Yeni Türk şiirinde zaman anlayışı (1923-1990)

Küçük Resim Yok
Tarih
2009
Yazarlar
Koşar, Emel
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Özet
ÖZETBu çalışmanın amacı “zaman” kavramının yeni Türk şiirinde işleniş biçimini ortaya koymaktır. 1923-1990 tarihleri arasında “zaman”ı eserlerinde temel mesele olarak işleyen şairlerin şiirleri incelenerek ve birbiriyle karşılaştırılarak bu konuya bakış açıları gösterilmiştir. “Şairler zamana felsefî açıdan mı yoksa fiziksel açıdan mı yaklaşıyorlar?” sorusuna cevap verilmeye çalışılmıştır.Çalışmamızda zaman kavramı genel olarak tanımlandıktan sonra onu eserlerinde temel mesele olarak ele aldıkları için seçtiğimiz şairlerin şiirlerinden yola çıkılarak “Fiziksel Zaman”, “Metafizik Zaman”, “Psikolojik Zaman”, “Mitsel Zaman”, “Tarihsel Zaman” başlıkları altında örnek verilen eserler birbiriyle karşılaştırılmıştır.Çalışmamızda, zaman-mekân ilişkisi, zamanın şiirdeki ritmi belirlemesi ve eserlerinde zamanı temel mesele olarak ele aldığı için seçilen şairlerin ondan bahsederken hangi filozoflara ve unsurlara (Mi’râc, örümcek, rüzgâr, su...) gönderme yaptıkları da tespit edilmiştir. ABSTRACTThe aim of this study is to analyse how the concept of “time” is treated of in the modern Turkish poetry. By searching and making comparisons between the works of poets whom take the concept of “time” as a basic problem in their works, we tried to show their point of views about this matter. The question “Are the poets approach to the concept of “time” in a philosophical way or in a traditional way?” is answered.In our study, the concept of time is defined generally and then under the titles “Physical Time”, “Metaphysical Time”, “Psychological Time”, “Mythical Time”, “Historical Time”, the poems are compared as instances which are the works of the poets in question.Time-Space relationship, the determinative role of the concept of time in the poem and in the works of the poets whom are chosen because of their attitude about taking “time” as an basic problem, it is analysed that while mentioning the concept of time which philosophers and facts (Mi’râc, spider, wind, water...) are refered.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Şiir, Türk Dili, Türk Dili
Alıntı
Koleksiyonlar