Miyokart infarktüsü geçiren hastalarda umut, moral ve algılanan sosyal desteğin yaşam kalitesine etkisi

Küçük Resim Yok
Tarih
2006
Yazarlar
Öz, Havva
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Özet
ÖZETBu çalışma Miyokart İnfarktüsü (Mİ) geçiren 220 hastanın umut, moral ve algılanan sosyal destek düzeylerinin yaşam kalitesine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Veriler genel bilgi formu, Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ), Philadelphia Geriatri Merkezi Moral Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve SF- 36 Yaşam Kalitesi Ölçeği ile toplanmış; ANOVA, student t, Mann-Whitney U, Pearson’s korelasyon, basit ve çoklu linear regresyon analizleri ile değerlendirilmiştir. Hastaların umutsuzluk ortalama puanı 7.55, moral ortalama puanı 8.81’tir ve %56.4’ü düşük moral düzeyine sahiptir. Algılanan sosyal destek ortalama puanı 63.64’tür. Basit linear regresyon analizine göre umutsuzluk yaşam kalitesinin hem fiziksel hem de mental boyutunu negatif yönde (p<0.001); moral ve algılanan sosyal destek ise pozitif yönde etkilemektedir (p<0.001). Çoklu linear regresyon analizi yapıldığında umutsuzluk ve moralin yaşam kalitesinin fiziksel boyutunu %27.6, mental boyutunu %40 oranında etkilediği belirlenmiş (p<0.001), algılanan sosyal desteğin yaşam kalitesi üzerine etkisi saptanamamıştır. Sonuç olarak, Mİ geçiren hastaların yaşam kalitesini en fazla umut ve moral etkilemektedir. Sosyal desteğin ise yaşam kalitesi üzerine etkisi yoktur. Çalışma bulgularına dayanarak Mİ geçiren hastaların psiko-sosyal açıdan değerlendirilerek umut ve moral düzeylerini yükseltecek girişimlerin yapılması önerilmiştir. SUMMARYTHE EFFECTS of HOPE, MORALE and PERCEIVED SOCIAL SUPPORT on QUALITY of LIFE in THE PATIENTS WHO HAD MYOCARDIAL INFARCTIONThis study was done to investigate the effects of hope, morale and perceived social support on quality of life (QOL) in 220 patients who had Myocardial Infarction (MI). The data were collected by means of general information form, Beck Hopelessness Scale, Philadelphia Geriatric Center Morale Scale, Multidimensional Scale of Perceived Social Support and The MOS 36 Item Short Form Health Survey (SF-36) and they were evaluated by means of ANOVA, student t, Mann-Whitney U, Pearson’s correlation, the analysis of simple and multiple linear regression. Average hopelessness score of the patients was 7.55, morale average score was 8.81 and 56.4% of patients had low morale level. Average score of perceived social support was 63.64. According to simple linear regression analysis, hopelessness had negative effect on both physical and mental QOL dimensions while morale and perceived social support had positive effect on them (p<0.001). Multiple linear regression analysis showed that hopelessness and morale effected to physical QOL dimension at the rate of 27.6% , and mental QOL dimension at the rate of 40% (p<0.001). It was found that there was no effect of perceived social support on QOL. In conclusion, hope and morale had the strongest effect on patients’ QOL. Social support had any effect on QOL. We recommended that patients with MI should be evaluated in term of psycho-social aspect and done interventions will raise that patients’ hope and morale level.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Hastalıklar, Psikolojik Durum, Kalp Hastalıkları, Yaşam Kalitesi, İç Hastalıkları, Hemşirelik
Alıntı
Koleksiyonlar