Okul öncesi öğretmenlerinin müzik etkinliklerindeki mesleki yeterliliğinin değerlendirilmesi

Küçük Resim Yok
Tarih
2013
Yazarlar
Gölbaşı, Elçin
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Özet
ÖZETBu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin, eğitim seviyeleri, mesleki deneyim ve aldıkları hizmet içi eğitimle, uyguladıkları müzik etkinliklerinin niteliği arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Öğretmenlerin müzik etkinliklerindeki niteliğini etkileyecek faktörler ise çocukların yaşlarına göre müzikal gelişim bilgisi, öğretmenlerin uyguladıkları yöntemler, fiziki şartlar (müzik odalarının, ezgi ve ritim enstrümanlarının varlığı) ve öğretmenin müzik etkinliklerindeki yetkinlik miktarı (enstrüman çalabilme, nota okuyabilme, repertuvar bilgisi ve aldıkları müzik eğitimine dair algıları)’dır. Araştırmada Muğla, Ankara, Urfa ve Antalya’dan toplam 342 okul öncesi öğretmenine anket uygulanmıştır. Öğretmenlere, müzik etkinliklerine yönelik farkındalıklarını sorgulamak üzere programda farklı kazanımların gerekli olup olmadığına ilişkin görüşleri alınmıştır.Araştırma sonuçları ilişkisel ve betimsel yöntemlerle incelenmiş, okul öncesi öğretmenlerinin önemli bir çoğunluğu, kendilerini müzik etkinliklerini yürütecek yetkinlikte görmesine rağmen, okul öncesi dönem çocuğunun müzikal gelişimini, 6 yaş çocuğunun vurabileceği ritim kalıplarını ve çalıştığı yaş grubunun ortalama ses aralığını bilmediği görülmüştür. Yine müzik etkinliklerinin niteliğini etkileyecek bir veri olarak öğretmenler bir eşlik çalgısını çalamadıklarını ve nota okuyamadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler, şarkı dağarcığının yeterli olduğunu ifade etmelerine rağmen, her yaşa uygun şarkı isimleri yazamamışlardır. Öğretmenlerin eğitim durumları ile yaşa uygun şarkı dağarcığı bilgisi arasında olumlu ilişki saptanmıştır. Öğretmenler, çocuğun müzikal gelişimi hakkında çok yönlü bilgi sahibi olduklarında (doğru ses aralığını bilme, kapsamlı bir şarkı repertuvarına sahip olma), çocuğun vurabileceği ritim kalıplarını bilme ihtimalleri de artmaktadır.Öğretmenlerin okul öncesi eğitimde ritim aletleri kullanmama sebeplerinden birisi, okulda ritim aletlerinin olmayışı, bir diğeri ise sınıfta gürültüye neden olması ve kontrol kaybıdır.Anahtar Kelimeler: Okul öncesi müzik etkinlikleri, Okul öncesi müzik müfredatı ABSTRACTThe purpose of this study is to investigate the relationship between educational level, in-service training and professional experience of preschool teachers and the quality of musical activities. The elements which affect the quality of musical activities are the knowledge of musical development with respect to ages, the methods, the physical equipment (the existence of music rooms and rhythm instruments) and the competence of teacher (ability to play an instrument, note reading, repertory and the perception of music education they got in formal education).A questionnaire was given to 342 preschool teachers from Muğla, Ankara, Urfa and Antalya. To interrogate the awareness in terms of musical activities, teachers’ opinions were askedwhether there is a need to include different goals and objectives in curriculum.Results of the study were analysed with descriptive research methods and correlational design. Although most preschool teachers regard themselves as competent enough to lead musical activities,they were identified as incompetent in musical development, rhythmic patterns which 6 years old can beat and the average vocal range of children. Moreover, preschool teachers expressed their inability to play an instrument and note reading as a factor affecting the quality of musical activities. Teachers who claim their repertory is enough could not write songs proper for each age.There is a positive correlation between educational level of preschool teachers and the knowledge of repertory proper for each age. When the teacher has a multidimentional perspective on musical development (knowing the true vocal range, having a comprehensive repertory), he or she is more likely to consider rhythmic patterns that children can beat. One of the reasons preschool teachers’ not using rhythm instruments is the lack of instruments and the other reason is causing noise in the classroom and losing control.Keywords: Preschool musicactivities, Preschool musiccurriculum
Açıklama
Anahtar kelimeler
Eğitim, İlk, Okulöncesi Eğitim, Müzik, Öğrenim ve Öğretim
Alıntı
Koleksiyonlar