becerisi kazandırmada en büyük yardımcı, öncelikle sınıf kitaplıkları, daha sonra da okul kütüphaneleridir. Okul kütüphanelerinin ve sınıf kitaplıklarının amaç ve hizmetleri, yönetmeliklerle de belirlenmiş olmasına rağmen, kütüphanelerin ve kitaplıkların gereği gibi oluşturulamadığı, mevcut olanların da öğrencilerin bilgi edinme ve okuma ihtiyaçlarını karşılayamadığı görülmüştür. Bu sebeple de, gitgide kullanıcı grubunu kaybetmekte ve öğrenciler, okul kitaplıklarının dışında diğer kütüphane türlerine yönelmektedirler. Bu belirlemeler, kütüphanecilik ve eğitim-öğretim alanlarında, okul kütüphanelerinin ve sınıf kitaplıklarının acil çözüm bekleyen sorunlardan biri haline geldiğini göstermektedir.Araştırmanın çıkış noktasını da bu gözlem ve değerlendirmeler oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı ise, okul kütüphanelerinin ve sınıf kitaplıklarının okuma alışkanlığı kazanmadaki etkililiğini, öğretmen ve öğrencilerden alınacak bilgilerle ortaya koymaktır.Araştırmanın evreni, Kocaeli ili İzmit ilçesindeki özel ve devlet ilköğretim okullarında görev yapan öğretmen ve bu okulların 3, 4 ve 5. sınıflarında öğrenim gören tüm öğrencilerdir. Örneklem ise, evrenden, 1 özel ve 10 devlet okulunda görev yapan 66 öğretmen ve 3., 4. ve 5. sınıf öğrencileri arasından seçilen 300 öğrencidir. Tarama modeline uygun olarak düzenlenmiş bu araştırmada, öğretmen ve öğrenciler için iki ayrı anket geliştirilmiştir. Uygulanan anketlerde, kitaplıkların fiziki durumları, kullanımı ve öğretmenler ile öğrencilerin görüşlerine yer verilmiştir. Öğretmen ve öğrenci görüşlerinin belirlenmesi için frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmıştır.Elde edilen bulgulara göre sonuçlar şöyledir: Okul kütüphanelerinin ve sınıf kitaplıklarının fiziki görünümleri, öğrencilerin ve öğretmenlerin, okul kütüphanelerinden ve sınıf kitaplıklardan yararlanma durumları ve bu yerleri kullanma durumları ile ilgili olarak çocuklar ve öğretmenlerden alınan görüşler ile literatürdeki bilgilerin uyuşmadığı, kitaplıkların literatürde tanımlanan standartlardan oldukça uzak olduğu görülmüştür.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Okul Kütüphaneleri
Alıntı
Koleksiyonlar