Purdue modeline dayalı matematik etkinliği ile öğretimin üstün yetenekli öğrencilerin başarılarına ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi

Küçük Resim Yok
Tarih
2009
Yazarlar
Altıntaş, Esra
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Özet
ÖZETPURDUE MODELİNE DAYALI MATEMATİK ETKİNLİĞİ İLE ÖĞRETİMİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİAraştırmanın amacı, üstün yeteneklilerin eğitiminde kullanılan üç aşamalı Purdue modelini tanıtarak, zihinsel anlamda üstün yetenekli öğrenciler için matematik alanında, 7.sınıflardaki Bilinçli Tüketim Aritmetiği konusu ile ilgili örnek etkinlik tasarlamak ve bu etkinliğin öğrencilerin matematik başarısına, eleştirel düşünme becerilerine ve matematik problemi çözme tutumlarına etkisini araştırmaktır. Üstün yetenekli öğrencilerin matematik derslerinde, mevcut potansiyellerini en iyi şekilde kullanabilecekleri ve bu potansiyellerini geliştirebilecekleri örnek etkinlikler bulunmamaktadır. Bunun içinde ileride örnek teşkil edecek ve üstün yeteneklilerin öğretmenlerinin de yararlanabileceği bir etkinlik tasarlamayı planladık. Ayrıca üstün yetenekliler için kullanılan bir modelin normal seviyedeki öğrencilerde de etkisini araştırdık.Araştırmanın evrenini, İstanbul ili Fatih ilçesinde bulunan İlköğretim Okullarındaki 7. sınıf da öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise İstanbul ili Fatih ilçesinde bulunan Beyazıt Ford Otosan ilköğretim okulunun 7-B ve 7-C şubelerinde bulunan toplam 25 üstün yetenekli öğrenci ve 22 normal seviyedeki öğrenci oluşturmaktadır.Bu araştırmada, ön test- son test, kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırma 9 hafta sürmüştür. Araştırmanın ilk haftasında başarı ön test, ikinci haftasında eleştirel düşünme ön test, üçüncü haftasında matematik problemi çözme tutum ön test öğrencilere uygulanmıştır. Dört, beş, altı ve yedinci haftalarda Bilinçli Tüketim Aritmetiği konusu işlenmiştir. Sekizinci hafta başarı son test, dokuzuncu hafta da eleştirel düşünme son test ve matematik problemi çözme tutum son test öğrencilere uygulanmıştır. Uygulama sürecine 14.11.2008 tarihinde başlanıp, 16.01.2009 tarihinde bitirilmiştir.Araştırmada deney grubunu oluşturan 12’si normal, 11’i üstün yetenekli 23 yedinci sınıf öğrencisine Bilinçli Tüketim Aritmetiği konusu, Purdue modeline uygun olarak geliştirilen etkinlik kullanılarak anlatılmış, kontrol grubunu oluşturan 10’u normal, 14’ü üstün yetenekli toplam 24 yedinci sınıf öğrencisine ise bu konu milli eğitim müfredatında yer alan konuyla ilgili etkinlikler kullanılarak anlatılmıştır.Uygulama öncesinde her iki gruba da başarı testi, eleştirel düşünme testi ve matematik problemi çözme tutum ölçeği uygulanmıştır. Uygulama sonrasında da aynı başarı testi, eleştirel düşünme testi ve matematik problemi çözme tutum ölçeği uygulanarak, iki gruba ait sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada başarı testi, konuyla ilgili kazanımlar göz önüne alınarak OKS, DPY, SBS, Özel Okullar sınavlarında çıkmış 42 sorudan oluşmuştur. Kadıköy ilçesindeki 11 okulda pilot uygulaması yapılarak elde edilen veriler bir istatistik programı kullanılarak analiz edilmiş ve soru sayısı 31’e indirilmiştir. Üstün yeteneklilerin bulunduğu sadece 2 şube mevcut olduğundan, iki şubeye ön test uygulandıktan sonra elde edilen veriler analiz edilmiş, uygun testler kullanılarak iki grubun ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür ve random yoluyla bir grup deney, diğeri de kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Son test olarak da uygulama öncesi kullanılan test uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan eleştirel düşünme testi geçerlik güvenirliği Yrd. Doç Dr. Cüneyt Akar tarafından yapılan Cornell eleştirel düşünme testidir. Bu test uygulamanın başında ve sonunda öğrencilere uygulanarak sonuçlar analiz edilmiştir.Öğrencilerin matematik problemi çözme tutumlarına bakmak için Öğr. Gör. Dr. Orhan Çanakçı tarafından geliştirilen Matematik Problemi Çözme Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek “Hoşlanma” ve “Öğretim” olmak üzere iki boyuttan oluşmaktadır. Bu ölçek uygulama öncesi ve sonrasında öğrencilere uygulanarak veriler bir istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Deney ve Kontrol grubunun başarı ön-son test puanları, CEDTDX ön-son test puanları ve MPÇTÖ ön-son test puanları Bağımlı İki Örnek t-Testi ve ayrıca grupların birbirleri arasında ön-son test kıyaslamaları da Bağımsız İki Örnek t-Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçta da, modele dayalı olarak geliştirilen etkinlik ile işlenen dersin, milli eğitim müfredatındaki, konuyla ilgili etkinliklerle işlenen derse göre deney grubundaki öğrencilerin başarı, eleştirel düşünme ve matematik problemi çözme tutumlarını arttırmada daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler: Matematik Eğitimi, Üstün Yetenek, Purdue 3- Aşamalı Zenginleştirme Modeli, Eleştirel Düşünme Becerileri, Matematik Problemi Çözme TutumuABSTRACTTHE EFFECT OF TEACHING WITH THE MATHEMATICS ACTIVITY BASED ON PURDUE MODEL ON THE ACHIEVEMENT AND CRITICAL THINKING SKILLS OF GIFTED STUDENTSThe purpose of this study- by introducing Purdue 3- stage model which is used in training of gifted students- was to design example activity about “Informed Consumer Arithmetic” lesson at 7 th grade gifted students and to investigate the effects of this activity to the mathematics achievement, critical thinking skills and mathematics problem solving attitudes of these students.There aren’t any example activities with which gifted students can be able to use and develop their present potential. That’s why, we planned to design an activity which will be an example for future and will be used by teachers of gifted students. Also, in this study we have investigated the effect of Purdue model used for gifted srudents on non-gifted students.The universe of the study was formed of the students who studied at 7 th grade in Primary schools in Fatih district of İstanbul and the sample of the study was formed of 25 gifted and 22 non-gifted students who were in 7-B and 7-C classes of Beyazıt Ford Otosan Primary School in Fatih district. In this study, we used pre-post test model with a control group. The study has been made for 9 weeks. In the 1st week of the study mathematics achievement pre test, in 2nd week Cornell Critical Thinking Skills Test Level X pre test, in the 3rd week Mathematics Problem Solving Attitude Scale pre test were applied to the students. In the 4th, 5th, 6th and 7th week we explained Informed Consumer Arithmetic lesson. In the 8th week mathematics achievement post test, in 9th week Cornell Critical Thinking Skills Test Level X post test and Mathematics Problem Solving Attitude Scale post test were applied to the students. The researcah has been made from 14th of November 2009 to 16th of January 2009.The lesson has been made by using the activity based on Purdue model on the experimental group in which there is 12 non-gifted and 11 gifted students and by using the activities related to the lesson in National Education Curriculum on the control group in which 10 non-gifted and 14 gifted students.Firstly, we used achievement pre test, CCTSLX pre test, MPSAS pre test to two groups. At the end of the application the same tests were aplied the two groups as post tests and the data obtained were analyzed by using appropriate tests.In this study, the achievement test is consist of 42 questions -which were from OKS, DPY, SBS- taken into consideration with the objection. The obtained data from the achievement test which were applied as pilot to 11 schools in Kadıköy district were analyzed by using statistical techniques and question number were decreased to 31. There were two classess which have gifted and non-gifted students together in Beyazıt Ford Otosan Primary School. The data obtained from achievement pre test were analyzed and there was seen that there wasn’t a significant difference between the averages of two groups and by random testing groups were determined as “ control” and “experimental”.The critical thinking skills test used in study is CCTSLX of which validity and reliability were made by Asisstant Prof. Dr. Cüneyt Akar. For looking the mathematics problem solving attitude of students, we used MPSAS developed by Dr. Orhan Çanakçı. The scale is consist of two dimensions as “Enjoyment” and “Teaching”.The achievement, CCTSLX, MPSAS pre-post test results of two groups were analyzed by using Paired Samples t-test and pre-post test results between two groups were analyzed by using Independent Samples t-test. We arrived at a conclusion that the designed activity based on Purdue model was more successfull than the other activities in National Education Curriculum. That is to say using this activity at schools makes students understand the “Informed Consumer Arithmetic” lesson easily.Key Words: Mathematics Education, Gifted, Purdue 3-Stage Enrichment Model, Critical Thinking Skills, Mathematics Problem Solving Attitude
Açıklama
Anahtar kelimeler
Eğitim, Öğrenim ve Öğretim, İlköğretim, Matematik, Eğitim, Başarı, Matematik
Alıntı
Koleksiyonlar