Sosyolojik açıdan özgün baskıresim sanatının bugünkü durumu ile ilgili profesyonel sanatçıların görüşlerinin incelenmesi

Küçük Resim Yok
Tarih
2007
Yazarlar
Ayan, H. Müjde
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Özet
ÖZETÖzgün Baskıresim sanatının, günümüz sanatını nasıl temsil ettiğini veihtiyaçlara ne oranda cevap verdiğini saptamak amacıyla bir alan çalışması yapılmışve sosyolojik açıdan Özgün Baskıresim Sanatının bugünkü durumu ile ilgiliprofesyonel sanatçıların görüşleri incelenmiştir.Akademik sanat ortamlarında sürekli tartışılan eğitim politikaları, materyal veinsan kalitesinin eksikliği, sivil toplum örgütlerinin yetersizliği, yerel yönetimlerinduyarsızlığı, sosyo-kültürel yaşamın dengesizlikleri Özgün Baskıresim sanatının dasorunları arasında yer alması, bu araştırmanın yapılmasını gerekli kılmıştır.Günümüz Özgün Baskıresim sanatını sosyolojik açıdan değerlendiren veTürkiye çapında profesyonel sanatçılılarla yapılan bire bir görüşmelere dayanan buaraştırma ile, bu güne kadar herhangi bir yazılı kaynakta gündeme gelmemiş,sorgulanmamış ve çözüm önerileri getirilmemiş birçok veriyi ortaya çıkarma fırsatıdoğmuştur. Çalışmanın oluşum sürecinde daha detaylı bilgiye ulaşılabilmesi içinüniversitelere ve özel atölyelere gidilerek bire bir görüşmeler yapılmasından dolayısanatçıların memnuniyetleri gözlemlenmiştir. Sanatçıların Özgün Baskıresimsanatının tarihsel sürecini kendi anılarını da anlatarak tanıklık etmeye çalışmışları buaraştırmaya ayrı bir anlam kazandırmaktadır.Yapılan bu görüşmeler altı bölümden oluşup, içerikleri aşağıdaki gibidir :1.Bölüm: Sanatçıların içinde bulundukları sanat disiplini ile ilgili geneldeğerlendirmeler2.Bölüm: Yaratıcılık, üretim ve paylaşıma yönelik değerlendirmeler. Ayrıca bualandaki sorunlar ve eleştirileri anlamak3.Bölüm: Ele alınan sanat disiplininin bugün adına mevcut değerlerini toplumsalbakış açısıyla değerlendirmek ve geleceğe nasıl yansıyacağı konusunda programlarbelirlemek,4.Bölüm: Türkiye’deki Özgün Baskıresim sanatının genel değerlendirmesini yapmakve sanatçının Özgün Baskıresim sanatına olan katkılarına dair öz eleştirisini almak,5.Bölüm: Teknolojik gelişmelerin plastik çözümlemeler bakımından ele alınışı vemateryal kullanımını değerlendirmek,6.Bölüm: Özgün Baskıresim eserlerinin sergileme ve satışına yönelikdeğerlendirmelerini saptamak. ABSTRACTWe have realized a field study to determine the representative ability of creativeand actual print making art, and the adequacy of response to the needs. We studiedthe ideas of Turkish professional artists about the actual sociological case of creativeprint making art.Educational politics, deficiency and defectiveness of the quality of materials andhuman beings, insufficiency of civil society organizations, insensibility of localadministrations, the unbalancedness of socio-cultural life are already discussed in theacademic and artistic milieus. These problems are at the same time, the problems ofcreative print making art. That is why we are oriented to a field study.We believe that this research based on most efficacious interviews made with alot of professional artists in Turkey, and this research realized the study of actualcreative print making art in Turkey, from the sociologic point of view, has revealedmany realities unresolved and even not considered in any written source up to date.Throughout this study, we observed the gladness of artists visited to obtain detailedknowledge on our research subject in their universities or in their studios. Some ofthem telling their memories concerning historical process of creative print making artgave us the possibility of enriching our study.This study includes six sections1. section: General appreciations concerning the art disciplines of interviewed artists.2. section: Appreciations on creativity, production of art and participation. And alsounderstanding the problems and the criticisms in this field.3. Section: Appreciate existing values of studied art discipline from the social point ofview. Determine the programs on how they could be reflected to the future4. Section: General appreciating the case of the creative print making art in Turkey.And to note self criticism of artists about their contribution to the creative printmaking art.5. Section: Considerations to the plastic analysis of technological developments andappreciating the use of materials.6. Section: Determining the appreciations concerning the exposition and the sale ofthe works of creative print making art.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Resim, Sosyoloji, Resim, Baskıresim Teknikleri
Alıntı
Koleksiyonlar