Para politikası stratejisi olarak enflasyon hedeflemesi: Dünya ve Türkiye uygulaması

Küçük Resim Yok
Tarih
2009
Yazarlar
Orakçı, Celal Alper
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
ÖZETMerkez Bankalarının asli görevleri olan, ekonomide fiyat istikrarını sağlama amacından uzaklaşmaları, 1990’lı yıllardan itibaren Merkez Bankalarına olan toplumsal güveni azaltırken, ülkelerdeki enflasyon beklentilerini de arttırmıştır. Bu durum, hükümetleri yeni para politikası stratejisi olarak enflasyon hedeflemesi uygulamasına yöneltmiştir. İlk olarak 1990 yılında Yeni Zelanda’da uygulanan stratejinin başarılı sonuçlar vermesi, diğer gelişmiş ve gelişmete olan ülkelerin de enflasyon hedeflemesine yönelmesine neden olmuştur. Uygulama öncesinde, programın istenilen hedefe ulaşması bakımından bir takım ön koşullarının hazırlanması gerekmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik ve sosyal yapı farklılıkları, bu hazırlık sürecini değiştirebilirken, uygulama sonuçlarını da etkileyebilmektedir. Gelişmiş ülkelerde oldukça başarılı sonuçlar gösteren enflasyon hedeflemesi gelişmekte olan ülkelerde, özellikle uygulamaya geçiş aşamasında zorluklarla karşılaşılmasına sebep olmaktadır. Türkiye’de ise uzun yıllardır yaşanan istikrarsızlıklar ve yüksek kronik enflasyon, enflasyon hedeflemesi uygulamasına geçişi geciktirmiştir. Ancak nihayet 2006 yılından itibaren Türkiye tam olarak enflasyon hedeflemesi stratejisini uygulamaya çalışmıştır. Bu çalışmanın ana amacı Türkiye’nin enflasyon hedeflemesi rejimine geçis süreci, bu süreçte özellikle TCMB’nin yaşadıgı değişimler, bu yaklaşımın Türkiye’de ne ölçüde başarıya ulaştığını değerlendirmektir.Anahtar Kelimeler: Fiyat İstikrarı, Enflasyon, Enflasyonla Mücadele, Para Politikası, Enflasyon Hedeflemesi StratejisiABSTRACTAs the Central Banks began to get away from their aim - which was their fundamental duty- to maintain price stability in the economy, this situation decreased the public trust on the Central Banks, besides increased the expectations of inflation effective 1990s. This situation led the governments to apply inflation targeting as a new strategy of monetary policy. The success of this strategy, after the first application in New Zealand in 1990 caused some other developed and devoloping countries lead to inflation targeting. In order for the program to reach the desired target, some pre-conditions must be put forward. The economic and social structure differences in the developed and developing countries may affect not only this preparation process, but also the application results. Inflation targeting, while resulting quite successfully in the developed countries, causes difficulties especially during transaction of application in the developing countries. The long haul instabilities and chronic high inflation caused delay for the transaction of inflation targeting application in Turkey. However finally as of 2006 Turkey has fully launched its inflation targeting history. The main purpose of this study is to evaluate Turkey’s transition stage to the target inflation regime, the changes that the Central Bank of Turkish Republic has been through and how successful Turkey has been during this stage.Key Words: Price Stability, Inflation, Inflation Fıghting, Monetary Policy, Inflation Targeting Strategy,
Açıklama
Anahtar kelimeler
Para Politikası, Uluslararası Ticaret, Türkiye, Enflasyon
Alıntı
Koleksiyonlar