Örgüt kültürü algısının örgüte bağlılığa etkisi üzerine bir araştırma

Küçük Resim Yok
Tarih
2019
Yazarlar
Elkovan, Cemile Gökçe
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Günümüzde kültürel yapı örgütlerin başarısı ve gelişimi üzerinde etkili olmaya başlamıştır. Örgütler varlıklarını sürdürebilmek ve rekabet edebilmek için kendilerine özgü bir örgüt kültürü oluşturmak zorundadırlar. Örgütlerde kültür örgütsel kişilik duygusunu oluşturur ve bir örgütün diğer bir örgütten farklılaşmasını sağlar. Örgüt kültürünün çalışanlar tarafından benimsenmesi örgüte bağlılığın artmasına neden olur ve çalışanın davranışlarının şekillenmesine yardımcı olur.1Bu çalışmanın amacı; örgüt kültürü kavramının belirleyici öğelerini, örgüte bağlılık kavramının belirleyici öğelerini, örgüt kültürü ile örgüte bağlılık arasındaki ilişkiyi araştırmak ve örgüt kültürünün örgüte bağlılık üzerine etkisini ortaya koymaya yöneliktir.Bu çalışma ile işletmeler için oldukça önemi olan örgüt kültürü ve örgüte bağlılık kavramları çeşitli açılardan incelenmeye çalışılmıştır ve örgüt kültürünün örgüte bağlılık üzerine etkisinin hangi yönde olduğu ortaya koyulmak istenmiştir.Araştırmamızın birinci bölümünde, kültür kavramı, tanımı ve özellikleri ile birlikte örgüt kavramı, tanımı ve özellikleri, örgüt kültürünün tanımı, önemi, unsurları, özellikleri açıklanmış ve örgüt kültürü modellerine yer verilmiştir. İkinci bölümde bağlılık kavramı ele alınmış ve tanımı açıklanmış, örgüte bağlılık kavramı, tanımı, önemi, yaklaşımları, benzer kavramlar, örgüte bağlılığı etkileyen faktörler üzerinde durulmuştur.Üçüncü bölümde örgüt kültürü ile örgüte bağlılık arasındaki ilişki incelenmiştir.Dördüncü bölümde Aydın İli Didim İlçesinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı oteller üzerinde anket yöntemi ile yapılan çalışma ile ulaşılan veriler SPSS programı yardımıyla incelenmiştir. Analizlerle örgüt kültürünün örgüte bağlılık üzerine anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.--------------------Nowadays, cultural structure has been started to effective on success of organizations and development of organizations. Organizations to be able to sustain their existence and compete have to create an distinctive organizational culture. Culture in organizations create sense of organizational personality and allows an organization to differentiate from another organization. The embrace of organizational culture by employees leads to an increase in organizational commitment and helps shaping employee behavior.The aim of this study is look into the determinants of the organizational culture, determinants of the organizational commitment, the relationship between organizational culture and organizational commitment and to demonstrate the impact of organizational culture on organizational commitment.In this study, the concepts of organizational culture and organizational commitment, which are important for businesses, have been studied in various aspects and it was aimed to reveal the direction of the effect of organizational culture on organizational commitment.In the first chapter of our research we focused on the concept of culture, definition and characteristics, concept of organization, definition and characteristics, definition of organizational culture, importance, elements, properties, discussed organizational culture models.In the second chapter we focused the concept and definition of commitment, the concept of organizational commitment, definition, importance, approaches, similar concepts, factors affecting organizational commitment.In the third chapter, the relationship between organizational culture and organizational commitment was examined.In the fourth chapter, the data obtained from the survey conducted on the 5-star hotels operating in the Didim District of Aydın Province were analyzed with the SPSS program. As a result of the analysis, it was concluded that organizational culture is significant and positive effect on organizational commitment.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Business, İşletme
Alıntı
Koleksiyonlar