Tüketicilerin online alışveriş davranışları ve bir uygulama

Küçük Resim Yok
Tarih
2016
Yazarlar
Can, Burcu
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
ÖZETTÜKETİCİLERİN ONLİNE ALIŞVERİŞ DAVRANIŞLARI VE BİR UYGULAMABu çalışmada, tüketici davranışlarını online ortamda etkileyen faktörlerin demografik değişkenler dikkate alınarak Mohammad Hossein Moshref Javadi, ve diğerlerinin “An Analysis of Factors Affecting on Online Shopping Behavior of Consumers”adlı araştırmalarında kullanmış oldukları Kavramsal Model baz alınarak incelenmesi amaçlanmıştır. Verilerin toplanmasında yine aynı araştırmada kullanılan “Online Alışverişlerde Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Anket Formu”ndan yararlanılmıştır. Çalışmada kolayda örnekleme yoluyla belirlenmiş olan 300 kişilik bir örneklem oluşturulmuştur. Veriler yüz yüze anket ve elden bırakılan anket tekniğiyle toplanmıştır. Elde edilen bulgular Kavramsal model boyutlarında analiz edilerek online alışverişlerde tüketici davranışlarının hangi faktörlerden etkilendiği incelenip demografik değişkenlerin bu süreçte bir fark oluşturup oluşturmadığına ilişkin yargıya varılmıştır. Araştırma Türkiye’de tüketici davranışlarını online alışverişlerde hangi faktörlerin etkilediği, bu faktörlerin demografik değişkenlere bağlı olarak bir farklılık oluşturup oluşturmadığının Kavramsal modelle belirlenmesi bakımından önemlidir. Bir diğer açıdan ülkemizdeki literatüre bu alanda katkı sağlaması ve elde edilecek sonuçlarla online alışverişlerdeki tüketici davranışlarına kavramsal modelle bir bakış sunması bakımından da faydalı bir çalışma olmuştur.ABSTRACTONLINE SHOPPING BEHAVIOUR OF CONSUMER AND AN APPLICATIONIn this research, consumer behavior, taking into account demographic variables of factors affecting the online environment, Mohammad Hossein Moshref Javadi, and others, "The Analysis of Factors Affecting on Online Shopping Behavior of Consumers " has aimed to investigate on Conceptual Model base they have used in their research . In collecting the data used again in the same study "In the Online Shopping Survey Form to determine the Factors Affecting Consumer Behavior " which was used .A sample of 300 people is determined by convenience sampling in the study. Data were collected by face to face interviews and questionnaires left hand. The findings are analyzed in the conceptual model is affected by the size of the demographic variables examined which factors of consumer behavior in online shopping has reached a judgment that made ​​a difference in this process.Research on consumer behavior, online shopping in Turkey which factors affected, depending on the demographic characteristics of these factors are important in determining the conceptual model that constituted a difference. Another point of literature in our country in this field and to contribute with the results to be obtained in terms of the conceptual model to provide an overview of consumer behavior in online shopping has been a useful work.
Açıklama
Anahtar kelimeler
İşletme, Yönetim, Üretim, Yönetim
Alıntı
Koleksiyonlar